ReliaTech-畅销品-2022年4月报价表

ReliaTech

ReliaTech全称为受体配体技术有限公司 (Receptor Ligand Technologies GmbH),1999年成立,总部位于德国不伦瑞克,是一家后基因组生物技术公司。ReliaTech主要专注于受体和配体的发现与研究。此外,ReliaTech也开发应用于血管与淋巴管生成研究的相关高品质试剂。目前ReliaTech提供近2800款产品,产品线主要包括重组蛋白(细胞因子、生长因子、可溶性受体)、抗体、ELISA试剂盒等。

 

ReliaTech

 

货号 供应商 产品名称 规格 20224月报价
SFC-002S ReliaTech Human ACE-2, soluble 5ug 2275
SFC-002 ReliaTech Human ACE-2, soluble 20ug 5850
400-025 ReliaTech Human AGGF1 (fragment) 5ug 1274
102-PA13S ReliaTech Anti-Human AGGF1 100ug 2990
102-PA13 ReliaTech Anti-Human AGGF1 200ug 4810
104-M01 ReliaTech Anti-Rat Aminopeptidase P 100ug 4550
102-PA09S ReliaTech Anti-Human Amphiregulin 100ug 2990
102-PA09 ReliaTech Anti-Human Amphiregulin 200ug 4810
103-M154 ReliaTech Anti-Mouse BEC12 100ug 4420
S01-021 ReliaTech Human BMP receptor-1A, soluble 100ug 4160
200-001 ReliaTech Human BMP-2 5ug 1300
200-002S ReliaTech Human BMP-2 10ug 2912
200-002 ReliaTech Human BMP-2 25ug 4940
102-PA106S ReliaTech Anti-Human BMP-2 100ug 2340
102-PA106 ReliaTech Anti-Human BMP-2 200ug 3380
102-PA92S ReliaTech Anti-Human BMP-7 100ug 2990
102-PA92 ReliaTech Anti-Human BMP-7 200ug 4810
300-058 ReliaTech Human ccbe1 (fragment) 5ug 1274
102-PA36S ReliaTech Anti-Human ccbe1 100ug 2990
102-PA36 ReliaTech Anti-Human ccbe1 200ug 4810
300-054 ReliaTech Human CCM-1 20ug 1820
102-PA25S ReliaTech Anti-Human CCM-1 100ug 2990
102-PA25 ReliaTech Anti-Human CCM-1 200ug 4810
300-055 ReliaTech Human CCM-2 20ug 1820
102-PA26S ReliaTech Anti-Human CCM-2 100ug 2990
102-PA26 ReliaTech Anti-Human CCM-2 200ug 4810
300-056 ReliaTech Human CCM-3 20ug 1820
102-PA27S ReliaTech Anti-Human CCM-3 100ug 2990
102-PA27 ReliaTech Anti-Human CCM-3 200ug 4810
102-PA07S ReliaTech Anti-Human CD31/PECAM-1 100ug 2990
102-PA07 ReliaTech Anti-Human CD31/PECAM-1 200ug 4810
S01-071S ReliaTech Human CD31/PECAM-1, soluble 10ug 1170
S01-071 ReliaTech Human CD31/PECAM-1, soluble 50ug 2912
102-PA139S ReliaTech Anti-Human CD34 100ug 2990
102-PA139 ReliaTech Anti-Human CD34 200ug 4810
102-PA139AG ReliaTech Anti-Human CD34 50ug 3250
S01-069S ReliaTech Human CD34, soluble 5ug 1170
S01-069 ReliaTech Human CD34, soluble 20ug 2912
102-PA60AG ReliaTech Anti-Human CD105/Endoglin 50ug 3250
102-PA60S ReliaTech Anti-Human CD105/Endoglin 100ug 2340
102-PA60 ReliaTech Anti-Human CD105/Endoglin 200ug 3380
103-PA60AG ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 50ug 3250
103-PA60S ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 100ug 2340
103-PA60 ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 200ug 3380
103-M60-FITC ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 50ug 4160
103-M60-PE ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 50ug 4160
103-M60S-FITC ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 25ug 2457
103-M60S-PE ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 25ug 2457
103-MBi60 ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 50ug 4160
103-M60 ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 100ug 4160
S01-024 ReliaTech Human CD105/Endoglin, soluble 5ug 1170
S01-025 ReliaTech Human CD105/Endoglin, soluble 25ug 4160
S01-022 ReliaTech Mouse CD105/Endoglin, soluble 5ug 1170
S01-023 ReliaTech Mouse CD105/Endoglin, soluble 25ug 4160
101-M181 ReliaTech Anti-Human CEACAM-1 100ug 4420
101-M182 ReliaTech Anti-Human CEACAM-1 100ug 4420
102-PA100S ReliaTech Anti-Human CEACAM-1 (D1-4) 100ug 2990
102-PA100 ReliaTech Anti-Human CEACAM-1 (D1-4) 200ug 4810
102-PA102S ReliaTech Anti-Human CEACAM-1 (dN) 100ug 2990
102-PA102 ReliaTech Anti-Human CEACAM-1 (dN) 200ug 4810
R20-001S ReliaTech Rat CNTF 5ug 1170
R20-001 ReliaTech Rat CNTF 25ug 2912
400-026 ReliaTech Human CoupTF2/NR2F2 (fragment) 5ug 1820
102-PA17S ReliaTech Anti-Human CoupTF2/NR2F2 100ug 2990
102-PA17 ReliaTech Anti-Human CoupTF2/NR2F2 200ug 4810
102-PA120AG ReliaTech Anti-Human CXCR4 50ug 3250
102-PA120S ReliaTech Anti-Human CXCR4 100ug 2990
102-PA120 ReliaTech Anti-Human CXCR4 200ug 4810
200-013S ReliaTech Human Dkk-1 5ug 1638
200-013 ReliaTech Human Dkk-1 20ug 3094
102-PA33S ReliaTech Anti-Human Dkk-1 100ug 2990
102-PA33 ReliaTech Anti-Human Dkk-1 200ug 4810
200-014S ReliaTech Human Dkk-2 5ug 1638
200-014 ReliaTech Human Dkk-2 20ug 3094
102-PA34S ReliaTech Anti-Human Dkk-2 100ug 2990
102-PA34 ReliaTech Anti-Human Dkk-2 200ug 4810
102-PA137S ReliaTech Anti-Human DLK-1/Pref-1 100ug 2990
102-PA137 ReliaTech Anti-Human DLK-1/Pref-1 200ug 4810
102-PA137AG ReliaTech Anti-Human DLK-1/Pref-1 50ug 3250
400-020S ReliaTech Human DLK-1/Pref-1, soluble 5ug 1638
400-020 ReliaTech Human DLK-1/Pref-1, soluble 25ug 4420
300-090 ReliaTech Bovine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) 6mg 702
300-090-5 ReliaTech Bovine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) 5x6mg 3198
300-092 ReliaTech Porcine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) 6mg 702
300-092-5 ReliaTech Porcine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) 5x6mg 3198
300-090H ReliaTech Bovine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) + Heparin 6mg 754
300-090H-5 ReliaTech Bovine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) + Heparin 5x6mg 3510
300-092H ReliaTech Porcine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) + Heparin 6mg 754
300-092H-5 ReliaTech Porcine ECGF (Crude Extract, cell culture grade) + Heparin 5x6mg 3510
300-090-B ReliaTech Bovine ECGFpro1 (complete for blood ECs) 6mg 1560
300-090H-B ReliaTech Bovine ECGFpro1 + Heparin (complete for blood ECs) 6mg 1820
300-090-L ReliaTech Bovine ECGFpro2 (complete for lymphatic ECs) 6mg 1950
300-090H-L ReliaTech Bovine ECGFpro2 + Heparin (complete for lymphatic ECs) 6mg 2210
100-008 ReliaTech Human EGF 100ug 910
100-009 ReliaTech Human  EGF 500ug 2340
102-PA10S ReliaTech Anti-Human EGF 100ug 2990
102-PA10 ReliaTech Anti-Human EGF 200ug 4810
S01-040S ReliaTech Human EGFR, soluble 10ug 2912
S01-040 ReliaTech Human EGFR, soluble 25ug 5980
102-PA06S ReliaTech Anti-Human EGFR 100ug 2990
102-PA06 ReliaTech Anti-Human EGFR 200ug 4810
102-PA12S ReliaTech Anti-Human EGFR/p110, soluble 100ug 2990
102-PA12 ReliaTech Anti-Human EGFR/p110, soluble 200ug 4810
101-M09 ReliaTech Anti-human Emilin-1 100ug 4420
103-M80 ReliaTech Anti-Mouse Emilin-1 100ug 4420
101-M716 ReliaTech Anti-Human Emilin-2 100ug 4420
300-062 ReliaTech Human Endocan/ESM-1 50ug 4420
M30-062 ReliaTech Mouse Endocan/ESM-1 50ug 4420
102-PA44S ReliaTech Anti-Human Endocan/ESM-1 100ug 2990
102-PA44 ReliaTech Anti-Human Endocan/ESM-1 200ug 4810
103-PA44S ReliaTech Anti-Mouse Endocan/ESM-1 100ug 2990
103-PA44 ReliaTech Anti-Mouse Endocan/ESM-1 200ug 4810
S01-064 ReliaTech Human Endomucin 20ug 6370
S01-M64 ReliaTech Mouse Endomucin 20ug 6370
102-PA49S ReliaTech Anti-Human Endomucin 100ug 2990
102-PA49 ReliaTech Anti-Human Endomucin 200ug 4810
103-PA49AG ReliaTech Anti-Mouse Endomucin 50ug 3250
103-PA49S ReliaTech Anti-Mouse Endomucin 100ug 2990
103-PA49 ReliaTech Anti-Mouse Endomucin 200ug 4810
200-017S ReliaTech Human Endothelin-1/ET-1 5ug 2860
200-017 ReliaTech Human Endothelin-1/ET-1 25ug 6630
102-PA35S ReliaTech Anti-Human Endothelin-1/ET-1 100ug 2990
102-PA35 ReliaTech Anti-Human Endothelin-1/ET-1 200ug 4810
102-PA136S ReliaTech Anti-human Ephrin-B2 100ug 2990
102-PA136 ReliaTech Anti-human Ephrin-B2 200ug 4810
102-PA136AG ReliaTech Anti-human Ephrin-B2 50ug 3250
S01-068S ReliaTech Human Ephrin-B2, soluble 10ug 1638
S01-068 ReliaTech Human Ephrin-B2, soluble 50ug 4420
102-PA42S ReliaTech Anti-Human ESAM 100ug 2990
102-PA42 ReliaTech Anti-Human ESAM 200ug 4810
102-PA42AG ReliaTech Anti-Human ESAM 50ug 3250
300-057 ReliaTech Human ESAM 20ug 1820
102-PA48S ReliaTech Anti-Human ESL-1 100ug 2990
102-PA48 ReliaTech Anti-Human ESL-1 200ug 4810
400-018S ReliaTech Human FABP4 5ug 1638
400-018 ReliaTech Human FABP4 25ug 3276
102-PA134S ReliaTech Anti-Human FABP4 100ug 2990
102-PA134 ReliaTech Anti-Human FABP4 200ug 4810
102-PA134AG ReliaTech Anti-Human FABP4 50ug 3250
400-024S ReliaTech Human FABP5 5ug 1638
400-024 ReliaTech Human FABP5 25ug 3276
102-PA142S ReliaTech Anti-Human FABP5 100ug 2990
102-PA142 ReliaTech Anti-Human FABP5 200ug 4810
102-PA142AG ReliaTech Anti-Human FABP5 50ug 3250
300-001 ReliaTech Human FGF-2 (basic) 10ug 1040
300-002 ReliaTech Human FGF-2 (basic) 25ug 1430
300-003 ReliaTech Human FGF-2 (basic) 50ug 2470
M30-014 ReliaTech Mouse FGF-2 (basic) 10ug 1170
M30-015 ReliaTech Mouse FGF-2 (basic) 50ug 2730
R20-059 ReliaTech Rat FGF-2 (basic) 10ug 1170
R20-060 ReliaTech Rat FGF-2 (basic) 50ug 2730
102-PA08S ReliaTech Anti-Human FGF-2 (basic) 100ug 2340
102-PA08 ReliaTech Anti-Human FGF-2 (basic) 200ug 3380
300-130 ReliaTech Human FGF-4 5ug 1170
300-131 ReliaTech Human FGF-4 25ug 2860
M30-130 ReliaTech Mouse FGF-4 5ug 1300
M30-131 ReliaTech Mouse FGF-4 20ug 3276
100-022S ReliaTech Human  FGF-10 5ug 1170
100-022 ReliaTech Human  FGF-10 25ug 2860
SFC-015 ReliaTech Human FGFR-1/Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-016 ReliaTech Human FGFR-1/Fc Chimera, soluble 50ug 3380
SFC-041S ReliaTech Human FGFR-2(IIIb)/Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-041 ReliaTech Human FGFR-2(IIIb)/Fc Chimera, soluble 50ug 3380
SFC-017 ReliaTech Human FGFR-2(IIIc)/Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-018 ReliaTech Human FGFR-2(IIIc)/Fc Chimera, soluble 50ug 3380
500-002 ReliaTech Anti-Human FGFR-3 neutralizing antibody 100ug 4420
SFC-023 ReliaTech Human FGFR-3(IIIa)/Fc Chimera, soluble 5ug 2730
SFC-024 ReliaTech Human FGFR-3(IIIa)/Fc Chimera, soluble 20ug 6370
S01-020S ReliaTech Human FGFR-3(IIIa), soluble 5ug 2730
S01-020 ReliaTech Human FGFR-3(IIIa), soluble 20ug 6370
SFC-025S ReliaTech Human FGFR-3(IIIb)/Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-025 ReliaTech Human FGFR-3(IIIb)/Fc Chimera, soluble 50ug 3380
SFC-026S ReliaTech Human FGFR-3(IIIb)S249C/Fc Chimera, soluble 5ug 2730
SFC-026 ReliaTech Human FGFR-3(IIIb)S249C/Fc Chimera, soluble 20ug 6370
SFC-019 ReliaTech Human FGFR-3(IIIc)/Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-020 ReliaTech Human FGFR-3(IIIc)/Fc Chimera, soluble 50ug 3380
SFC-021 ReliaTech Human FGFR-4/Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-022 ReliaTech Human FGFR-4/Fc Chimera, soluble 50ug 3380
400-015 ReliaTech Human Galectin-1 50ug 2990
102-PA131AG ReliaTech Anti-Human Galectin-1 50ug 3250
102-PA131S ReliaTech Anti-Human Galectin-1 100ug 2990
102-PA131 ReliaTech Anti-Human Galectin-1 200ug 4810
102-PA84 ReliaTech Anti-GFP 50ug 1950
200-004 ReliaTech Human  GM-CSF 2ug 910
200-005 ReliaTech Human  GM-CSF 10ug 2340
200-005-DC ReliaTech Human  GM-CSF 50ug 6240
400-010S ReliaTech Human  GM-CSF 2ug 1170
400-010 ReliaTech Human  GM-CSF 5ug 1820
400-011 ReliaTech Human  GM-CSF 20ug 4680
400-011-DC ReliaTech Human  GM-CSF 50ug 7150
M30-012S ReliaTech Mouse GM-CSF 2ug 910
M30-012 ReliaTech Mouse GM-CSF 10ug 2340
M30-013 ReliaTech Mouse GM-CSF 50ug 6240
103-PA06AG ReliaTech Anti-Mouse GM-CSF 50ug 3250
103-PA06S ReliaTech Anti-Mouse GM-CSF 100ug 2990
103-PA06 ReliaTech Anti-Mouse GM-CSF 200ug 4810
200-070 ReliaTech Human Gremlin-1 50ug 3094
M30-025 ReliaTech Mouse Gremlin-1 50ug 3094
102-PA46S ReliaTech Anti-Human Gremlin-1 100ug 2990
102-PA46 ReliaTech Anti-Human Gremlin-1 200ug 4810
103-PA46S ReliaTech Anti-Mouse Gremlin-1 100ug 2990
103-PA46 ReliaTech Anti-Mouse Gremlin-1 200ug 4810
102-PA83 ReliaTech Anti-GST 50ug 1950
300-010 ReliaTech Human HGF 5ug 1300
300-011 ReliaTech Human HGF 25ug 5070
102-PA62AG ReliaTech Anti-Human HGF 50ug 3250
102-PA62S ReliaTech Anti-Human HGF 100ug 2990
102-PA62 ReliaTech Anti-Human HGF 200ug 4810
LYS-001 ReliaTech His-lysate 250ug 1456
102-PA80 ReliaTech Anti-His-tag 50ug 1950
400-001 ReliaTech Human IL-1 beta 2ug 910
400-002 ReliaTech Human IL-1 beta 10ug 2340
400-002-DC ReliaTech Human IL-1 beta 50ug 6630
200-009 ReliaTech Human IL-2 10ug 1170
200-010 ReliaTech Human IL-2 50ug 2860
200-015 ReliaTech Human IL-3 2ug 910
200-016 ReliaTech Human IL-3 10ug 2340
200-015-SC ReliaTech Human IL-3 50ug 5278
M10-015S ReliaTech Mouse IL-3 2ug 1365
M10-015 ReliaTech Mouse IL-3 10ug 3094
200-021 ReliaTech Human IL-4 2ug 910
200-022 ReliaTech Human IL-4 10ug 1690
200-023-DC ReliaTech Human IL-4 50ug 5278
M10-016S ReliaTech Mouse IL-4 5ug 1365
M10-016 ReliaTech Mouse IL-4 20ug 3094
200-030 ReliaTech Human IL-6 5ug 910
200-031 ReliaTech Human IL-6 20ug 2600
200-030-DC ReliaTech Human IL-6 50ug 5278
M10-017S ReliaTech Mouse IL-6 5ug 1365
M10-017 ReliaTech Mouse IL-6 20ug 3094
400-003 ReliaTech LDH (Plasmodium falciparum) 25ug 0
400-005 ReliaTech LDH (Plasmodium vivax) 25ug 0
103-M152 ReliaTech Anti-Mouse LEC26 100ug 4420
102-PA135S ReliaTech Anti-Human Leptin 100ug 2990
102-PA135 ReliaTech Anti-Human Leptin 200ug 4810
200-007 ReliaTech Human LIF 10ug 2210
200-008 ReliaTech Human LIF 50ug 5278
M30-007 ReliaTech Mouse LIF 10ug 2210
M30-008 ReliaTech Mouse LIF 50ug 5278
102-PA05S ReliaTech Anti-Human LIF 100ug 2990
102-PA05 ReliaTech Anti-Human LIF 200ug 4550
103-PA05S ReliaTech Anti-Mouse LIF 100ug 2990
103-PA05 ReliaTech Anti-Mouse LIF 200ug 4550
102-PA50 ReliaTech Anti-Human Lyve-1 200ug 4810
102-PA50AG ReliaTech Anti-Human Lyve-1 50ug 3250
102-PABi50 ReliaTech Anti-Human Lyve-1 50ug 4290
102-PA50S ReliaTech Anti-Human Lyve-1 100ug 2990
103-PA50AG ReliaTech Anti-Mouse Lyve-1 50ug 3250
103-PABi50 ReliaTech Anti-Mouse Lyve-1 50ug 4290
103-PA50S ReliaTech Anti-Mouse Lyve-1 100ug 2990
103-PA50 ReliaTech Anti-Mouse Lyve-1 200ug 4810
S01-028 ReliaTech Human Lyve-1, soluble 20ug 1820
S01-026 ReliaTech Mouse Lyve-1, soluble 20ug 1820
400-021S ReliaTech Human Mdg-1 5ug 3250
400-021 ReliaTech Human Mdg-1 20ug 6370
102-PA138S ReliaTech Anti-Human Mdg-1 100ug 2990
102-PA138 ReliaTech Anti-Human Mdg-1 200ug 4810
101-M144 ReliaTech Anti-Human Megalin 100ug 4420
300-060 ReliaTech Human MesP1 10ug 3250
300-061 ReliaTech Human MesP1 50ug 9100
102-PA52S ReliaTech Anti-Human MesP1 100ug 2990
102-PA52 ReliaTech Anti-Human MesP1 200ug 4810
103-M512 ReliaTech Anti-Mouse MMRN-2 100ug 4420
S01-076 ReliaTech Human Nectin-2, soluble 25ug 3094
102-PA37S ReliaTech Anti-Human Nectin-2 100ug 3094
102-PA37 ReliaTech Anti-Human Nectin-2 200ug 4810
102-PA23S ReliaTech Anti-Human NRP-1 100ug 2990
102-PA23 ReliaTech Anti-Human NRP-1 200ug 4810
102-PA23AG ReliaTech Anti-Human NRP-1 50ug 3250
S01-019S ReliaTech Human NRP-1, soluble 5ug 1352
S01-019 ReliaTech Human NRP-1, soluble 25ug 5070
200-051S ReliaTech Human PDGF-AA 2ug 910
200-051 ReliaTech Human PDGF-AA 5ug 1352
200-052 ReliaTech Human PDGF-AA 20ug 3250
200-053S ReliaTech Human PDGF-AB 2ug 910
200-053 ReliaTech Human PDGF-AB 5ug 1352
200-054 ReliaTech Human PDGF-AB 20ug 3250
200-055S ReliaTech Human PDGF-BB 2ug 910
200-055 ReliaTech Human PDGF-BB 5ug 1352
200-056 ReliaTech Human PDGF-BB 20ug 3250
M30-019S ReliaTech Mouse PlGF 2ug 1300
M30-019 ReliaTech Mouse PlGF 5ug 2600
M30-020 ReliaTech Mouse PlGF 20ug 7020
R20-061S ReliaTech Rat PlGF 2ug 1300
R20-061 ReliaTech Rat PlGF 5ug 2600
R20-062 ReliaTech Rat PlGF 20ug 7020
103-PA04AG ReliaTech Anti-Mouse PlGF 50ug 3250
103-PA04S ReliaTech Anti-Mouse PlGF 100ug 2990
103-PA04 ReliaTech Anti-Mouse PlGF 200ug 4810
104-PA04AG ReliaTech Anti-Rat PlGF 50ug 3250
104-PA04S ReliaTech Anti-Rat PlGF 100ug 2990
104-PA04 ReliaTech Anti-Rat PlGF 200ug 4810
101-M67 ReliaTech Anti-Human PlGF 100ug 4160
101-MBi67 ReliaTech Anti-Human PlGF 50ug 4160
101-M69 ReliaTech Anti-Human PlGF 100ug 4160
102-PABi04 ReliaTech Anti-Human PlGF (native) 50ug 3250
102-PA04AG ReliaTech Anti-Human PlGF (native) 50ug 3367
102-PA04S ReliaTech Anti-Human PlGF (native) 100ug 2340
102-PA04 ReliaTech Anti-Human PlGF (native) 200ug 3380
102-PA01S ReliaTech Anti-Human PlGF (Peptide) 100ug 2340
102-PA01 ReliaTech Anti-Human PlGF (Peptide) 200ug 3380
300-015S ReliaTech Human PlGF-1 2ug 1300
300-015 ReliaTech Human PlGF-1 5ug 2600
300-016 ReliaTech Human PlGF-1 20ug 7020
300-017S ReliaTech Human PlGF-1/His 2ug 1170
300-017 ReliaTech Human PlGF-1/His 5ug 1950
300-018 ReliaTech Human PlGF-1/His 20ug 6188
300-019S ReliaTech Human PlGF-2 2ug 1300
300-019 ReliaTech Human PlGF-2 5ug 2600
300-020 ReliaTech Human PlGF-2 20ug 7020
101-M65 ReliaTech Anti-Human PlGF-2  (specific) 100ug 4160
101-M65A ReliaTech Anti-Human PlGF-2  (specific) 100ug 4420
101-M142 ReliaTech Anti-Human Podocalyxin 100ug 4420
101-M40-FITC ReliaTech Anti-Human Podoplanin 50ug 4186
101-M40-PE ReliaTech Anti-Human Podoplanin 50ug 4186
101-M40S-FITC ReliaTech Anti-Human Podoplanin 25ug 2457
101-M40S-PE ReliaTech Anti-Human Podoplanin 25ug 2457
102-PA40AG ReliaTech Anti-Human Podoplanin 50ug 3367
102-PA40 ReliaTech Anti-Human Podoplanin 200ug 4810
103-PA40S ReliaTech Anti-Mouse Podoplanin 100ug 2990
103-PA40 ReliaTech Anti-Mouse Podoplanin 200ug 4810
101-MBi40 ReliaTech Anti-Human Podoplanin 50ug 4160
103-MBi40 ReliaTech Anti-Mouse Podoplanin 50ug 4160
101-M40 ReliaTech Anti-Human Podoplanin 100ug 4420
101-M41 ReliaTech Anti-Human Podoplanin 100ug 4186
103-M40 ReliaTech Anti-Mouse Podoplanin 100ug 4420
102-PA40S ReliaTech Anti-Human Podoplanin 100ug 2990
104-M40 ReliaTech Anti-Rat Podoplanin 100ug 4186
S01-046 ReliaTech Human Podoplanin, soluble 5ug 1170
S01-M46 ReliaTech Mouse Podoplanin, soluble 5ug 1170
S01-R46 ReliaTech Rat Podoplanin, soluble 5ug 1170
400-016 ReliaTech Human PRAME 20ug 1820
102-PA28S ReliaTech Anti-Human PRAME 100ug 2990
102-PA28 ReliaTech Anti-Human PRAME 200ug 4810
102-PA32AG ReliaTech Anti-Human Prox-1 50ug 3250
102-PABi32 ReliaTech Anti-Human Prox-1 50ug 4420
102-PA32 ReliaTech Anti-Human Prox-1 200ug 4420
102-PA32S ReliaTech Anti-Human Prox-1 100ug 2990
300-052 ReliaTech Human Prox-1 (fragment) 5ug 1820
102-PA143S ReliaTech Anti-Human ROR2 100ug 2990
102-PA143 ReliaTech Anti-Human ROR2 200ug 4810
S01-074S ReliaTech Human ROR2, soluble 2ug 3094
S01-074 ReliaTech Human ROR2, soluble 10ug 5850
100-097S ReliaTech Human SCF 2ug 910
100-097 ReliaTech Human SCF 10ug 2340
100-097-SC ReliaTech Human SCF 50ug 5278
400-013S ReliaTech Human SCF 2ug 1170
400-013 ReliaTech Human SCF 5ug 1820
400-014 ReliaTech Human SCF 20ug 4680
400-014-SC ReliaTech Human SCF 50ug 7150
M30-010S ReliaTech Mouse SCF 2ug 910
M30-010 ReliaTech Mouse SCF 10ug 2340
M30-011 ReliaTech Mouse SCF 50ug 5278
103-PA08AG ReliaTech Anti-Mouse SCF 50ug 3250
103-PA08S ReliaTech Anti-Mouse SCF 100ug 2990
103-PA08 ReliaTech Anti-Mouse SCF 200ug 4810
300-064 ReliaTech Human SMCY/JARID1D 25ug 4550
102-PA86S ReliaTech Anti-Human SMCY/JARID1D 100ug 2990
102-PA86 ReliaTech Anti-Human SMCY/JARID1D 200ug 4810
400-029 ReliaTech SARS Cov2 Spike-1 RBD 25ug 3276
B30-001 ReliaTech Bovine SRY 10ug 4550
105-PA02S ReliaTech Anti-Bovine SRY 100ug 2990
105-PA02 ReliaTech Anti-Bovine SRY 200ug 4810
300-023S ReliaTech Human TGF-beta1 2ug 0
300-023 ReliaTech Human TGF-beta1 10ug 2912
100-107S ReliaTech Human TGF-beta3 2ug 0
100-107 ReliaTech Human TGF-beta3 10ug 2912
101-M48 ReliaTech Anti-Human TIE-1 100ug 4160
103-PA110S ReliaTech Anti-Mouse TIE-1 100ug 2990
103-PA110 ReliaTech Anti-Mouse TIE-1 200ug 4810
101-MBi48 ReliaTech Anti-Human TIE-1 50ug 4160
101-M46 ReliaTech Anti-Human TIE-1 100ug 4160
S01-M41 ReliaTech Mouse TIE-1, soluble 10ug 1560
S01-M42 ReliaTech Mouse TIE-1, soluble 50ug 4420
SFC-011 ReliaTech Human TIE-1/Fc Chimera, soluble 20ug 1560
SFC-012 ReliaTech Human TIE-1/Fc Chimera, soluble 100ug 4420
SFC-031 ReliaTech Mouse TIE-1/Fc Chimera, soluble 20ug 1560
SFC-032 ReliaTech Mouse TIE-1/Fc Chimera, soluble 100ug 4420
101-M50 ReliaTech Anti-Human TIE-2 100ug 4160
101-M52 ReliaTech Anti-Human TIE-2 100ug 4160
102-PA111S ReliaTech Anti-Human TIE-2 100ug 2990
102-PA111 ReliaTech Anti-Human TIE-2 200ug 4810
103-PA111S ReliaTech Anti-Mouse TIE-2 100ug 2990
103-PA111 ReliaTech Anti-Mouse TIE-2 200ug 4810
101-MBi50 ReliaTech Anti-Human TIE-2 50ug 4160
101-MBi52 ReliaTech Anti-Human TIE-2 50ug 4160
101-MBi54 ReliaTech Anti-Human TIE-2 50ug 4160
101-M54 ReliaTech Anti-Human TIE-2 100ug 4160
S01-043 ReliaTech Human TIE-2, soluble 10ug 1560
S01-044 ReliaTech Human TIE-2, soluble 50ug 4420
S01-M43 ReliaTech Mouse TIE-2, soluble 10ug 1560
S01-M44 ReliaTech Mouse TIE-2, soluble 50ug 4420
SFC-013 ReliaTech Human TIE-2/Fc Chimera, soluble 20ug 1560
SFC-014 ReliaTech Human TIE-2/Fc Chimera, soluble 100ug 4420
SFC-033 ReliaTech Mouse TIE-2/Fc Chimera, soluble 20ug 1560
SFC-034 ReliaTech Mouse TIE-2/Fc Chimera, soluble 100ug 4420
101-M54-FITC ReliaTech Anti-Human TIE-2-FITC 50ug 4186
101-M54S-FITC ReliaTech Anti-Human TIE-2-FITC 25ug 2457
101-M54-PE ReliaTech Anti-Human TIE-2-PE 50ug 4186
101-M54S-PE ReliaTech Anti-Human TIE-2-PE 25ug 2457
300-027 ReliaTech Human TNF-alpha 10ug 1040
300-028 ReliaTech Human TNF-alpha 50ug 2340
103-PA09S ReliaTech Anti-Mouse TNF-alpha 100ug 2990
103-PA09 ReliaTech Anti-Mouse TNF-alpha 200ug 4810
102-PA11S ReliaTech Anti-Human TRAIL/Apo2L 100ug 2990
102-PA11 ReliaTech Anti-Human TRAIL/Apo2L 200ug 4810
M30-031S ReliaTech Mouse VEGF120 2ug 1300
M30-031 ReliaTech Mouse VEGF120 5ug 2184
M30-032 ReliaTech Mouse VEGF120 20ug 3770
R20-063S ReliaTech Rat VEGF120 2ug 1300
R20-063 ReliaTech Rat VEGF120 5ug 2184
R20-064 ReliaTech Rat VEGF120 20ug 6370
300-071S ReliaTech Human VEGF121 2ug 1170
300-071 ReliaTech Human VEGF121 5ug 1690
300-072 ReliaTech Human VEGF121 20ug 5278
300-031S ReliaTech Human VEGF121 2ug 1300
300-031 ReliaTech Human VEGF121 5ug 2600
300-032 ReliaTech Human VEGF121 20ug 7098
M30-033S ReliaTech Mouse VEGF144 2ug 1248
M30-033 ReliaTech Mouse VEGF144 5ug 2470
M30-034 ReliaTech Mouse VEGF144 20ug 7098
300-033S-E ReliaTech Human VEGF145 2ug 1170
300-033-E ReliaTech Human VEGF145 5ug 1950
300-034-E ReliaTech Human VEGF145 20ug 4290
M30-003S ReliaTech Mouse VEGF164 2ug 1092
M30-003 ReliaTech Mouse VEGF164 5ug 1820
M30-004 ReliaTech Mouse VEGF164 20ug 4290
M30-001S ReliaTech Mouse VEGF164 2ug 1170
M30-001 ReliaTech Mouse VEGF164 5ug 1950
M30-002 ReliaTech Mouse VEGF164 20ug 4290
R20-067S ReliaTech Rat VEGF164 2ug 1300
R20-067 ReliaTech Rat VEGF164 5ug 1950
R20-068 ReliaTech Rat VEGF164 20ug 5278
300-075S ReliaTech Human VEGF165 2ug 1092
300-075 ReliaTech Human VEGF165 5ug 1560
300-076 ReliaTech Human VEGF165 20ug 4030
300-035S ReliaTech Human VEGF165 2ug 1170
300-035 ReliaTech Human VEGF165 5ug 1950
300-036 ReliaTech Human VEGF165 20ug 4290
300-081 ReliaTech Human VEGF165b 5ug 1638
300-082 ReliaTech Human VEGF165b 20ug 4680
300-065Bi ReliaTech Human VEGF165-Biotin 10ug 3510
300-066Bi ReliaTech Human VEGF165-Biotin 25ug 7020
M30-094S ReliaTech Mouse VEGF188 2ug 1300
M30-094 ReliaTech Mouse VEGF188 5ug 2470
M30-095 ReliaTech Mouse VEGF188 20ug 5980
R20-069S ReliaTech Rat VEGF188 2ug 1300
R20-069 ReliaTech Rat VEGF188 5ug 2470
R20-070 ReliaTech Rat VEGF188 20ug 5980
300-094S ReliaTech Human VEGF189 2ug 1092
300-094 ReliaTech Human VEGF189 5ug 1820
300-095 ReliaTech Human VEGF189 20ug 5460
300-098S ReliaTech Human VEGF206 2ug 2210
300-098 ReliaTech Human VEGF206 5ug 3770
300-099 ReliaTech Human VEGF206 20ug 9100
102-PA02S ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 2340
103-PA03AG ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A 50ug 3250
103-PA03S ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A 100ug 2990
103-PA03 ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A 200ug 4160
103-PABi03 ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A 50ug 3250
102-PA02 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 200ug 3380
101-M56 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 4160
101-M58 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 4160
101-M59 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 200ug 4160
101-M60 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 4160
101-MBi60 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 50ug 4160
102-PA03S ReliaTech Anti-Human VEGF-Apan (Peptide) 100ug 2340
102-PA03 ReliaTech Anti-Human VEGF-Apan (Peptide) 200ug 3380
102-PA72S ReliaTech Anti-Human VEGF-B 100ug 2990
102-PA72 ReliaTech Anti-Human VEGF-B 200ug 4810
300-080S ReliaTech Human VEGF-B167 5ug 1300
300-080 ReliaTech Human VEGF-B167 20ug 2860
300-078 ReliaTech Human VEGF-C 5ug 1300
300-079 ReliaTech Human VEGF-C 20ug 3250
R20-014 ReliaTech Rat VEGF-C 5ug 1690
R20-015 ReliaTech Rat VEGF-C 20ug 3770
104-PA10S ReliaTech Anti-Rat VEGF-C 100ug 2340
104-PA10 ReliaTech Anti-Rat VEGF-C 200ug 3640
104-PABi10 ReliaTech Anti-Rat VEGF-C 50ug 3250
101-M88 ReliaTech Anti-Human VEGF-C 100ug 4160
101-M89 ReliaTech Anti-Human VEGF-C 100ug 4160
101-M90 ReliaTech Anti-Human VEGF-C 100ug 4160
101-M91 ReliaTech Anti-Human VEGF-C 100ug 4160
101-MBi89 ReliaTech Anti-Human VEGF-C 50ug 4160
R20-016 ReliaTech Rat VEGF-C152S 5ug 1560
R20-017 ReliaTech Rat VEGF-C152S 20ug 3250
104-PA12S ReliaTech Anti-Rat VEGF-D 100ug 2340
104-PA12 ReliaTech Anti-Rat VEGF-D 200ug 4030
300-044S ReliaTech Orf virus VEGF-E 2ug 1300
300-044 ReliaTech Orf virus VEGF-E 5ug 2730
300-045 ReliaTech Orf virus VEGF-E 20ug 8060
102-PA70 ReliaTech Anti-Orf Virus VEGF-E 50ug 2730
300-046S ReliaTech Orf virus VEGF-E, Heparin-binding 5ug 2210
300-046 ReliaTech Orf virus VEGF-E, Heparin-binding 20ug 4810
300-096S ReliaTech Snake VEGF-F (Bothrops insularis) 2ug 1300
300-096 ReliaTech Snake VEGF-F (Bothrops insularis) 5ug 2600
300-097 ReliaTech Snake VEGF-F (Bothrops insularis) 20ug 7410
105-PA01S ReliaTech Anti-Snake VEGF-F (Bothrops insularis) 100ug 2990
105-PA01 ReliaTech Anti-Snake VEGF-F (Bothrops insularis) 200ug 4810
101-M24 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 100ug 4420
101-MBi24 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 50ug 4420
101-M26 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 100ug 4420
101-M28 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 100ug 4160
101-MBi28 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 50ug 4160
101-M29 ReliaTech Anti-Human VEGFR1-14/Flt1-14 (peptide), soluble 100ug 4420
101-M30 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 100ug 4160
101-MBi30 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 50ug 4160
102-PA20S ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 100ug 2600
102-PA20 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 200ug 4030
102-PABi20 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 50ug 3250
102-PA21S ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 (Peptide), soluble 100ug 2990
102-PA21 ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1 (Peptide), soluble 200ug 4810
S01-015 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D3), soluble 5ug 2080
S01-016 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D3), soluble 20ug 3640
S01-080 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D3)-His, soluble 50ug 8840
S01-013 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D4), soluble 5ug 2080
S01-014 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D4), soluble 20ug 3640
S01-011 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D5), soluble 5ug 1690
S01-012 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (D5), soluble 20ug 3250
S01-009 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (native), soluble 5ug 1690
S01-010 ReliaTech Human VEGFR-1/Flt-1 (native), soluble 20ug 3250
S01-072S ReliaTech Human VEGFR1-14/Flt1-14, soluble 5ug 2730
S01-072 ReliaTech Human VEGFR1-14/Flt1-14, soluble 20ug 5824
SFC-005 ReliaTech Human  VEGFR-1/Flt-1(D7)-Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-006 ReliaTech Human  VEGFR-1/Flt-1(D7)-Fc Chimera, soluble 50ug 3380
SFC-M05 ReliaTech Mouse VEGFR-1/Flt-1(D7)-Fc Chimera, soluble 10ug 1170
SFC-M06 ReliaTech Mouse VEGFR-1/Flt-1(D7)-Fc Chimera, soluble 50ug 3380
103-PA18S ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/Flk-1 100ug 2990
103-PA18 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/Flk-1 200ug 4810
103-MBi32 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/Flk-1 50ug 4160
103-M32 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/Flk-1 100ug 4160
101-MBi20 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 50ug 4420
101-MBi22 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 50ug 4420
102-PA18AG ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 50ug 3367
102-PABi18 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 50ug 3250
102-PA18S ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 2990
102-PA18 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 200ug 4810
101-MBi32 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 50ug 4160
101-MBi34 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 50ug 4160
101-M20 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 4420
101-M22 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 4420
101-M32 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 4160
101-M34 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 4160
S01-001 ReliaTech Human VEGFR-2/KDR (D7), soluble 5ug 780
S01-002 ReliaTech Human VEGFR-2/KDR (D7), soluble 50ug 4290
S01-003 ReliaTech Human VEGFR-2/KDR (native), soluble 5ug 2470
S01-004 ReliaTech Human VEGFR-2/KDR (native), soluble 20ug 6370
SFC-007 ReliaTech Human VEGFR-2/KDR-Fc Chimera, soluble 10ug 1300
SFC-008 ReliaTech Human VEGFR-2/KDR-Fc Chimera, soluble 50ug 3380
S01-M03 ReliaTech Mouse VEGFR-2/Flk-1 (native), soluble 5ug 2470
S01-M04 ReliaTech Mouse VEGFR-2/Flk-1 (native), soluble 20ug 6370
102-PA19S ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR (Peptide), soluble 100ug 2990
102-PA19 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR (Peptide), soluble 200ug 4810
103-PA19S ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/Flk-1 (Peptide), soluble 100ug 2990
103-PA19 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/Flk-1 (Peptide), soluble 200ug 4810
101-M20-FITC ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR -FITC 50ug 4186
101-M20S-FITC ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR -FITC 25ug 2457
500-001 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/sc-Fv (single chain) 100ug 4420
101-MBi36 ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 50ug 4420
102-PABi22 ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 50ug 3250
102-PA22AG ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 50ug 3367
102-PA22S ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 100ug 2600
102-PA22 ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 200ug 3380
101-M36 ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 100ug 4420
101-M37 ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 100ug 4420
103-M36 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-3/FLT-4 100ug 4420
S01-017S ReliaTech Human VEGFR-3/FLT-4, soluble 5ug 1560
S01-017 ReliaTech Human VEGFR-3/FLT-4, soluble 10ug 2340
S01-018 ReliaTech Human VEGFR-3/FLT-4, soluble 50ug 4940
SFC-009 ReliaTech Human VEGFR-3/FLT-4/Fc Chimera, soluble 10ug 1560
SFC-010 ReliaTech Human VEGFR-3/FLT-4/Fc Chimera, soluble 50ug 4420
300-100 ReliaTech Human VE-Statin/EGFL7 20ug 1820
M30-100 ReliaTech Mouse VE-Statin/EGFL7 20ug 1820
102-PA14S ReliaTech Anti-Human VE-Statin/EGFL7 100ug 2990
102-PA14 ReliaTech Anti-Human VE-Statin/EGFL7 200ug 4810
102-PA15S ReliaTech Anti-Human VE-Statin/EGFL7 100ug 2990
102-PA15 ReliaTech Anti-Human VE-Statin/EGFL7 200ug 4810
102-PA16S ReliaTech Anti-Human VE-Statin/EGFL7 100ug 2990
102-PA16 ReliaTech Anti-Human VE-Statin/EGFL7 200ug 4810
103-PA14S ReliaTech Anti-Mouse VE-Statin/EGFL7 100ug 2990
103-PA14 ReliaTech Anti-Mouse VE-Statin/EGFL7 200ug 4810
400-022 ReliaTech Human Wnt-3a 25ug 2730
102-PA140S ReliaTech Anti-Human Wnt-3a 100ug 2990
102-PA140 ReliaTech Anti-Human Wnt-3a 200ug 4810
M30-231S ReliaTech Mouse Wnt-3a 10ug 2912
M30-231 ReliaTech Mouse Wnt-3a 20ug 5278
103-PA15S ReliaTech Anti-Mouse Wnt-3a 100ug 2990
103-PA15 ReliaTech Anti-Mouse Wnt-3a 200ug 4810
400-023 ReliaTech Human Wnt-5a 25ug 2730
102-PA141S ReliaTech Anti-Human Wnt-5a 100ug 2990
102-PA141 ReliaTech Anti-Human Wnt-5a 200ug 4810
M30-023S ReliaTech Mouse Wnt-5a 10ug 2912
M30-023 ReliaTech Mouse Wnt-5a 20ug 5278
103-PA16S ReliaTech Anti-Mouse Wnt-5a 100ug 2990
103-PA16 ReliaTech Anti-Mouse Wnt-5a 200ug 4810
101-M200 ReliaTech Anti-Human ACE 100ug 7410
101-M201 ReliaTech Anti-Human ACE-2 100ug 7410
100-012S ReliaTech Human Activin-A 2ug 2080
100-012 ReliaTech Human Activin-A 10ug 4420
100-310S ReliaTech Human Activin-A 2ug 2080
100-310 ReliaTech Human Activin-A 10ug 4420
101-M202 ReliaTech Anti-Human Activin-A 100ug 7410
100-330S ReliaTech Human Activin-B 1ug 2080
100-330 ReliaTech Human Activin-B 5ug 4420
101-M203 ReliaTech Anti-Human Activin-B 100ug 7410
101-M204 ReliaTech Anti-Human Activin-C 100ug 7410
101-M171 ReliaTech Anti-Human Activin R2A 100ug 7410
101-M172 ReliaTech Anti-Human Activin R2B 100ug 7410
101-M208 ReliaTech Anti-Human ADAM-8 100ug 7410
101-M209 ReliaTech Anti-Human ADAM-9 100ug 7410
103-M213 ReliaTech Anti-Mouse ADAM-9 100ug 7410
101-M205 ReliaTech Anti-Human ADAM-10 100ug 7410
103-M300 ReliaTech Anti-Mouse ADAM-10 100ug 7410
101-M206 ReliaTech Anti-Human ADAM-15 100ug 7410
103-M301 ReliaTech Anti-Mouse ADAM-15 100ug 7410
101-M207 ReliaTech Anti-Human ADAM-17 100ug 7410
103-M302 ReliaTech Anti-Mouse ADAM-19 100ug 7410
101-M210 ReliaTech Anti-Human ADAMTS4 100ug 7410
101-M211 ReliaTech Anti-Human ADAMTSL-1 100ug 7410
100-121S ReliaTech Human Adiponectin (Acrp30) 5ug 2080
100-121 ReliaTech Human Adiponectin (Acrp30) 25ug 4420
M10-009S ReliaTech Mouse Adiponectin (Acrp30) 5ug 2080
M10-009 ReliaTech Mouse Adiponectin (Acrp30) 25ug 4420
102-P102 ReliaTech Anti-Human Adiponectin 100ug 5590
101-M212A ReliaTech Anti-Human Adiponectin (Acrp30) 100ug 7410
103-M214 ReliaTech Anti-Mouse Adiponectin (Acrp30) 100ug 7410
101-M213 ReliaTech Anti-Human Aggrecan 100ug 7410
101-M214 ReliaTech Anti-Human AgRP 100ug 7410
100-122S ReliaTech Human AITRL 5ug 2080
100-122 ReliaTech Human AITRL 20ug 4420
102-P215 ReliaTech RET-102-PA09 100ug 5590
103-M95 ReliaTech Anti-Mouse ALK1 100ug 7410
101-M173 ReliaTech Anti-Human ALK2 (Activin R1A) 100ug 7410
101-M174 ReliaTech Anti-Human ALK3 (BMP R1A) 100ug 7410
101-M175 ReliaTech Anti-Human ALK4 (Activin R1B) 100ug 7410
103-M212 ReliaTech Anti-Mouse ALK4 (Activin R1B) 100ug 7410
103-M96 ReliaTech Anti-Mouse ALK5 100ug 7410
101-M176 ReliaTech Anti-Human ALK6 (BMP R1B) 100ug 7410
103-M304 ReliaTech Anti-Mouse ALS 100ug 7410
100-401S ReliaTech Aeromonas Aminopeptidase 100ug 2080
100-401 ReliaTech Aeromonas Aminopeptidase 500ug 4420
101-M215 ReliaTech Anti-Human Amphiregulin 100ug 7410
103-M305 ReliaTech Anti-Mouse Amphiregulin 100ug 7410
100-393S ReliaTech Human Amphiregulin (98aa) 10ug 2080
100-393 ReliaTech Human Amphiregulin (98aa) 50ug 4420
M10-019S ReliaTech Mouse Amphiregulin 10ug 2080
M10-019 ReliaTech Mouse Amphiregulin 50ug 4420
101-M152 ReliaTech Anti-Human Angiogenin 100ug 7410
101-M218 ReliaTech Anti-Human Angiopoietin like-1 100ug 7410
101-M219 ReliaTech Anti-Human Angiopoietin like-2 100ug 7410
101-M100 ReliaTech Anti-Human Angiopoietin-1 / Ang-1 100ug 7410
300-047 ReliaTech Human Angiopoietin-1 / Ang-1 5ug 2080
300-048 ReliaTech Human Angiopoietin-1 / Ang-1 20ug 4420
101-M102 ReliaTech Anti-Human Angiopoietin-2 / Ang-2 100ug 7410
300-049 ReliaTech Human Angiopoietin-2 / Ang-2 5ug 2080
300-050 ReliaTech Human Angiopoietin-2 / Ang-2 20ug 4420
103-M215 ReliaTech Anti-Mouse Angiopoietin-3 100ug 7410
101-M216 ReliaTech Anti-Human Angiopoietin-4 100ug 7410
103-M306 ReliaTech Anti-Mouse Angiopoietin-like protein 2 100ug 7410
100-402S ReliaTech Human Angiopoietin-like protein 3 10ug 2080
100-402 ReliaTech Human Angiopoietin-like protein 3 50ug 4420
103-M307 ReliaTech Anti-Mouse Angiopoietin-like protein 3 100ug 7410
101-M220 ReliaTech Anti-Human Angiostatin 100ug 7410
103-M211 ReliaTech Anti-Mouse Angiotensin-converting Enzyme (CD143) 100ug 7410
100-123S ReliaTech Human ApoA-I 20ug 2080
100-123 ReliaTech Human ApoA-I 100ug 4420
102-P259 ReliaTech Anti-human ApoA-I 100ug 5590
100-124S ReliaTech Human ApoE2 100ug 2080
100-124 ReliaTech Human ApoE2 500ug 4420
100-125S ReliaTech Human ApoE3 100ug 2080
100-125 ReliaTech Human ApoE3 500ug 4420
102-P216 ReliaTech Anti-Human ApoE3 100ug 5590
100-126S ReliaTech Human ApoE4 100ug 2080
100-126 ReliaTech Human ApoE4 500ug 4420
100-127S ReliaTech Human Apo-SAA 10ug 2080
100-127 ReliaTech Human Apo-SAA 50ug 4420
100-387S ReliaTech Human Apo-SAA1 10ug 2080
100-387 ReliaTech Human Apo-SAA1 50ug 4420
100-379S ReliaTech Human APRIL 2ug 2080
100-379 ReliaTech Human APRIL 10ug 4420
M10-050S ReliaTech Mouse APRIL 5ug 2080
M10-050 ReliaTech Mouse APRIL 20ug 4420
102-P210 ReliaTech Anti-Human APRIL 100ug 5590
100-403S ReliaTech Lysobacter Arg-C, Enzymogenes 5ug 2080
100-403 ReliaTech Lysobacter Arg-C, Enzymogenes 20ug 4420
100-404S ReliaTech Mycoplasma Arginine Deiminase (ADI) 5ug 2080
100-404 ReliaTech Mycoplasma Arginine Deiminase (ADI) 20ug 4420
100-128S ReliaTech Human Artemin 5ug 2080
100-128 ReliaTech Human Artemin 20ug 4420
102-P217 ReliaTech Anti-Human Artemin 100ug 5590
M10-129S ReliaTech Mouse Artemin 5ug 2080
M10-129 ReliaTech Mouse Artemin 20ug 4420
103-M216 ReliaTech Anti-Mouse Artemin 100ug 7410
103-M158 ReliaTech Anti-Mouse Axl 100ug 7410
101-M222 ReliaTech Anti-Human Axl 100ug 7410
101-M223 ReliaTech Anti-Human Azurocidin 100ug 7410
S01-006S ReliaTech Human B7-1 Fc, soluble 20ug 2080
S01-006 ReliaTech Human B7-1 Fc, soluble 100ug 4420
S01-007S ReliaTech Human B7-2 Fc, soluble 20ug 2080
S01-007 ReliaTech Human B7-2 Fc, soluble 100ug 4420
102-P23 ReliaTech Anti-Human B7-H1/PD-L1 100ug 5590
101-M225 ReliaTech Anti-Human B7-H2 100ug 7410
100-017S ReliaTech Human B7-H2 Fc 20ug 2080
100-017 ReliaTech Human B7-H2 Fc 100ug 4420
101-M226 ReliaTech Anti-Human B7-H3 100ug 7410
101-M227 ReliaTech Anti-Human BACE-1 100ug 7410
100-002S ReliaTech Human BAFF 5ug 2080
100-002 ReliaTech Human BAFF 20ug 4420
102-P101G ReliaTech Anti-Human BAFF 100ug 5590
101-M18 ReliaTech Anti-Human BAFF 500ug 5590
S01-038S ReliaTech Human BAFF receptor, soluble 10ug 2080
S01-038 ReliaTech Human BAFF receptor, soluble 50ug 4420
102-P100G ReliaTech Anti-Human 4-1BB receptor 100ug 5590
S01-039S ReliaTech Human 4-1BB receptor, soluble 5ug 2080
S01-039 ReliaTech Human 4-1BB receptor, soluble 20ug 4420
100-001S ReliaTech Human 4-1BBL 5ug 2080
100-001 ReliaTech Human 4-1BBL 20ug 4420
102-P218 ReliaTech Anti-Human 4-1BBL 100ug 5590
100-003S ReliaTech Human BCA-1 5ug 2080
100-003 ReliaTech Human BCA-1 20ug 4420
M10-051S ReliaTech Mouse BCA-1 5ug 2080
M10-051 ReliaTech Mouse BCA-1 20ug 4420
102-P01 ReliaTech Anti-Human BCA-1 100ug 5590
101-M228 ReliaTech Anti-Human BCAM 100ug 7410
100-131S ReliaTech Human BCMA 5ug 2080
100-131 ReliaTech Human BCMA 20ug 4420
102-P219 ReliaTech Anti-Human BD-1 100ug 5590
100-132S ReliaTech Human BD-1 (36aa) 5ug 2080
100-132 ReliaTech Human BD-1 (36aa) 20ug 4420
100-133S ReliaTech Human BD-1 (47aa) 5ug 2080
100-133 ReliaTech Human BD-1 (47aa) 20ug 4420
102-P103G ReliaTech Anti-Human BD-2 100ug 5590
100-004S ReliaTech Human BD-2 (SAP1) 5ug 2080
100-004 ReliaTech Human BD-2 (SAP1) 20ug 4420
M10-008S ReliaTech Mouse BD-2 (SAP1) 5ug 2080
M10-008 ReliaTech Mouse BD-2 (SAP1) 20ug 4420
100-135S ReliaTech Human BD-3 5ug 2080
100-135 ReliaTech Human BD-3 20ug 4420
102-P220 ReliaTech Anti-Human BD-3 100ug 5590
M10-023S ReliaTech Mouse BD-3 5ug 2080
M10-023 ReliaTech Mouse BD-3 20ug 4420
100-331S ReliaTech Human BD-4 5ug 2080
100-331 ReliaTech Human BD-4 20ug 4420
102-P221 ReliaTech Anti-Human BD-4 100ug 5590
100-038S ReliaTech Human BD-5 5ug 2080
100-038 ReliaTech Human BD-5 20ug 4420
102-P99 ReliaTech Anti-Human BD-5 100ug 5590
100-005S ReliaTech Human BDNF 2ug 2080
100-005 ReliaTech Human BDNF 10ug 4420
102-P02 ReliaTech Anti-Human BDNF 100ug 5590
101-M229 ReliaTech Anti-Human BDNF 100ug 7410
100-332S ReliaTech Human Betacellulin 5ug 2080
100-332 ReliaTech Human Betacellulin 20ug 4420
M10-130S ReliaTech Mouse Betacellulin 5ug 2080
M10-130 ReliaTech Mouse Betacellulin 20ug 4420
102-P222 ReliaTech Anti-Human Betacellulin 100ug 5590
101-M230 ReliaTech Anti-Human Betacellulin 100ug 7410
103-M308 ReliaTech Anti-Mouse Betacellulin 100ug 7410
101-M177 ReliaTech Anti-Human BMP receptor-2 100ug 7410
101-M231 ReliaTech Anti-Human BMP-1 100ug 7410
100-048S ReliaTech Human BMP-2 2ug 2080
100-048 ReliaTech Human BMP-2 10ug 4420
102-P03A ReliaTech Anti-Human BMP-2 100ug 5590
101-M233 ReliaTech Anti-Human BMP-2 100ug 7410
100-394S ReliaTech Human BMP-3 10ug 2080
100-394 ReliaTech Human BMP-3 50ug 4420
101-M234 ReliaTech Anti-Human BMP-3 100ug 7410
100-326H ReliaTech Human  BMP-4 10ug 4420
M10-044S ReliaTech Mouse BMP-4 2ug 2080
M10-044 ReliaTech Mouse BMP-4 10ug 4420
101-M166 ReliaTech Anti-Human BMP-4 500ug 5590
101-M235 ReliaTech Anti-Human BMP-4 100ug 7410
100-388S ReliaTech Human BMP-5 2ug 2080
100-388 ReliaTech Human BMP-5 10ug 4420
101-M236 ReliaTech Anti-Human BMP-5 100ug 7410
100-378S ReliaTech Human BMP-6 2ug 2080
100-378 ReliaTech Human BMP-6 10ug 4420
101-M237 ReliaTech Anti-Human BMP-6 100ug 7410
100-328S ReliaTech Human  BMP-7 2ug 2080
100-328 ReliaTech Human  BMP-7 10ug 4420
102-P105 ReliaTech Anti-Human BMP-7 100ug 5590
101-M167 ReliaTech Anti-Human BMP-7 500ug 5590
101-M238 ReliaTech Anti-Human BMP-7 100ug 7410
101-M239 ReliaTech Anti-Human BMP-8 100ug 7410
103-M02 ReliaTech Anti-Mouse BMP-10 100ug 7410
100-405S ReliaTech human BMP-10 2ug 2080
100-405 ReliaTech human BMP-10 10ug 4420
100-137S ReliaTech Human BMP-13 (GDF6) 10ug 2080
100-137 ReliaTech Human BMP-13 (GDF6) 50ug 4420
102-P223 ReliaTech Anti-Human BRAK 100ug 5590
100-139S ReliaTech Human BRAK (CXCL14) 5ug 2080
100-139 ReliaTech Human BRAK (CXCL14) 20ug 4420
M10-139S ReliaTech Mouse BRAK (CXCL14) 5ug 2080
M10-139 ReliaTech Mouse BRAK (CXCL14) 20ug 4420
100-435S ReliaTech human C1 Inhibitor 50ug 2080
100-435 ReliaTech human C1 Inhibitor 200ug 4420
103-P01 ReliaTech Anti-Mouse C-10 100ug 5590
M10-001S ReliaTech Mouse C-10 (CCL6) 2ug 2080
M10-001 ReliaTech Mouse C-10 (CCL6) 10ug 4420
100-056S ReliaTech Human C5a 5ug 2080
100-056 ReliaTech Human C5a 20ug 4420
M10-024S ReliaTech Mouse C5a 5ug 2080
M10-024 ReliaTech Mouse C5a 20ug 4420
101-M240 ReliaTech Anti-Human Cadherin-17 100ug 7410
101-M241 ReliaTech Anti-Human Carboxypeptidase A2 100ug 7410
R20-019S ReliaTech Rat Carboxypeptidase-B 5ug 2080
R20-019 ReliaTech Rat Carboxypeptidase-B 25ug 4420
100-006S ReliaTech Human Cardiotrophin-1 2ug 2080
100-006 ReliaTech Human Cardiotrophin-1 10ug 4420
M10-052S ReliaTech Mouse Cardiotrophin-1 2ug 2080
M10-052 ReliaTech Mouse Cardiotrophin-1 10ug 4420
102-P04 ReliaTech Anti-Human Cardiotrophin-1 100ug 5590
101-M242 ReliaTech Anti-Human Cardiotrophin-1 100ug 7410
103-M309 ReliaTech Anti-Mouse Cardiotrophin-1 100ug 7410
101-M243 ReliaTech Anti-Human CART 100ug 7410
101-M244 ReliaTech Anti-Human Cathepsin A 100ug 7410
103-M313 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin A 100ug 7410
101-M245 ReliaTech Anti-Human Cathepsin B 100ug 7410
103-M314 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin B 100ug 7410
101-M247 ReliaTech Anti-Human Cathepsin D 100ug 7410
103-M315 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin D 100ug 7410
101-M248 ReliaTech Anti-Human Cathepsin E 100ug 7410
103-M316 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin E 100ug 7410
101-M249 ReliaTech Anti-Human Cathepsin F 100ug 7410
103-M317 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin F 100ug 7410
103-M318 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin H 100ug 7410
101-M250 ReliaTech Anti-Human Cathepsin L 100ug 7410
103-M319 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin L 100ug 7410
101-M251 ReliaTech Anti-Human Cathepsin O 100ug 7410
101-M252 ReliaTech Anti-Human Cathepsin S 100ug 7410
101-M253 ReliaTech Anti-Human Cathepsin V 100ug 7410
103-M310 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin-3 100ug 7410
103-M311 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin-6 100ug 7410
103-M312 ReliaTech Anti-Mouse Cathepsin-7 100ug 7410
101-M255 ReliaTech Anti-Human CCL-1 100ug 7410
103-M320 ReliaTech Anti-Mouse CCL-1 100ug 7410
101-M263 ReliaTech Anti-Human CCL-2 100ug 7410
103-M325 ReliaTech Anti-Mouse CCL-2 100ug 7410
101-M273 ReliaTech Anti-Human CCL-3 100ug 7410
103-M333 ReliaTech Anti-Mouse CCL-3 100ug 7410
103-M334 ReliaTech Anti-Mouse CCL-4 100ug 7410
101-M274 ReliaTech Anti-Human CCL-5 100ug 7410
103-M335 ReliaTech Anti-Mouse CCL-5 100ug 7410
103-M336 ReliaTech Anti-Mouse CCL-6 100ug 7410
101-M275 ReliaTech Anti-Human CCL-7 100ug 7410
101-M276 ReliaTech Anti-Human CCL-8 100ug 7410
103-M337 ReliaTech Anti-Mouse CCL-8 100ug 7410
103-M338 ReliaTech Anti-Mouse CCL-9 100ug 7410
101-M256 ReliaTech Anti-Human CCL-11 100ug 7410
103-M321 ReliaTech Anti-Mouse CCL-11 100ug 7410
103-M322 ReliaTech Anti-Mouse CCL-12 100ug 7410
101-M257 ReliaTech Anti-Human CCL-13 100ug 7410
101-M246 ReliaTech Anti-Human CCL-14 100ug 7410
101-M258 ReliaTech Anti-Human CCL-15 100ug 7410
101-M259 ReliaTech Anti-Human CCL-16 100ug 7410
101-M260 ReliaTech Anti-Human CCL-17 100ug 7410
103-M323 ReliaTech Anti-Mouse CCL-17 100ug 7410
101-M261 ReliaTech Anti-Human CCL-18 100ug 7410
101-M262 ReliaTech Anti-Human CCL-19 100ug 7410
103-M324 ReliaTech Anti-Mouse CCL-19 100ug 7410
101-M264 ReliaTech Anti-Human CCL-20 100ug 7410
103-M326 ReliaTech Anti-Mouse CCL-20 100ug 7410
101-M265 ReliaTech Anti-Human CCL-21 100ug 7410
103-M327 ReliaTech Anti-Mouse CCL-21 100ug 7410
101-M266 ReliaTech Anti-Human CCL-22 100ug 7410
103-M328 ReliaTech Anti-Mouse CCL-22 100ug 7410
101-M267 ReliaTech Anti-Human CCL-23 100ug 7410
101-M268 ReliaTech Anti-Human CCL-24 100ug 7410
103-M329 ReliaTech Anti-Mouse CCL-24 100ug 7410
101-M269 ReliaTech Anti-Human CCL-25 100ug 7410
103-M330 ReliaTech Anti-Mouse CCL-25 100ug 7410
101-M270 ReliaTech Anti-Human CCL-26 100ug 7410
101-M271 ReliaTech Anti-Human CCL-27 100ug 7410
103-M331 ReliaTech Anti-Mouse CCL-27 100ug 7410
101-M272 ReliaTech Anti-Human CCL-28 100ug 7410
103-M332 ReliaTech Anti-Mouse CCL-28 100ug 7410
101-M280 ReliaTech Anti-Human CCR4 100ug 7410
101-M282 ReliaTech Anti-Human CCR6 100ug 7410
101-M285 ReliaTech Anti-Human CCR9 100ug 7410
101-M286 ReliaTech Anti-Human CCRL-2 100ug 7410
103-M99 ReliaTech Anti-Mouse CD3 100ug 7410
101-M303 ReliaTech Anti-Human CD3 epsilon 100ug 7410
103-M105 ReliaTech Anti-Mouse CD4 100ug 7410
101-M307 ReliaTech Anti-Human CD4 100ug 7410
S01-008S ReliaTech Human CD4, soluble 10ug 2080
S01-008 ReliaTech Human CD4, soluble 50ug 4420
101-M308 ReliaTech Anti-Human CD5 100ug 7410
101-M312 ReliaTech Anti-Human CD6 100ug 7410
103-M343 ReliaTech Anti-Mouse CD6 100ug 7410
101-M314 ReliaTech Anti-Human CD8 alpha 100ug 7410
103-M106 ReliaTech Anti-Mouse CD8a 100ug 7410
101-M318 ReliaTech Anti-Human CD9 100ug 7410
103-M156 ReliaTech Anti-Mouse CD11c 100ug 7410
102-P31 ReliaTech Anti-Human CD14 100ug 5590
101-M288 ReliaTech Anti-Human CD14 100ug 7410
103-M342 ReliaTech Anti-Mouse CD14 100ug 7410
100-406S ReliaTech human CD14, soluble 10ug 2080
100-406 ReliaTech human CD14, soluble 50ug 4420
101-M290 ReliaTech Anti-Human CD16 100ug 7410
101-M293 ReliaTech Anti-Human CD16b 100ug 7410
102-P107 ReliaTech Anti-Human CD22 100ug 5590
S01-031S ReliaTech Human CD22, soluble 5ug 2080
S01-031 ReliaTech Human CD22, soluble 20ug 4420
101-M297 ReliaTech Anti-Human CD23 100ug 7410
S01-050S ReliaTech Human CD23, soluble 5ug 2080
S01-050 ReliaTech Human CD23, soluble 20ug 4420
103-M107 ReliaTech Anti-Mouse CD25 100ug 7410
101-M300 ReliaTech Anti-Human CD26 100ug 7410
103-M374 ReliaTech Anti-Mouse CD26 100ug 7410
S01-041S ReliaTech Human CD27 ligand, soluble 10ug 2080
S01-041 ReliaTech Human CD27 ligand, soluble 50ug 4420
103-M140 ReliaTech Anti-Mouse CD28 100ug 7410
101-M301 ReliaTech Anti-Human CD28 100ug 7410
S01-027S ReliaTech Human CD28-Fc 20ug 2080
S01-027 ReliaTech Human CD28-Fc 100ug 4420
S01-042S ReliaTech Human CD30 Ligand, soluble 10ug 2080
S01-042 ReliaTech Human CD30 Ligand, soluble 50ug 4420
103-M104 ReliaTech Anti-Mouse CD31/PECAM-1 100ug 7410
100-386S ReliaTech Human CD31/PECAM-1 10ug 2080
100-386 ReliaTech Human CD31/PECAM-1 50ug 4420
mP1001r-m ReliaTech Anti-Mouse CD31/PECAM-1, Antagonistic 200ug 12870
101-M304 ReliaTech Anti-Human CD32 100ug 7410
103-M103 ReliaTech Anti-Mouse CD34 100ug 7410
S01-065S ReliaTech Human CD34, soluble 5ug 2080
S01-065 ReliaTech Human CD34, soluble 20ug 4420
103-M05 ReliaTech Anti-Mouse CD36 100ug 7410
101-M305A ReliaTech Anti-Human CD36 100ug 7410
101-M306 ReliaTech Anti-Human CD38 100ug 7410
101-M148 ReliaTech Anti-Human CD40 100ug 7410
103-M148 ReliaTech Anti-Mouse CD40 100ug 7410
103-M142 ReliaTech Anti-Mouse CD40 Ligand 100ug 7410
102-P108G ReliaTech Anti-Human CD40 Ligand 100ug 5590
100-115S ReliaTech Human CD40 Ligand/TRAP, soluble 10ug 2080
100-115 ReliaTech Human CD40 Ligand/TRAP, soluble 50ug 4420
M10-054S ReliaTech Mouse CD40 Ligand/TRAP, soluble 5ug 2080
M10-054 ReliaTech Mouse CD40 Ligand/TRAP, soluble 25ug 4420
103-M160 ReliaTech Anti-Mouse CD45 100ug 7410
103-M205 ReliaTech Anti-Mouse CD45R (B220) 100ug 7410
101-M309 ReliaTech Anti-Human CD50 100ug 7410
101-M311 ReliaTech Anti-Human CD58 100ug 7410
101-M313 ReliaTech Anti-Human CD64 100ug 7410
103-M344 ReliaTech Anti-Mouse CD72 100ug 7410
103-M144 ReliaTech Anti-Mouse CD80 100ug 7410
101-M315 ReliaTech Anti-Human CD80 100ug 7410
101-M316 ReliaTech Anti-Human CD83 100ug 7410
103-M150 ReliaTech Anti-Mouse CD86 100ug 7410
101-M317 ReliaTech Anti-Human CD86 100ug 7410
101-M319 ReliaTech Anti-Human CD94 100ug 7410
101-M320A ReliaTech Anti-Human CD97 100ug 7410
S01-063S ReliaTech Human CD100, soluble 5ug 2080
S01-063 ReliaTech Human CD100, soluble 20ug 4420
101-M287 ReliaTech Anti-Human CD102 100ug 7410
103-M102 ReliaTech Anti-Mouse CD105/Endoglin 100ug 7410
101-M160 ReliaTech Anti-Human CD105/Endoglin 100ug 7410
mT1001m-h ReliaTech Anti-Human CD105/Endoglin, Antagonistic 200ug 12870
103-M380 ReliaTech Anti-Mouse CD147 100ug 7410
101-M706 ReliaTech Anti-human CD147 100ug 7410
101-M289 ReliaTech Anti-Human CD151 100ug 7410
101-M291 ReliaTech Anti-Human CD163 100ug 7410
101-M292 ReliaTech Anti-Human CD166 100ug 7410
101-M294 ReliaTech Anti-Human CD200 100ug 7410
101-M295 ReliaTech Anti-Human CD209 100ug 7410
101-M296 ReliaTech Anti-Human CD229 100ug 7410
101-M298 ReliaTech Anti-Human CD244 100ug 7410
101-M302 ReliaTech Anti-Human CD299 100ug 7410
100-400S ReliaTech Human CDNF 5ug 2080
100-400 ReliaTech Human CDNF 25ug 4420
101-M321 ReliaTech Anti-Human Cerberus-1 100ug 7410
103-M345 ReliaTech Anti-Mouse Cerberus-1 100ug 7410
101-M322 ReliaTech Anti-Human Chem R23 100ug 7410
100-395S ReliaTech Human Chemerin 5ug 2080
100-395 ReliaTech Human Chemerin 25ug 4420
103-M346 ReliaTech Anti-Mouse Chordin 100ug 7410
101-M324 ReliaTech Anti-Human CLC 100ug 7410
101-M325 ReliaTech Anti-Human CLEC-1 100ug 7410
101-M326 ReliaTech Anti-Human CLEC-2 100ug 7410
101-M327 ReliaTech Anti-Human CLN-2 100ug 7410
100-007S ReliaTech Human CNTF 5ug 2080
100-007 ReliaTech Human CNTF 20ug 4420
102-P05 ReliaTech Anti-Human CNTF 100ug 5590
104-P01 ReliaTech Anti-Rat CNTF 100ug 5590
101-M328 ReliaTech Anti-Human CNTF 100ug 7410
101-M329 ReliaTech Anti-Human CNTF R alpha 100ug 7410
101-M330 ReliaTech Anti-Human Coagulation Factor II 100ug 7410
101-M331 ReliaTech Anti-Human Coagulation Factor X 100ug 7410
101-M332 ReliaTech Anti-Human Coagulation Factor XI 100ug 7410
101-M333 ReliaTech Anti-Human Common beta chain 100ug 7410
101-M334 ReliaTech Anti-Human Common gamma chain 100ug 7410
103-M505 ReliaTech Anti-mouse Common gamma chain 100ug 7410
101-M717 ReliaTech Anti-Human Complement C5/C5a 100ug 7410
103-M348 ReliaTech Anti-Mouse Complement C5a 100ug 7410
101-M335 ReliaTech Anti-Human Complement Factor D 100ug 7410
101-M336 ReliaTech Anti-Human Complement MASP3 100ug 7410
101-M338 ReliaTech Anti-Human Corin 100ug 7410
101-M339 ReliaTech Anti-Human CRACC 100ug 7410
101-M340 ReliaTech Anti-Human CRIM1 100ug 7410
101-M341 ReliaTech Anti-Human Cripto 100ug 7410
103-M349 ReliaTech Anti-Mouse Cripto 100ug 7410
100-144 ReliaTech Human c-reactive protein (CRP) 1000ug 8320
101-M342 ReliaTech Anti-Human CRP 100ug 7410
102-P104 ReliaTech Anti-Human CRP 100ug 5590
101-M343 ReliaTech Anti-Human CRTAM 100ug 7410
101-M344 ReliaTech Anti-Human Cryptic 100ug 7410
103-M350 ReliaTech Anti-Mouse Cryptic 100ug 7410
100-145S ReliaTech Human CTACK/ CCL27 5ug 2080
100-145 ReliaTech Human CTACK/ CCL27 20ug 4420
M10-055S ReliaTech Mouse CTACK/ CCL27 5ug 2080
M10-055 ReliaTech Mouse CTACK/ CCL27 20ug 4420
101-M131 ReliaTech Anti-Human CTGF 100ug 7410
102-P224 ReliaTech Anti-Human CTGF 100ug 5590
100-146S ReliaTech Human CTGF 5ug 2080
100-146 ReliaTech Human CTGF 20ug 4420
102-P110 ReliaTech Anti-Human CTGFL 100ug 5590
100-147S ReliaTech Human CTGFL/WISP-2 5ug 2080
100-147 ReliaTech Human CTGFL/WISP-2 20ug 4420
101-M345 ReliaTech Anti-Human CTLA-4 100ug 7410
103-M351 ReliaTech Anti-Mouse CTLA-4 100ug 7410
100-059S ReliaTech Human CTLA-4 Fc 50ug 2080
100-059 ReliaTech Human CTLA-4 Fc 200ug 4420
101-M346 ReliaTech Anti-Human CX3CL1 100ug 7410
103-M352 ReliaTech Anti-Mouse CX3CL1 100ug 7410
101-M347 ReliaTech Anti-Human CXCL1 100ug 7410
103-M353 ReliaTech Anti-Mouse CXCL1 100ug 7410
101-M353 ReliaTech Anti-Human CXCL2 100ug 7410
103-M360 ReliaTech Anti-Mouse CXCL2 100ug 7410
101-M354A ReliaTech Anti-Human CXCL4 100ug 7410
103-M361 ReliaTech Anti-Mouse CXCL4 100ug 7410
101-M355 ReliaTech Anti-Human CXCL5 100ug 7410
101-M356 ReliaTech Anti-Human CXCL6 100ug 7410
101-M357 ReliaTech Anti-Human CXCL7 100ug 7410
103-M362 ReliaTech Anti-Mouse CXCL7 100ug 7410
101-M358 ReliaTech Anti-Human CXCL8 100ug 7410
101-M359 ReliaTech Anti-Human CXCL9 100ug 7410
101-M348 ReliaTech Anti-Human CXCL10 100ug 7410
103-M354 ReliaTech Anti-Mouse CXCL10 100ug 7410
101-M349 ReliaTech Anti-Human CXCL11 100ug 7410
103-M355 ReliaTech Anti-Mouse CXCL11 100ug 7410
101-M350 ReliaTech Anti-Human CXCL12 100ug 7410
101-M351 ReliaTech Anti-Human CXCL13 100ug 7410
103-M356 ReliaTech Anti-Mouse CXCL13 100ug 7410
101-M352 ReliaTech Anti-Human CXCL14 100ug 7410
103-M357 ReliaTech Anti-Mouse CXCL14 100ug 7410
103-M358 ReliaTech Anti-Mouse CXCL15 100ug 7410
102-P111 ReliaTech Anti-Human CXCL16 100ug 5590
100-148S ReliaTech Human CXCL16 5ug 2080
100-148 ReliaTech Human CXCL16 25ug 4420
M10-056S ReliaTech Mouse CXCL16 5ug 2080
M10-056 ReliaTech Mouse CXCL16 25ug 4420
103-P44G ReliaTech Anti-Mouse CXCL16 100ug 5590
103-M359 ReliaTech Anti-Mouse CXCL16 100ug 7410
101-M360 ReliaTech Anti-Human CXCR1 100ug 7410
101-M361 ReliaTech Anti-Human CXCR2 100ug 7410
103-M363 ReliaTech Anti-Mouse CXCR2 100ug 7410
101-M362 ReliaTech Anti-Human CXCR3 100ug 7410
101-M363 ReliaTech Anti-Human CXCR4 100ug 7410
100-149S ReliaTech Human CYR61 5ug 2080
100-149 ReliaTech Human CYR61 20ug 4420
101-M366 ReliaTech Anti-Human Cystatin A 100ug 7410
101-M367 ReliaTech Anti-Human Cystatin B 100ug 7410
103-M366 ReliaTech Anti-Mouse Cystatin B 100ug 7410
101-M368 ReliaTech Anti-Human Cystatin C 100ug 7410
103-M367 ReliaTech Anti-Mouse Cystatin C 100ug 7410
101-M369 ReliaTech Anti-Human Cystatin D 100ug 7410
101-M370 ReliaTech Anti-Human Cystatin E-M 100ug 7410
103-M368 ReliaTech Anti-Mouse Cystatin E-M 100ug 7410
103-M369 ReliaTech Anti-Mouse Cystatin H 100ug 7410
101-M371 ReliaTech Anti-Human Cystatin S 100ug 7410
101-M372 ReliaTech Anti-Human Cystatin SA 100ug 7410
101-M373 ReliaTech Anti-Human Cystatin SN 100ug 7410
103-M07 ReliaTech Anti-Mouse DAN 100ug 7410
103-M217 ReliaTech Anti-Mouse DAN 100ug 7410
101-M374 ReliaTech Anti-Human DAN 100ug 7410
101-M375 ReliaTech Anti-Human DCIR 100ug 7410
103-M218 ReliaTech Anti-Mouse Decorin 100ug 7410
101-M376 ReliaTech Anti-Human Decorin 100ug 7410
103-M370 ReliaTech Anti-Mouse Dectin-1 100ug 7410
103-M371 ReliaTech Anti-Mouse Dectin-2 100ug 7410
103-M146 ReliaTech Anti-Mouse Dentritic cell marker 100ug 7410
103-M228 ReliaTech Anti-Mouse Desert Hedgehog (C-terminal fragment) 100ug 7410
103-M287 ReliaTech Anti-Mouse Desert Hedgehog (N-terminal) 100ug 7410
101-M377 ReliaTech Anti-Human Desmoglein-1 100ug 7410
101-M378 ReliaTech Anti-Human Desmoglein-2 100ug 7410
101-M379 ReliaTech Anti-Human Desmoglein-3 100ug 7410
100-407S ReliaTech human Dkk-1 2ug 2080
100-407 ReliaTech human Dkk-1 10ug 4420
101-M380 ReliaTech Anti-Human Dkk-1 100ug 7410
100-436S ReliaTech human Dkk-2 2ug 2080
100-436 ReliaTech human Dkk-2 10ug 4420
100-408S ReliaTech human Dkk-3 2ug 2080
100-408 ReliaTech human Dkk-3 10ug 4420
103-M372 ReliaTech Anti-Mouse Dkk-3 100ug 7410
101-M381 ReliaTech Anti-Human DLL-1 100ug 7410
S01-060S ReliaTech Human DLL-1, soluble 5ug 2080
S01-060 ReliaTech Human DLL-1, soluble 25ug 4420
103-M373 ReliaTech Anti-Mouse DLL-4 100ug 7410
S01-051S ReliaTech Human DLL-4, soluble 5ug 2080
S01-051 ReliaTech Human DLL-4, soluble 25ug 4420
101-M382 ReliaTech Anti-Human DNAM-1 100ug 7410
103-M186 ReliaTech Anti-Mouse Dtk 100ug 7410
101-M383 ReliaTech Anti-Human Dtk 100ug 7410
103-M10 ReliaTech Anti-Mouse E-Cadherin 100ug 7410
101-M132 ReliaTech Anti-Human E-Cadherin 100ug 7410
101-M384 ReliaTech Anti-Human EDA-A2 (and EDA-A1) 100ug 7410
103-M219 ReliaTech Anti-Mouse EDAR (ectodysplasmin receptor) 100ug 7410
101-M156 ReliaTech Anti-Human EDG-1 100ug 7410
103-M220 ReliaTech Anti-Mouse EGF 100ug 7410
M10-002 ReliaTech Mouse EGF 100ug 2080
M10-003 ReliaTech Mouse EGF 500ug 4420
102-P06 ReliaTech Anti-Human EGF 100ug 5590
103-P45G ReliaTech Anti-Mouse EGF 100ug 5590
104-P13 ReliaTech Anti-Rat EGF 100ug 5590
R20-072S ReliaTech Rat  EGF 20ug 2080
R20-072 ReliaTech Rat  EGF 100ug 4420
101-M385 ReliaTech Anti-Human EGF 100ug 7410
101-M386 ReliaTech Anti-Human EGFR 100ug 7410
101-M158 ReliaTech Anti-Human EG-VEGF 100ug 7410
100-150S ReliaTech Human EG-VEGF 5ug 2080
100-150 ReliaTech Human EG-VEGF 20ug 4420
102-P113G ReliaTech Anti-Human EG-VEGF 100ug 5590
M10-236S ReliaTech Mouse EG-VEGF 5ug 2080
M10-236 ReliaTech Mouse EG-VEGF 20ug 4420
100-010 ReliaTech Human EMAP-II 20ug 4420
102-P114G ReliaTech Anti-Human EMAP-II 100ug 5590
102-P07 ReliaTech Anti-Human ENA-78 100ug 5590
100-011S ReliaTech Human ENA-78 (5-78aa)/ (CXCL5) 5ug 2080
100-011 ReliaTech Human ENA-78 (5-78aa)/ (CXCL5) 20ug 4420
100-333S ReliaTech Human ENA-78 (8-78aa) / (CXCL5) 5ug 2080
100-333 ReliaTech Human ENA-78 (8-78aa) / (CXCL5) 20ug 4420
103-M221 ReliaTech Anti-Mouse Endocan/ESM-1 100ug 7410
101-M387 ReliaTech Anti-Human Endoglycan 100ug 7410
100-334S ReliaTech Human Endostatin 20ug 2080
100-334 ReliaTech Human Endostatin 100ug 4420
103-M200 ReliaTech Anti-Mouse Endostatin 100ug 7410
102-P226 ReliaTech Anti-Human Endostatin 100ug 5590
100-409S ReliaTech human Enterokinase 10ug 2080
100-409 ReliaTech human Enterokinase 50ug 4420
101-M388 ReliaTech Anti-Human Enteropeptidase 100ug 7410
101-M01 ReliaTech Anti-Human Eotaxin-2 500ug 5590
M10-059S ReliaTech Mouse Eotaxin-2 5ug 2080
M10-059 ReliaTech Mouse Eotaxin-2 20ug 4420
102-P09G ReliaTech Anti-Human Eotaxin-2 100ug 5590
103-P48G ReliaTech Anti-Mouse Eotaxin-2 100ug 5590
100-013S ReliaTech Human Eotaxin-2 (CCL24) 5ug 2080
100-013 ReliaTech Human Eotaxin-2 (CCL24) 20ug 4420
102-P10G ReliaTech Anti-Human Eotaxin-3 100ug 5590
101-M19 ReliaTech Anti-Human Eotaxin-3 500ug 5590
100-014S ReliaTech Human Eotaxin-3 (CCL26) 5ug 2080
100-014 ReliaTech Human Eotaxin-3 (CCL26) 20ug 4420
101-M389 ReliaTech Anti-Human EpCAM 100ug 7410
101-M390 ReliaTech Anti-Human EphA1 100ug 7410
103-M162 ReliaTech Anti-Mouse EphA2 100ug 7410
103-M164 ReliaTech Anti-Mouse EphA3 100ug 7410
103-M166 ReliaTech Anti-Mouse EphA4 100ug 7410
103-M168 ReliaTech Anti-Mouse EphA6 100ug 7410
103-M170 ReliaTech Anti-Mouse EphA7 100ug 7410
103-M172 ReliaTech Anti-Mouse EphB4 100ug 7410
103-M174 ReliaTech Anti-Mouse EphB6 100ug 7410
103-M375 ReliaTech Anti-Mouse Ephrin-A1 100ug 7410
103-M376 ReliaTech Anti-Mouse Ephrin-A2 100ug 7410
101-M391 ReliaTech Anti-Human Ephrin-A3 100ug 7410
101-M392 ReliaTech Anti-Human Ephrin-A4 100ug 7410
103-M377 ReliaTech Anti-Mouse Ephrin-A4 100ug 7410
103-M378 ReliaTech Anti-Mouse Ephrin-B1 100ug 7410
101-M393 ReliaTech Anti-Human Ephrin-B3 100ug 7410
100-335S ReliaTech Human Epigen 5ug 2080
100-335 ReliaTech Human Epigen 25ug 4420
103-M379 ReliaTech Anti-Mouse Epigen 100ug 7410
100-336S ReliaTech Human Epiregulin 5ug 2080
100-336 ReliaTech Human Epiregulin 25ug 4420
101-M394 ReliaTech Anti-Human Epiregulin 100ug 7410
103-M15 ReliaTech Anti-Mouse EPO 100ug 7410
102-P39 ReliaTech Anti-Human EPO 100ug 5590
100-062S ReliaTech Human EPO 10ug 2080
100-062 ReliaTech Human EPO 50ug 4420
101-M128 ReliaTech Anti-Human EPO receptor 100ug 7410
101-M135 ReliaTech Anti-Human ErbB2 100ug 7410
101-M395 ReliaTech Anti-Human ErbB3 100ug 7410
101-M396 ReliaTech Anti-Human ErbB4 100ug 7410
103-M129 ReliaTech Anti-Mouse E-Selectin 100ug 7410
100-410S ReliaTech human E-Selectin 10ug 2080
100-410 ReliaTech human E-Selectin 50ug 4420
102-P11 ReliaTech Anti-Human Exodus-2 100ug 5590
103-P03 ReliaTech Anti-Mouse Exodus-2 100ug 5590
100-015S ReliaTech Human  Exodus-2 (CCL21) 5ug 2080
100-015 ReliaTech Human  Exodus-2 (CCL21) 20ug 4420
M10-005S ReliaTech Mouse Exodus-2 (CCL21) 5ug 2080
M10-005 ReliaTech Mouse Exodus-2 (CCL21) 20ug 4420
101-M134 ReliaTech Anti-Human FAS 100ug 7410
100-157S ReliaTech Human FAS Ligand, soluble 2ug 2080
100-157 ReliaTech Human FAS Ligand, soluble 10ug 4420
102-P120G ReliaTech Anti-Human FAS Ligand, soluble 100ug 5590
S01-030 ReliaTech Human FAS receptor, soluble 20ug 4420
101-M397 ReliaTech Anti-Human Fetoprotein alpha 100ug 7410
101-M398 ReliaTech Anti-Human Fetuin-A 100ug 7410
103-M381 ReliaTech Anti-Mouse Fetuin-A 100ug 7410
100-140S ReliaTech Human Fetuin-A/AHSG 10ug 2080
100-140 ReliaTech Human Fetuin-A/AHSG 50ug 4420
101-M399 ReliaTech Anti-Human Fetuin-B 100ug 7410
100-016S ReliaTech Human FGF acidic 10ug 2080
100-016 ReliaTech Human FGF acidic 50ug 4420
M10-045S ReliaTech Mouse FGF acidic 10ug 2080
M10-045 ReliaTech Mouse FGF acidic 50ug 4420
R20-018S ReliaTech Rat  FGF acidic 10ug 2080
R20-018 ReliaTech Rat  FGF acidic 50ug 4420
102-P12 ReliaTech Anti-Human FGF acidic 100ug 5590
101-M400 ReliaTech Anti-Human FGF acidic 100ug 7410
102-P13 ReliaTech Anti-Human FGF-2 (basic) 100ug 5590
101-M401 ReliaTech Anti-Human FGF-2 (basic) 100ug 7410
101-M70 ReliaTech Anti-Human FGF-2 (basic) 500ug 5590
100-411S ReliaTech human FGF-2 (basic) 146 aa 10ug 2080
100-411 ReliaTech human FGF-2 (basic) 146 aa 50ug 4420
101-M408 ReliaTech Anti-Human FGF-3 100ug 7410
102-P258 ReliaTech Anti-Human FGF-4 100ug 5590
101-M409 ReliaTech Anti-Human FGF-4 100ug 7410
100-018S ReliaTech Human FGF-5 10ug 2080
100-018 ReliaTech Human FGF-5 50ug 4420
101-M410 ReliaTech Anti-Human FGF-5 100ug 7410
101-M71 ReliaTech Anti-Human FGF-5 500ug 5590
100-019S ReliaTech Human FGF-6 5ug 2080
100-019 ReliaTech Human FGF-6 25ug 4420
101-M411 ReliaTech Anti-Human FGF-6 100ug 7410
100-163S ReliaTech Human FGF-7/KGF 2ug 2080
100-163 ReliaTech Human FGF-7/KGF 10ug 4420
102-P123 ReliaTech Anti-Human FGF-7/KGF 100ug 5590
M10-042S ReliaTech Mouse FGF-7/KGF 2ug 2080
M10-042 ReliaTech Mouse FGF-7/KGF 10ug 4420
101-M536 ReliaTech Anti-Human FGF-7/KGF 100ug 7410
100-020S ReliaTech Human  FGF-8 5ug 2080
100-020 ReliaTech Human  FGF-8 25ug 4420
100-438S ReliaTech Human FGF-8a 5ug 2080
100-438 ReliaTech Human FGF-8a 25ug 4420
101-M412 ReliaTech Anti-Human FGF-8 100ug 7410
100-021S ReliaTech Human FGF-9 5ug 2080
100-021 ReliaTech Human FGF-9 20ug 4420
M10-006S ReliaTech Mouse FGF-9 2ug 2080
M10-006 ReliaTech Mouse FGF-9 10ug 4420
103-P04 ReliaTech Anti-Mouse FGF-9 100ug 5590
101-M413 ReliaTech Anti-Human FGF-9 100ug 7410
102-P124G ReliaTech Anti-Human FGF-10 100ug 5590
101-M402 ReliaTech Anti-Human FGF-10 100ug 7410
M10-043S ReliaTech Mouse FGF-10 5ug 2080
M10-043 ReliaTech Mouse FGF-10 25ug 4420
101-M403 ReliaTech Anti-Human FGF-11 100ug 7410
100-391 ReliaTech Human FGF-12 10ug 4420
102-P125G ReliaTech Anti-Human FGF-16 100ug 5590
100-023S ReliaTech Human FGF-16 5ug 2080
100-023 ReliaTech Human FGF-16 25ug 4420
101-M404 ReliaTech Anti-Human FGF-16 100ug 7410
102-P126G ReliaTech Anti-Human FGF-17 100ug 5590
102-P126 ReliaTech Anti-Human FGF-17 100ug 5590
100-024S ReliaTech Human FGF-17 5ug 2080
100-024 ReliaTech Human FGF-17 25ug 4420
101-M405 ReliaTech Anti-Human FGF-17 100ug 7410
100-025S ReliaTech Human FGF-18 5ug 2080
100-025 ReliaTech Human FGF-18 25ug 4420
100-169S ReliaTech Human FGF-19 5ug 2080
100-169 ReliaTech Human FGF-19 25ug 4420
101-M406 ReliaTech Anti-Human FGF-19 100ug 7410
100-170S ReliaTech Human FGF-20 3ug 2080
100-170 ReliaTech Human FGF-20 15ug 4420
100-337S ReliaTech Human FGF-21 5ug 2080
100-337 ReliaTech Human FGF-21 25ug 4420
M10-047S ReliaTech Mouse FGF-21 5ug 2080
M10-047 ReliaTech Mouse FGF-21 25ug 4420
101-M407 ReliaTech Anti-Human FGF-22 100ug 7410
100-375S ReliaTech Human FGF-23 5ug 2080
100-375 ReliaTech Human FGF-23 20ug 4420
M10-237S ReliaTech Mouse FGF-23 5ug 2080
M10-237 ReliaTech Mouse FGF-23 20ug 4420
101-M414 ReliaTech Anti-Human FGF-BP 100ug 7410
100-442S ReliaTech Human FGF-BP-1 5ug 2080
100-442 ReliaTech Human FGF-BP-1 25ug 4420
101-M415 ReliaTech Anti-Human FGFR-1 (IIIb) 100ug 7410
101-M415A ReliaTech Anti-Human FGFR-1 100ug 7410
103-M180 ReliaTech Anti-Mouse FGFR-2 100ug 7410
101-M416 ReliaTech Anti-Human FGFR-2 100ug 7410
101-M417 ReliaTech Anti-Human FGFR-3 100ug 7410
101-M418 ReliaTech Anti-Human FGFR-4 100ug 7410
103-M382 ReliaTech Anti-Mouse FGFR-5 beta 100ug 7410
103-M182 ReliaTech Anti-Mouse Flt-3 100ug 7410
101-M419 ReliaTech Anti-Human Flt-3 100ug 7410
100-026S ReliaTech Human Flt-3 Ligand 2ug 2080
100-026 ReliaTech Human Flt-3 Ligand 10ug 4420
100-026-SC ReliaTech Human Flt-3 Ligand 50ug 8424
M10-062S ReliaTech Mouse Flt-3 Ligand 2ug 2080
M10-062 ReliaTech Mouse Flt-3 Ligand 10ug 4420
102-P14 ReliaTech Anti-Human Flt-3 Ligand 100ug 5590
101-M420 ReliaTech Anti-Human Flt-3 Ligand 100ug 7410
100-172S ReliaTech Human Follistatin 5ug 2080
100-172 ReliaTech Human Follistatin 20ug 4420
102-P227 ReliaTech Anti-Human Follistatin 100ug 5590
101-M421 ReliaTech Anti-Human Follistatin 100ug 7410
100-437S ReliaTech Human Follistatin like-protein 1/FSTL1 10ug 2080
100-437 ReliaTech Human Follistatin like-protein 1/FSTL1 50ug 4420
101-M422 ReliaTech Anti-Human Follistatin like-protein 1/FSTL1 100ug 7410
103-M384 ReliaTech Anti-Mouse Follistatin-like 1 100ug 7410
103-M222 ReliaTech Anti-Mouse Follistatin-Related Gene Protein (FLRG) 100ug 7410
102-P15 ReliaTech Anti-Human Fractalkine 100ug 5590
100-173S ReliaTech Human Fractalkine (CX3CL1) 5ug 2080
100-173 ReliaTech Human Fractalkine (CX3CL1) 20ug 4420
R20-046S ReliaTech Rat Fractalkine (CX3CL1) 5ug 2080
R20-046 ReliaTech Rat Fractalkine (CX3CL1) 20ug 4420
103-M385 ReliaTech Anti-Mouse Frizzled-1 100ug 7410
103-M386 ReliaTech Anti-Mouse Frizzled-2 100ug 7410
103-M387 ReliaTech Anti-Mouse Frizzled-6 100ug 7410
103-M388 ReliaTech Anti-Mouse Frizzled-7 100ug 7410
103-M389 ReliaTech Anti-Mouse Frizzled-8 100ug 7410
S01-070S ReliaTech Human FRP-1, soluble 5ug 2080
S01-070 ReliaTech Human FRP-1, soluble 20ug 4420
S01-075S ReliaTech Human FRP-4, soluble 5ug 2080
S01-075 ReliaTech Human FRP-4, soluble 25ug 4420
100-143S ReliaTech Human Furin 2ug 2080
100-143 ReliaTech Human Furin 10ug 4420
101-M423 ReliaTech Anti-Human Furin 100ug 7410
100-174S ReliaTech Human gAcrp30 5ug 2080
100-174 ReliaTech Human gAcrp30 25ug 4420
M10-063S ReliaTech Mouse gAcrp30 5ug 2080
M10-063 ReliaTech Mouse gAcrp30 25ug 4420
102-P129G ReliaTech Anti-Human gAcrp30 100ug 5590
100-174aS ReliaTech Human gAcrp30 Variant 5ug 2080
100-174a ReliaTech Human gAcrp30 Variant 25ug 4420
102-P130 ReliaTech Anti-Human gAcrp30 Variant 100ug 5590
103-M223 ReliaTech Anti-Mouse Galectin-1 100ug 7410
100-175S ReliaTech Human Galectin-1 10ug 2080
100-175 ReliaTech Human Galectin-1 50ug 4420
102-P131 ReliaTech Anti-Human Galectin-1 100ug 5590
103-M224 ReliaTech Anti-Mouse Galectin-3 100ug 7410
100-176S ReliaTech Human Galectin-3 10ug 2080
100-176 ReliaTech Human Galectin-3 50ug 4420
102-P228 ReliaTech Anti-Human Galectin-3 100ug 5590
101-M424 ReliaTech Anti-Human Galectin-3 100ug 7410
101-M425 ReliaTech Anti-Human Galectin-4 100ug 7410
103-M225 ReliaTech Anti-Mouse Galectin-7 100ug 7410
101-M427 ReliaTech Anti-Human Galectin-8 100ug 7410
103-M226 ReliaTech Anti-Mouse Gas-6 100ug 7410
101-M428 ReliaTech Anti-Human Gas-6 100ug 7410
100-090S ReliaTech Human GASP-1 5ug 2080
100-090 ReliaTech Human GASP-1 25ug 4420
101-M718 ReliaTech Anti-human GASP-1 100ug 7410
101-M429 ReliaTech Anti-Human GASP-2 100ug 7410
102-P16 ReliaTech Anti-Human GCP-2 100ug 5590
100-028S ReliaTech Human GCP-2 (CXCL6) 5ug 2080
100-028 ReliaTech Human GCP-2 (CXCL6) 20ug 4420
100-029S ReliaTech Human  G-CSF 2ug 2080
100-029 ReliaTech Human  G-CSF 10ug 4420
M10-007S ReliaTech Mouse G-CSF 2ug 2080
M10-007 ReliaTech Mouse G-CSF 10ug 4420
102-P17 ReliaTech Anti-Human G-CSF 100ug 5590
103-P05 ReliaTech Anti-Mouse G-CSF 100ug 5590
R20-074S ReliaTech rat G-CSF 2ug 2080
R20-074 ReliaTech rat G-CSF 10ug 4420
101-M430 ReliaTech Anti-Human G-CSF 100ug 7410
103-M390 ReliaTech Anti-Mouse G-CSF 100ug 7410
101-M431 ReliaTech Anti-Human G-CSF R 100ug 7410
100-383S ReliaTech Human GDF-2 2ug 2080
100-383 ReliaTech Human GDF-2 10ug 4420
100-179S ReliaTech Human GDF-3 5ug 2080
100-179 ReliaTech Human GDF-3 20ug 4420
102-P229 ReliaTech Anti-Human GDF-3 100ug 5590
103-M391 ReliaTech Anti-Mouse GDF-3 100ug 7410
100-389 ReliaTech Human GDF-5 50ug 4420
103-M392 ReliaTech Anti-Mouse GDF-5 100ug 7410
M10-094S ReliaTech Mouse GDF-5/CDMP-1 10ug 2080
M10-094 ReliaTech Mouse GDF-5/CDMP-1 50ug 4420
100-134S ReliaTech Human GDF-7 2ug 2080
100-134 ReliaTech Human GDF-7 10ug 4420
103-M393 ReliaTech Anti-Mouse GDF-8 100ug 7410
100-390 ReliaTech Human GDF-10 20ug 4420
100-181S ReliaTech Human GDF-11 5ug 2080
100-181 ReliaTech Human GDF-11 20ug 4420
101-M432 ReliaTech Anti-Human GDF-15 100ug 7410
100-338S ReliaTech Human GDF-15/MIC-1 5ug 2080
100-338 ReliaTech Human GDF-15/MIC-1 20ug 4420
100-030S ReliaTech Human GDNF 2ug 2080
100-030 ReliaTech Human GDNF 10ug 4420
M10-116S ReliaTech Mouse GDNF 2ug 2080
M10-116 ReliaTech Mouse GDNF 10ug 4420
R20-047S ReliaTech Rat GDNF 2ug 2080
R20-047 ReliaTech Rat GDNF 10ug 4420
102-P18 ReliaTech Anti-Human GDNF 100ug 5590
101-M437 ReliaTech Anti-Human Gdnf 100ug 7410
101-M438 ReliaTech Anti-Human GDNF R alpha 2 100ug 7410
101-M439 ReliaTech Anti-Human GDNF R alpha 3 100ug 7410
101-M440 ReliaTech Anti-Human GDNF R alpha 4 100ug 7410
103-M394 ReliaTech Anti-Mouse GFR 4 alpha 100ug 7410
103-M208 ReliaTech Anti-Mouse GITR 100ug 7410
SFC-001S ReliaTech Human GITR/TNFRSF18 Fc 20ug 2080
SFC-001 ReliaTech Human GITR/TNFRSF18 Fc 100ug 4420
100-339S ReliaTech Human GLP-1 200ug 2080
100-339 ReliaTech Human GLP-1 1000ug 4420
100-412S ReliaTech Staphylococcus Glu-C 50ug 2080
100-412 ReliaTech Staphylococcus Glu-C 250ug 4420
101-M433 ReliaTech Anti-Human Glycophorin-A 100ug 7410
R20-041S ReliaTech Rat GM-CSF 2ug 2080
R20-041 ReliaTech Rat GM-CSF 10ug 4420
103-P06 ReliaTech Anti-Mouse GM-CSF 100ug 5590
102-P19 ReliaTech Anti-Human GM-CSF 100ug 5590
M10-238S ReliaTech Mouse GM-CSF 5ug 2080
M10-238 ReliaTech Mouse GM-CSF 20ug 4420
101-M434 ReliaTech Anti-Human GM-CSF 100ug 7410
103-M395 ReliaTech Anti-Mouse GM-CSF 100ug 7410
101-M435 ReliaTech Anti-Human GM-CSF R alpha 100ug 7410
100-340S ReliaTech Human GMF-beta 2ug 2080
100-340 ReliaTech Human GMF-beta 10ug 4420
101-M436 ReliaTech Anti-Human GMF-beta 100ug 7410
101-M441 ReliaTech Anti-Human gp-130 100ug 7410
103-M483 ReliaTech Anti-Mouse gp-130 100ug 7410
100-444S ReliaTech Human GPR15L 5ug 2080
100-444 ReliaTech Human GPR15L 25ug 4420
M10-144S ReliaTech Mouse GPR15L 5ug 2080
M10-144 ReliaTech Mouse GPR15L 25ug 4420
M10-117S ReliaTech Mouse Granzyme B 2ug 2080
M10-117 ReliaTech Mouse Granzyme B 10ug 4420
103-M484 ReliaTech Anti-Mouse Granzyme B 100ug 7410
103-M396 ReliaTech Anti-Mouse Granzyme D 100ug 7410
103-M397 ReliaTech Anti-Mouse Granzyme G 100ug 7410
101-M442 ReliaTech Anti-Human Granzyme H 100ug 7410
R20-003S ReliaTech Rat GRO/KC (CXCL1) 5ug 2080
R20-003 ReliaTech Rat GRO/KC (CXCL1) 25ug 4420
102-P20 ReliaTech Anti-Human GRO/MGSA 100ug 5590
100-031S ReliaTech Human GRO-alpha/MGSA (CXCL1) 5ug 2080
100-031 ReliaTech Human GRO-alpha/MGSA (CXCL1) 25ug 4420
102-P21 ReliaTech Anti-Human GRO-beta 100ug 5590
100-032S ReliaTech Human GRO-beta (CXCL2) 2ug 2080
100-032 ReliaTech Human GRO-beta (CXCL2) 10ug 4420
104-P20 ReliaTech Anti-Rat GRO-beta/KC 100ug 5590
R20-002S ReliaTech Rat GRO-beta/MIP-2 5ug 2080
R20-002 ReliaTech Rat GRO-beta/MIP-2 25ug 4420
104-P02 ReliaTech Anti-Rat GRO-beta/MIP-2 100ug 5590
102-P22 ReliaTech Anti-Human GRO-gamma 100ug 5590
100-033S ReliaTech Human GRO-gamma (CXCL3) 2ug 2080
100-033 ReliaTech Human GRO-gamma (CXCL3) 10ug 4420
100-076S ReliaTech Human Growth Hormone 10ug 2080
100-076 ReliaTech Human Growth Hormone 50ug 4420
101-M443 ReliaTech Anti-Human Growth Hormone 100ug 7410
101-M444 ReliaTech Anti-Human Growth Hormone Receptor 100ug 7410
103-M398 ReliaTech Anti-Mouse H60 100ug 7410
101-M445 ReliaTech Anti-Human HAI-1 100ug 7410
101-M446 ReliaTech Anti-Human HAI-2 100ug 7410
103-M229 ReliaTech Anti-Mouse HGF Activator Inhibitor Type 1 (HAI-1) 100ug 7410
103-M230 ReliaTech Anti-Mouse HGF Activator Inhibitor Type 2 (HAI-2) 100ug 7410
100-185S ReliaTech Human HB-EGF 10ug 2080
100-185 ReliaTech Human HB-EGF 50ug 4420
101-M447 ReliaTech Anti-Human HB-EGF 100ug 7410
102-P65 ReliaTech Anti-human HB-EGF 100ug 5590
100-034S ReliaTech Human HCC-1 2ug 2080
100-034 ReliaTech Human HCC-1 10ug 4420
102-P230 ReliaTech Anti-Human HCC-1 100ug 5590
103-M231 ReliaTech Anti-Mouse Hedgehog interacting Protein (HIP) 100ug 7410
101-M488 ReliaTech Anti-Human Hepassocin 100ug 7410
103-M233 ReliaTech Anti-Mouse Hepatoma-derived growth factor (HRP-1) 100ug 7410
100-187S ReliaTech Human Heregulin beta-1 10ug 2080
100-187 ReliaTech Human Heregulin beta-1 50ug 4420
M10-093S ReliaTech Mouse HGF 5ug 2080
M10-093 ReliaTech Mouse HGF 20ug 4420
101-M449 ReliaTech Anti-Human HGF 100ug 7410
103-M184 ReliaTech Anti-Mouse HGF-R 100ug 7410
101-M450 ReliaTech Anti-Human HGF-R 100ug 7410
101-M451 ReliaTech Anti-Human HM74A 100ug 7410
101-M452 ReliaTech Anti-Human HMGB1 100ug 7410
100-439S ReliaTech Human HPRG 5ug 2080
100-439 ReliaTech Human HPRG 25ug 4420
103-M232 ReliaTech Anti-Mouse HPRG 100ug 7410
101-M453 ReliaTech Anti-Human HPRG 100ug 7410
SFC-040S ReliaTech Human HVEM-Fc 20ug 2080
SFC-040 ReliaTech Human HVEM-Fc 100ug 4420
102-P24 ReliaTech Anti-Human I-309 100ug 5590
100-035S ReliaTech Human I-309 (CCL1) 2ug 2080
100-035 ReliaTech Human I-309 (CCL1) 10ug 4420
100-341S ReliaTech Human ICAM-1 10ug 2080
100-341 ReliaTech Human ICAM-1 50ug 4420
101-M97 ReliaTech Anti-Human ICAM-1 100ug 7410
103-M97 ReliaTech Anti-Mouse ICAM-1 100ug 7410
101-M145 ReliaTech Anti-Human ICAM-3 (CD50) 100ug 7410
103-M399 ReliaTech Anti-Mouse ICAM-5 100ug 7410
S01-073S ReliaTech Human ICOS Fc 10ug 2080
S01-073 ReliaTech Human ICOS Fc 50ug 4420
101-M512 ReliaTech Anti-Human IFN alpha/beta Receptor 1 100ug 7410
101-M02 ReliaTech Anti-Human IFN-alpha 500ug 5590
100-191S ReliaTech Human IFN-beta 5ug 2080
100-191 ReliaTech Human IFN-beta 20ug 4420
102-P26 ReliaTech Anti-Human IFN-beta 100ug 5590
100-037 ReliaTech Human IFN-beta 1b 10ug 4420
101-M169 ReliaTech Anti-Human IFN-gamma 500ug 5590
100-039S ReliaTech Human IFN-gamma 20ug 2080
100-039 ReliaTech Human IFN-gamma 100ug 4420
M10-010S ReliaTech Mouse IFN-gamma 20ug 2080
M10-010 ReliaTech Mouse IFN-gamma 100ug 4420
R20-004S ReliaTech Rat IFN-gamma 20ug 2080
R20-004 ReliaTech Rat IFN-gamma 100ug 4420
102-P27 ReliaTech Anti-Human IFN-gamma 100ug 5590
103-P07 ReliaTech Anti-Mouse IFN-gamma 100ug 5590
104-P03G ReliaTech Anti-Rat IFN-gamma 100ug 5590
101-M513 ReliaTech Anti-Human IFN-gamma Receptor 1 100ug 7410
103-M234 ReliaTech Anti-Mouse IFN-gamma Receptor-1 100ug 7410
103-M401 ReliaTech Anti-Mouse IFN-gamma Receptor-2 100ug 7410
100-193S ReliaTech Human IFN-lambda1 (IL-29) 5ug 2080
100-193 ReliaTech Human IFN-lambda1 (IL-29) 20ug 4420
M10-068S ReliaTech Mouse IFN-lambda2 5ug 2080
M10-068 ReliaTech Mouse IFN-lambda2 20ug 4420
102-P231 ReliaTech Anti-Human IFN-lambda2 100ug 5590
100-194S ReliaTech Human IFN-lambda2 (IL-28A) 5ug 2080
100-194 ReliaTech Human IFN-lambda2 (IL-28A) 20ug 4420
100-384S ReliaTech Human IFN-omega 20ug 2080
100-384 ReliaTech Human IFN-omega 100ug 4420
103-M240 ReliaTech Anti-Mouse IGF-1 100ug 7410
100-040S ReliaTech Human IGF-1 100ug 2080
100-040 ReliaTech Human IGF-1 500ug 4420
M10-011S ReliaTech Mouse IGF-1 10ug 2080
M10-011 ReliaTech Mouse IGF-1 50ug 4420
102-P28 ReliaTech Anti-Human IGF-1 100ug 5590
103-P08G ReliaTech Anti-Mouse IGF-1 100ug 5590
101-M454 ReliaTech Anti-Human IGF-1 100ug 7410
100-077S ReliaTech Human IGF-1 LR3 200ug 2080
100-077 ReliaTech Human IGF-1 LR3 1000ug 4420
101-M455 ReliaTech Anti-Human IGF-1 Receptor 100ug 7410
103-M241 ReliaTech Anti-Mouse IGF-2 100ug 7410
100-041S ReliaTech Human IGF-2 10ug 2080
100-041 ReliaTech Human IGF-2 50ug 4420
102-P29 ReliaTech Anti-Human IGF-2 100ug 5590
101-M456 ReliaTech Anti-Human IGF-2 100ug 7410
103-M235 ReliaTech Anti-Mouse IGF-BP1 100ug 7410
100-197S ReliaTech Human IGF-BP1 5ug 2080
100-197 ReliaTech Human IGF-BP1 25ug 4420
101-M457 ReliaTech Anti-Human IGF-BP1 100ug 7410
103-M236 ReliaTech Anti-Mouse IGF-BP2 100ug 7410
100-198S ReliaTech Human IGF-BP2 5ug 2080
100-198 ReliaTech Human IGF-BP2 20ug 4420
101-M458 ReliaTech Anti-Human IGF-BP2 100ug 7410
103-M237 ReliaTech Anti-Mouse IGF-BP3 100ug 7410
100-199S ReliaTech Human IGF-BP3 5ug 2080
100-199 ReliaTech Human IGF-BP3 25ug 4420
102-P144 ReliaTech Anti-Human IGF-BP3 100ug 5590
101-M459 ReliaTech Anti-Human IGF-BP3 100ug 7410
100-200S ReliaTech Human IGF-BP4 5ug 2080
100-200 ReliaTech Human IGF-BP4 20ug 4420
101-M460 ReliaTech Anti-Human IGF-BP4 100ug 7410
103-M238 ReliaTech Anti-Mouse IGF-BP5 100ug 7410
100-201S ReliaTech Human IGF-BP5 5ug 2080
100-201 ReliaTech Human IGF-BP5 25ug 4420
102-P232 ReliaTech Anti-Human IGF-BP5 100ug 5590
101-M461 ReliaTech Anti-Human IGF-BP5 100ug 7410
103-M239 ReliaTech Anti-Mouse IGF-BP6 100ug 7410
100-377S ReliaTech Human IGF-BP6 5ug 2080
100-377 ReliaTech Human IGF-BP6 20ug 4420
101-M462 ReliaTech Anti-Human IGF-BP6 100ug 7410
100-203S ReliaTech Human IGF-BP7 5ug 2080
100-203 ReliaTech Human IGF-BP7 25ug 4420
102-P233 ReliaTech Anti-Human IGF-BP7 100ug 5590
101-M463 ReliaTech Anti-Human IGF-BP7 100ug 7410
IgG-010 ReliaTech rabbit IgG 500ug 5590
IgG-001 ReliaTech Mouse IgG1 1000ug 11700
IgG-005 ReliaTech Rat IgG1 1000ug 11700
IgG-002 ReliaTech Mouse IgG2a 1000ug 11700
IgG-006 ReliaTech Rat IgG2a 1000ug 11700
IgG-003 ReliaTech Mouse IgG2b 1000ug 11700
IgG-007 ReliaTech Rat IgG2b 1000ug 11700
IgG-004 ReliaTech Mouse IgM 1000ug 11700
100-042S ReliaTech Human IL-1 alpha 2ug 2080
100-042 ReliaTech Human IL-1 alpha 10ug 4420
M10-012S ReliaTech Mouse IL-1 alpha 2ug 2080
M10-012 ReliaTech Mouse IL-1 alpha 10ug 4420
R20-024S ReliaTech Rat IL-1 alpha 2ug 2080
R20-024 ReliaTech Rat IL-1 alpha 10ug 4420
102-P30 ReliaTech Anti-Human IL-1 alpha 100ug 5590
103-P10 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 alpha 100ug 5590
104-P22 ReliaTech Anti-Rat IL-1 alpha 100ug 5590
101-M464 ReliaTech Anti-Human IL-1 alpha 100ug 7410
103-M402 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 alpha 100ug 7410
M10-013S ReliaTech Mouse IL-1 beta 2ug 2080
M10-013 ReliaTech Mouse IL-1 beta 10ug 4420
R20-005S ReliaTech Rat IL-1 beta 2ug 2080
R20-005 ReliaTech Rat IL-1 beta 10ug 4420
102-P08G ReliaTech Anti-Human IL-1 beta 100ug 5590
103-P11 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 beta 100ug 5590
104-P04 ReliaTech Anti-Rat IL-1 beta 100ug 5590
101-M465 ReliaTech Anti-Human IL-1 beta 100ug 7410
103-M403 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 beta 100ug 7410
103-M136 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 R1 100ug 7410
101-M466 ReliaTech Anti-Human IL-1 R1 100ug 7410
103-M138 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 R2 100ug 7410
101-M467 ReliaTech Anti-Human IL-1 R2 100ug 7410
103-M272 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 R4 100ug 7410
101-M469 ReliaTech Anti-Human IL-1 R8 100ug 7410
101-M501 ReliaTech Anti-Human IL-1 receptor antagonist 100ug 7410
103-M413 ReliaTech Anti-Mouse IL-1 receptor antagonist 100ug 7410
100-043S ReliaTech Human IL-1 receptor antagonist (IRAP) 20ug 2080
100-043 ReliaTech Human IL-1 receptor antagonist (IRAP) 100ug 4420
S01-061S ReliaTech Human IL-1 receptor antagonist, soluble 5ug 2080
S01-061 ReliaTech Human IL-1 receptor antagonist, soluble 20ug 4420
101-M496 ReliaTech Anti-Human IL-1F5 100ug 7410
101-M497 ReliaTech Anti-Human IL-1F6 100ug 7410
101-M498 ReliaTech Anti-Human IL-1F7 100ug 7410
101-M499 ReliaTech Anti-Human IL-1F8 100ug 7410
101-M500 ReliaTech Anti-Human IL-1F9 100ug 7410
101-M04 ReliaTech Anti-Human IL-2 500ug 5590
M10-014S ReliaTech Mouse IL-2 5ug 2080
M10-014 ReliaTech Mouse IL-2 20ug 4420
R20-026S ReliaTech Rat IL-2 5ug 2080
R20-026 ReliaTech Rat IL-2 20ug 4420
103-P12 ReliaTech Anti-Mouse IL-2 100ug 5590
104-P14 ReliaTech Anti-Rat IL-2 100ug 5590
102-P148G ReliaTech Anti-Human IL-2 100ug 5590
102-P32 ReliaTech Anti-Human IL-2 100ug 5590
101-M502 ReliaTech Anti-Human IL-2 100ug 7410
103-M414 ReliaTech Anti-Mouse IL-2 100ug 7410
101-M710 ReliaTech Anti-Human IL-2 receptor alpha 100ug 7410
102-P47 ReliaTech Anti-human IL-2 receptor alpha 100ug 5590
S01-032S ReliaTech Human IL-2 receptor alpha, soluble 5ug 2080
S01-032 ReliaTech Human IL-2 receptor alpha, soluble 25ug 4420
103-M248 ReliaTech Anti-Mouse IL-2 receptor beta 100ug 7410
101-M711 ReliaTech Anti-Human IL-2 receptor beta 100ug 7410
101-M165 ReliaTech Anti-Human IL-2 receptor, soluble 500ug 5590
103-P13 ReliaTech Anti-Mouse IL-3 100ug 5590
102-P33 ReliaTech Anti-Human IL-3 100ug 5590
103-M420 ReliaTech Anti-Mouse IL-3 100ug 7410
101-M712 ReliaTech Anti-Human IL-3 100ug 7410
R20-006S ReliaTech Rat IL-3 beta 5ug 2080
R20-006 ReliaTech Rat IL-3 beta 20ug 4420
104-P24G ReliaTech Anti-Rat IL-3 beta 100ug 5590
103-M252 ReliaTech Anti-Mouse IL-3 receptor alpha 100ug 7410
101-M719 ReliaTech Anti-Human IL-3 receptor alpha 100ug 7410
103-M253 ReliaTech Anti-Mouse IL-3 receptor beta 100ug 7410
101-M05 ReliaTech Anti-Human IL-4 500ug 5590
R20-007S ReliaTech Rat IL-4 5ug 2080
R20-007 ReliaTech Rat IL-4 20ug 4420
103-P14 ReliaTech Anti-Mouse IL-4 100ug 5590
104-P05 ReliaTech Anti-Rat IL-4 100ug 5590
102-P34 ReliaTech Anti-Human IL-4 100ug 5590
101-M508 ReliaTech Anti-Human IL-4 100ug 7410
103-M422 ReliaTech Anti-Mouse IL-4 100ug 7410
103-M254 ReliaTech Anti-Mouse IL-4 receptor alpha 100ug 7410
S01-029S ReliaTech Human IL-4 receptor alpha (CD124), soluble 5ug 2080
S01-029 ReliaTech Human IL-4 receptor alpha (CD124), soluble 20ug 4420
102-P106 ReliaTech Anti-Human IL-4 receptor alpha, soluble 100ug 5590
100-044S ReliaTech Human IL-5 2ug 2080
100-044 ReliaTech Human IL-5 10ug 4420
M10-046S ReliaTech Mouse IL-5 5ug 2080
M10-046 ReliaTech Mouse IL-5 25ug 4420
R20-048S ReliaTech Rat IL-5 2ug 2080
R20-048 ReliaTech Rat IL-5 10ug 4420
102-P35 ReliaTech Anti-Human IL-5 100ug 5590
103-M423 ReliaTech Anti-Mouse IL-5 100ug 7410
101-M06 ReliaTech Anti-Human IL-6 500ug 5590
R20-008S ReliaTech Rat IL-6 2ug 2080
R20-008 ReliaTech Rat IL-6 10ug 4420
103-P15 ReliaTech Anti-Mouse IL-6 100ug 5590
104-P27G ReliaTech Anti-Rat IL-6 100ug 5590
104-P06 ReliaTech Anti-Rat IL-6 100ug 5590
102-P153G ReliaTech Anti-Human IL-6 100ug 5590
102-P36 ReliaTech Anti-Human IL-6 100ug 5590
103-M424 ReliaTech Anti-Mouse IL-6 100ug 7410
103-M255 ReliaTech Anti-Mouse IL-6 receptor 100ug 7410
S01-045S ReliaTech Human IL-6 receptor alpha, soluble 5ug 2080
S01-045 ReliaTech Human IL-6 receptor alpha, soluble 20ug 4420
101-M07 ReliaTech Anti-Human IL-7 500ug 5590
100-045S ReliaTech Human IL-7 2ug 2080
100-045 ReliaTech Human IL-7 10ug 4420
M10-018S ReliaTech Mouse IL-7 2ug 2080
M10-018 ReliaTech Mouse IL-7 10ug 4420
R20-029S ReliaTech Rat IL-7 2ug 2080
R20-029 ReliaTech Rat IL-7 10ug 4420
103-P16 ReliaTech Anti-Mouse IL-7 100ug 5590
102-P37 ReliaTech Anti-Human IL-7 100ug 5590
103-M425 ReliaTech Anti-Mouse IL-7 100ug 7410
101-M713 ReliaTech Anti-Human IL-7 100ug 7410
101-M509 ReliaTech Anti-Human IL-7 receptor alpha 100ug 7410
103-M426 ReliaTech Anti-Mouse IL-7 Receptor alpha 100ug 7410
101-M08 ReliaTech Anti-Human IL-8 500ug 5590
102-P38 ReliaTech Anti-Human IL-8 100ug 5590
100-046S ReliaTech Human IL-8 (72aa) (CXCL8) 5ug 2080
100-046 ReliaTech Human IL-8 (72aa) (CXCL8) 25ug 4420
100-047S ReliaTech Human IL-8 (77aa) 5ug 2080
100-047 ReliaTech Human IL-8 (77aa) 25ug 4420
100-217S ReliaTech Human IL-9 2ug 2080
100-217 ReliaTech Human IL-9 10ug 4420
M10-069S ReliaTech Mouse  IL-9 2ug 2080
M10-069 ReliaTech Mouse  IL-9 10ug 4420
R20-055S ReliaTech Rat IL-9 2ug 2080
R20-055 ReliaTech Rat IL-9 10ug 4420
103-P57 ReliaTech Anti-Mouse IL-9 100ug 5590
102-P155 ReliaTech Anti-Human IL-9 100ug 5590
103-M427 ReliaTech Anti-Mouse IL-9 100ug 7410
103-M256 ReliaTech Anti-Mouse IL-9 receptor 100ug 7410
101-M510 ReliaTech Anti-Human IL-9 receptor 100ug 7410
103-M202 ReliaTech Anti-Mouse IL-10 500ug 5590
102-P40 ReliaTech Anti-Human IL-10 100ug 5590
100-049S ReliaTech Human IL-10 2ug 2080
100-049 ReliaTech Human IL-10 10ug 4420
M10-020S ReliaTech Mouse IL-10 2ug 2080
M10-020 ReliaTech Mouse IL-10 10ug 4420
R20-009S ReliaTech Rat IL-10 2ug 2080
R20-009 ReliaTech Rat IL-10 10ug 4420
103-P18 ReliaTech Anti-Mouse IL-10 100ug 5590
104-P07 ReliaTech Anti-Rat IL-10 100ug 5590
101-M471 ReliaTech Anti-Human IL-10 100ug 7410
103-M404 ReliaTech Anti-Mouse IL-10 100ug 7410
103-M242 ReliaTech Anti-Mouse IL-10 receptor alpha 100ug 7410
101-M472 ReliaTech Anti-Human IL-10 receptor alpha 100ug 7410
101-M473 ReliaTech Anti-Human IL-10 receptor beta 100ug 7410
102-P41 ReliaTech Anti-Human IL-11 100ug 5590
100-050S ReliaTech Human IL-11 2ug 2080
100-050 ReliaTech Human IL-11 10ug 4420
M10-118S ReliaTech Mouse IL-11 2ug 2080
M10-118 ReliaTech Mouse IL-11 10ug 4420
101-M474 ReliaTech Anti-Human IL-11 100ug 7410
103-M405 ReliaTech Anti-Mouse IL-11 100ug 7410
101-M87 ReliaTech Anti-Human IL-11 500ug 5590
103-M23 ReliaTech Anti-Mouse IL-12 500ug 5590
102-P42G ReliaTech Anti-Human IL-12 100ug 5590
100-051S ReliaTech Human  IL-12 2ug 2080
100-051 ReliaTech Human  IL-12 10ug 4420
M10-021S ReliaTech Mouse IL-12 2ug 2080
M10-021 ReliaTech Mouse IL-12 10ug 4420
103-P19G ReliaTech Anti-Mouse IL-12 100ug 5590
101-M475 ReliaTech Anti-Human IL-12 100ug 7410
103-M406 ReliaTech Anti-Mouse IL-12 100ug 7410
101-M72 ReliaTech Anti-Human IL-12 500ug 5590
101-M476 ReliaTech Anti-Human IL-12 receptor beta1 100ug 7410
100-027S ReliaTech Human IL-12p70 2ug 2080
100-027 ReliaTech Human IL-12p70 10ug 4420
100-440S ReliaTech Human IL-12p70 2ug 2080
100-440 ReliaTech Human IL-12p70 10ug 4420
100-381S ReliaTech Human IL-12p80 2ug 2080
100-381 ReliaTech Human IL-12p80 10ug 4420
M10-048S ReliaTech Mouse IL-12p80 2ug 2080
M10-048 ReliaTech Mouse IL-12p80 10ug 4420
100-052S ReliaTech Human IL-13 2ug 2080
100-052 ReliaTech Human IL-13 10ug 4420
M10-071S ReliaTech Mouse IL-13 2ug 2080
M10-071 ReliaTech Mouse IL-13 10ug 4420
102-P43 ReliaTech Anti-Human IL-13 100ug 5590
103-P60 ReliaTech Anti-Mouse IL-13 100ug 5590
101-M477 ReliaTech Anti-Human IL-13 100ug 7410
103-M408 ReliaTech Anti-Mouse IL-13 100ug 7410
R20-031S ReliaTech Rat IL-13 (109aa) 2ug 2080
R20-031 ReliaTech Rat IL-13 (109aa) 10ug 4420
R20-049S ReliaTech Rat IL-13 (113aa) 2ug 2080
R20-049 ReliaTech Rat IL-13 (113aa) 10ug 4420
101-M478 ReliaTech Anti-Human IL-13 receptor alpha 100ug 7410
101-M479 ReliaTech Anti-Human IL-13 receptor alpha 2 100ug 7410
100-343S ReliaTech Human IL-13 Variant 2ug 2080
100-343 ReliaTech Human IL-13 Variant 10ug 4420
101-M10 ReliaTech Anti-Human IL-15 500ug 5590
102-P44 ReliaTech Anti-Human IL-15 100ug 5590
100-053S ReliaTech Human  IL-15 2ug 2080
100-053 ReliaTech Human  IL-15 10ug 4420
M10-022S ReliaTech Mouse IL-15 2ug 2080
M10-022 ReliaTech Mouse IL-15 10ug 4420
R20-032S ReliaTech Rat IL-15 2ug 2080
R20-032 ReliaTech Rat IL-15 10ug 4420
103-P75 ReliaTech Anti-Mouse IL-15 100ug 5590
101-M480 ReliaTech Anti-Human IL-15 100ug 7410
103-M409 ReliaTech Anti-Mouse IL-15 100ug 7410
103-M244 ReliaTech Anti-Mouse IL-15 receptor alpha 100ug 7410
103-M25 ReliaTech Anti-Mouse IL-15 receptor alpha 100ug 7410
101-M481 ReliaTech Anti-Human IL-15 receptor alpha 100ug 7410
102-P45 ReliaTech Anti-Human IL-16 100ug 5590
101-M482 ReliaTech Anti-Human IL-16 100ug 7410
103-M410 ReliaTech Anti-Mouse IL-16 100ug 7410
100-054S ReliaTech Human IL-16 (121 aa) 2ug 2080
100-054 ReliaTech Human IL-16 (121 aa) 10ug 4420
100-344S ReliaTech Human IL-16 (130 aa) 2ug 2080
100-344 ReliaTech Human IL-16 (130 aa) 10ug 4420
101-M483 ReliaTech Anti-Human IL-17 100ug 7410
103-M411 ReliaTech Anti-Mouse IL-17 100ug 7410
103-M245 ReliaTech Anti-Mouse IL-17 receptor 100ug 7410
101-M484 ReliaTech Anti-Human IL-17 receptor 100ug 7410
102-P162G ReliaTech Anti-Human IL-17A 100ug 5590
102-P46 ReliaTech Anti-Human IL-17A 100ug 5590
100-055S ReliaTech Human IL-17A 5ug 2080
100-055 ReliaTech Human IL-17A 25ug 4420
M10-239S ReliaTech Mouse IL-17A 5ug 2080
M10-239 ReliaTech Mouse IL-17A 25ug 4420
103-P76 ReliaTech Anti-Mouse IL-17A 100ug 5590
102-P164 ReliaTech Anti-Human IL-17B 100ug 5590
100-225S ReliaTech Human IL-17B 5ug 2080
100-225 ReliaTech Human IL-17B 25ug 4420
101-M485 ReliaTech Anti-Human IL-17B 100ug 7410
103-M246 ReliaTech Anti-Mouse IL-17B receptor 100ug 7410
101-M486 ReliaTech Anti-Human IL-17B receptor 100ug 7410
101-M487 ReliaTech Anti-Human IL-17C 100ug 7410
100-226S ReliaTech Human IL-17D 5ug 2080
100-226 ReliaTech Human IL-17D 25ug 4420
M10-234S ReliaTech Mouse IL-17D 5ug 2080
M10-234 ReliaTech Mouse IL-17D 25ug 4420
102-P163 ReliaTech Anti-Human IL-17E 100ug 5590
100-227S ReliaTech Human IL-17E 5ug 2080
100-227 ReliaTech Human IL-17E 25ug 4420
101-M489 ReliaTech Anti-Human IL-17E 100ug 7410
M10-235S ReliaTech Mouse IL-17E 5ug 2080
M10-235 ReliaTech Mouse IL-17E 25ug 4420
103-M412 ReliaTech Anti-Mouse IL-17E 100ug 7410
102-P234 ReliaTech Anti-Human IL-17F 100ug 5590
100-228S ReliaTech Human IL-17F 5ug 2080
100-228 ReliaTech Human IL-17F 25ug 4420
M10-240S ReliaTech Mouse IL-17F 5ug 2080
M10-240 ReliaTech Mouse IL-17F 25ug 4420
101-M490 ReliaTech Anti-Human IL-17F 100ug 7410
100-206S ReliaTech Human IL-18BP 20ug 2080
100-206 ReliaTech Human IL-18BP 100ug 4420
103-P47G ReliaTech Anti-Mouse IL-18 BP 100ug 5590
101-M492 ReliaTech Anti-Human IL-18 Bpa 100ug 7410
103-M247 ReliaTech Anti-Mouse IL-18 receptor 100ug 7410
101-M493 ReliaTech Anti-Human IL-18 receptor alpha 100ug 7410
101-M494 ReliaTech Anti-Human IL-18 receptor beta 100ug 7410
102-P235 ReliaTech Anti-Human IL-19 100ug 5590
100-229S ReliaTech Human IL-19 2ug 2080
100-229 ReliaTech Human IL-19 10ug 4420
101-M495 ReliaTech Anti-Human IL-19 100ug 7410
102-P165G ReliaTech Anti-Human IL-20 100ug 5590
100-230S ReliaTech Human IL-20 2ug 2080
100-230 ReliaTech Human IL-20 10ug 4420
101-M503 ReliaTech Anti-Human IL-20 100ug 7410
103-M415 ReliaTech Anti-Mouse IL-20 100ug 7410
103-M249 ReliaTech Anti-Mouse IL-20 receptor alpha 100ug 7410
101-M504 ReliaTech Anti-Human IL-20 receptor alpha 100ug 7410
100-112S ReliaTech Human IL-21 2ug 2080
100-112 ReliaTech Human IL-21 10ug 4420
M10-120S ReliaTech Mouse IL-21 2ug 2080
M10-120 ReliaTech Mouse IL-21 10ug 4420
R20-036S ReliaTech Rat IL-21 2ug 2080
R20-036 ReliaTech Rat IL-21 10ug 4420
102-P98 ReliaTech Anti-Human IL-21 100ug 5590
103-P77 ReliaTech Anti-Mouse IL-21 100ug 5590
103-M416 ReliaTech Anti-Mouse IL-21 100ug 7410
103-M250 ReliaTech Anti-Mouse IL-21 receptor 100ug 7410
101-M505 ReliaTech Anti-Human IL-21 receptor 100ug 7410
100-413S ReliaTech Human IL-22 2ug 2080
100-413 ReliaTech Human IL-22 10ug 4420
M10-072S ReliaTech Mouse IL-22 2ug 2080
M10-072 ReliaTech Mouse IL-22 10ug 4420
103-P78 ReliaTech Anti-Mouse IL-22 100ug 5590
101-M506 ReliaTech Anti-Human IL-22 100ug 7410
103-M417 ReliaTech Anti-Mouse IL-22 100ug 7410
101-M507 ReliaTech Anti-Human IL-22 BP 100ug 7410
100-397S ReliaTech Human IL-23 2ug 2080
100-397 ReliaTech Human IL-23 10ug 4420
103-M418 ReliaTech Anti-Mouse IL-23 100ug 7410
103-M251 ReliaTech Anti-Mouse IL-23 receptor 100ug 7410
100-104S ReliaTech Human IL-24 5ug 2080
100-104 ReliaTech Human IL-24 20ug 4420
100-114S ReliaTech Human IL-27 2ug 2080
100-114 ReliaTech Human IL-27 10ug 4420
103-M407 ReliaTech Anti-Mouse IL-27 100ug 7410
M10-029 ReliaTech Mouse IL-28A 20ug 4420
M10-039 ReliaTech Mouse IL-28B 20ug 4420
103-M419 ReliaTech Anti-Mouse IL-28B 100ug 7410
102-P237 ReliaTech Anti-Human IL-31 100ug 5590
100-232S ReliaTech Human IL-31 2ug 2080
100-232 ReliaTech Human IL-31 10ug 4420
M10-073S ReliaTech Mouse IL-31 2ug 2080
M10-073 ReliaTech Mouse IL-31 10ug 4420
102-P238 ReliaTech Anti-Human IL-33 100ug 5590
100-345S ReliaTech Human IL-33 2ug 2080
100-345 ReliaTech Human IL-33 10ug 4420
M10-241S ReliaTech Mouse IL-33 2ug 2080
M10-241 ReliaTech Mouse IL-33 10ug 4420
100-116S ReliaTech Human IL-34 2ug 2080
100-116 ReliaTech Human IL-34 10ug 4420
100-160S ReliaTech Human IL-36 alpha (IL-1F6) 2ug 2080
100-160 ReliaTech Human IL-36 alpha (IL-1F6) 10ug 4420
100-091S ReliaTech Human IL-36 beta (IL-1F8) 2ug 2080
100-091 ReliaTech Human IL-36 beta (IL-1F8) 10ug 4420
100-092S ReliaTech Human IL-36 gamma (IL-1F9) 2ug 2080
100-092 ReliaTech Human IL-36 gamma (IL-1F9) 10ug 4420
100-414S ReliaTech Human IL-36RA 5ug 2080
100-414 ReliaTech Human IL-36RA 25ug 4420
100-161S ReliaTech Human IL-37 (IL-1F7) 5ug 2080
100-161 ReliaTech Human IL-37 (IL-1F7) 25ug 4420
101-M511 ReliaTech Anti-Human ILT5 100ug 7410
101-M720 ReliaTech Anti-human Indian Hedgehog 100ug 7410
101-M514 ReliaTech Anti-Human Insulin R 100ug 7410
101-M515 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha 2 100ug 7410
101-M516 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha 3 100ug 7410
101-M517 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha 4 100ug 7410
101-M518 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha 5 100ug 7410
101-M519 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha 6 100ug 7410
103-M27 ReliaTech Anti-Mouse Integrin alpha M 100ug 7410
101-M520 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha M 100ug 7410
101-M521 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha V 100ug 7410
101-M522 ReliaTech Anti-Human Integrin alpha X 100ug 7410
101-M523 ReliaTech Anti-Human Integrin beta 2 100ug 7410
103-M400 ReliaTech Anti-Mouse Interferon alpha/beta R2 100ug 7410
102-P48 ReliaTech Anti-Human IP-10 100ug 5590
103-P21 ReliaTech Anti-Mouse IP-10 100ug 5590
100-057S ReliaTech Human IP-10 (CXCL10) 5ug 2080
100-057 ReliaTech Human IP-10 (CXCL10) 25ug 4420
M10-025S ReliaTech Mouse IP-10 (CXCL10) 5ug 2080
M10-025 ReliaTech Mouse IP-10 (CXCL10) 25ug 4420
R20-075S ReliaTech Rat IP-10 (CXCL10) 5ug 2080
R20-075 ReliaTech Rat IP-10 (CXCL10) 25ug 4420
100-154S ReliaTech Human Irisin 2ug 2080
100-154 ReliaTech Human Irisin 10ug 4420
102-P49 ReliaTech Anti-Human I-TAC 100ug 5590
100-058S ReliaTech Human I-TAC (CXCL11) 5ug 2080
100-058 ReliaTech Human I-TAC (CXCL11) 20ug 4420
M10-086S ReliaTech Mouse I-TAC (CXCL11) 5ug 2080
M10-086 ReliaTech Mouse I-TAC (CXCL11) 20ug 4420
101-M524 ReliaTech Anti-Human Jagged-1 100ug 7410
M10-026S ReliaTech Mouse JE (MCP-1, CCL2) 2ug 2080
M10-026 ReliaTech Mouse JE (MCP-1, CCL2) 10ug 4420
103-P22 ReliaTech Anti-Mouse JE (MCP-1, CCL2) 100ug 5590
103-M257 ReliaTech Anti-Mouse Junctional adhesion molecule A (JAM-A) 100ug 7410
103-M258 ReliaTech Anti-Mouse Junctional adhesion molecule B (JAM-B) 100ug 7410
101-M525 ReliaTech Anti-Human Junctional adhesion molecule B (JAM-B) 100ug 7410
101-M526 ReliaTech Anti-Human Junctional adhesion molecule C (JAM-C) 100ug 7410
101-M530 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 3 100ug 7410
101-M531 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 4 100ug 7410
101-M532 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 5 100ug 7410
101-M533 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 7 100ug 7410
101-M534 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 8 100ug 7410
101-M528 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 13 100ug 7410
101-M529 ReliaTech Anti-Human Kallikrein 15 100ug 7410
M10-027S ReliaTech Mouse KC (CXCL1) 5ug 2080
M10-027 ReliaTech Mouse KC (CXCL1) 20ug 4420
103-P23 ReliaTech Anti-Mouse KC (CXCL1) 100ug 5590
101-M535 ReliaTech Anti-Human Kell 100ug 7410
103-M259 ReliaTech Anti-Mouse Kell (CD238) 100ug 7410
100-415S ReliaTech Yeast Kex-2 50ug 2080
100-415 ReliaTech Yeast Kex-2 250ug 4420
101-M537 ReliaTech Anti-Human Kininogen 100ug 7410
101-M538 ReliaTech Anti-Human KIR 100ug 7410
101-M539 ReliaTech Anti-Human KIR2DL1 100ug 7410
101-M540 ReliaTech Anti-Human KIR2DL3 100ug 7410
101-M541 ReliaTech Anti-Human KIR2DL4 100ug 7410
101-M542 ReliaTech Anti-Human KIR2DS4 100ug 7410
101-M543 ReliaTech Anti-Human KIR3DL1 100ug 7410
100-416S ReliaTech Human KLF4-TAT 5ug 2080
100-416 ReliaTech Human KLF4-TAT 25ug 4420
103-M260 ReliaTech Anti-Mouse Klotho 100ug 7410
100-346S ReliaTech Human Klotho 5ug 2080
100-346 ReliaTech Human Klotho 20ug 4420
103-M261 ReliaTech Anti-Mouse Kremen-1 100ug 7410
100-234S ReliaTech Human LAG-1 (CCL4L1) 5ug 2080
100-234 ReliaTech Human LAG-1 (CCL4L1) 20ug 4420
101-M545 ReliaTech Anti-Human LAMP 100ug 7410
101-M546 ReliaTech Anti-Human LAP/ TGF beta 1 100ug 7410
101-M547 ReliaTech Anti-Human Layilin 100ug 7410
103-M506 ReliaTech Anti-Mouse LBP 100ug 7410
102-P169G ReliaTech Anti-Human LD78-beta 100ug 5590
100-235S ReliaTech Human LD78-beta/CCL3L1 5ug 2080
100-235 ReliaTech Human LD78-beta/CCL3L1 20ug 4420
101-M73 ReliaTech Anti-Human LEC 500ug 5590
102-P51G ReliaTech Anti-Human LEC/NCC-4 100ug 5590
100-060S ReliaTech Human  LEC/NCC-4 (CCL16) 5ug 2080
100-060 ReliaTech Human  LEC/NCC-4 (CCL16) 20ug 4420
101-M548 ReliaTech Anti-Human LECT2 100ug 7410
103-M262 ReliaTech Anti-Mouse Lefty-1 100ug 7410
103-M30 ReliaTech Anti-Mouse Lefty-1 100ug 7410
101-M549 ReliaTech Anti-Human Lefty-A 100ug 7410
100-061S ReliaTech Human Leptin 200ug 2080
100-061 ReliaTech Human Leptin 1000ug 4420
M10-028S ReliaTech Mouse Leptin 200ug 2080
M10-028 ReliaTech Mouse Leptin 1000ug 4420
R20-033S ReliaTech Rat Leptin 200ug 2080
R20-033 ReliaTech Rat Leptin 1000ug 4420
102-P52 ReliaTech Anti-Human Leptin 100ug 5590
103-P24 ReliaTech Anti-Mouse Leptin 100ug 5590
104-P29G ReliaTech Anti-Rat Leptin 100ug 5590
101-M550 ReliaTech Anti-Human Leptin 100ug 7410
101-M74 ReliaTech Anti-Human Leptin 500ug 5590
103-M227 ReliaTech Anti-Mouse Leptin R 100ug 7410
101-M551 ReliaTech Anti-Human Leptin R 100ug 7410
S01-047S ReliaTech Human Leptin R 20ug 2080
S01-047 ReliaTech Human Leptin R 100ug 4420
101-M552 ReliaTech Anti-Human Leukotriene B4 R1 100ug 7410
103-M263 ReliaTech Anti-Mouse LIF 100ug 7410
101-M553 ReliaTech Anti-Human LIF 100ug 7410
101-M554 ReliaTech Anti-Human LIF R alpha 100ug 7410
100-106S ReliaTech Human LIGHT 3ug 2080
100-106 ReliaTech Human LIGHT 15ug 4420
M10-076S ReliaTech Mouse LIGHT 5ug 2080
M10-076 ReliaTech Mouse LIGHT 20ug 4420
102-P172 ReliaTech Anti-Human LIGHT 100ug 5590
103-M264 ReliaTech Anti-Mouse Limitin 100ug 7410
103-M428 ReliaTech Anti-Mouse LIMP-II 100ug 7410
100-417S ReliaTech Human Lin28-TAT 5ug 2080
100-417 ReliaTech Human Lin28-TAT 25ug 4420
101-M555 ReliaTech Anti-Human Lipocalin-1 100ug 7410
101-M556 ReliaTech Anti-Human Lipocalin-2 100ug 7410
103-M429 ReliaTech Anti-Mouse Lipocalin-2 100ug 7410
103-P26 ReliaTech Anti-Mouse LIX 100ug 5590
103-M430 ReliaTech Anti-Mouse LIX 100ug 7410
M10-030S ReliaTech Mouse  LIX/CXCL5 (70 aa) 5ug 2080
M10-030 ReliaTech Mouse  LIX/CXCL5 (70 aa) 20ug 4420
M10-114S ReliaTech Mouse  LIX/CXCL5 (93 aa) 5ug 2080
M10-114 ReliaTech Mouse  LIX/CXCL5 (93 aa) 20ug 4420
101-M557 ReliaTech Anti-Human LOX-1 100ug 7410
103-M431 ReliaTech Anti-Mouse LOX-1 100ug 7410
103-M176 ReliaTech Anti-Mouse LPAM-1 100ug 7410
103-M108 ReliaTech Anti-Mouse L-Selectin 100ug 7410
101-M558 ReliaTech Anti-Human LTBP-1 100ug 7410
103-M206 ReliaTech Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) 100ug 7410
100-063S ReliaTech Human Lymphotactin 5ug 2080
100-063 ReliaTech Human Lymphotactin 20ug 4420
102-P54 ReliaTech Anti-Human Lymphotactin 100ug 5590
101-M559 ReliaTech Anti-Human Lymphotoxin 100ug 7410
103-M130 ReliaTech Anti-Mouse Lyve-1 100ug 7410
101-M130 ReliaTech Anti-Human Lyve-1 100ug 7410
101-M560 ReliaTech Anti-Human Macroglobulin alpha 2 100ug 7410
103-M101 ReliaTech Anti-Mouse Macrophages 100ug 7410
103-M432 ReliaTech Anti-Mouse MAdCAM-1 100ug 7410
100-136S ReliaTech Human MANF 5ug 2080
100-136 ReliaTech Human MANF 25ug 4420
101-M561 ReliaTech Anti-Human Marapsin 100ug 7410
103-M433 ReliaTech Anti-Mouse Marapsin 100ug 7410
100-347S ReliaTech Human Maspin (SerpinB5) 5ug 2080
100-347 ReliaTech Human Maspin (SerpinB5) 20ug 4420
101-M562 ReliaTech Anti-Human MBL 100ug 7410
103-M434 ReliaTech Anti-Mouse MBL-2 100ug 7410
101-M563 ReliaTech Anti-Human MCAM 100ug 7410
101-M12 ReliaTech Anti-Human MCP-1 500ug 5590
100-065S ReliaTech Human MCP-1 (MCAF, CCL2) 5ug 2080
100-065 ReliaTech Human MCP-1 (MCAF, CCL2) 20ug 4420
R20-010S ReliaTech Rat MCP-1 (MCAF, CCL2) 2ug 2080
R20-010 ReliaTech Rat MCP-1 (MCAF, CCL2) 10ug 4420
102-P55 ReliaTech Anti-Human MCP-1/MCAF 100ug 5590
104-P08 ReliaTech Anti-Rat MCP-1/MCAF 100ug 5590
102-P56 ReliaTech Anti-Human MCP-2 100ug 5590
103-P56 ReliaTech Anti-Mouse MCP-2 100ug 5590
101-M75 ReliaTech Anti-Human MCP-2 500ug 5590
100-066S ReliaTech Human MCP-2 (CCL8) 2ug 2080
100-066 ReliaTech Human MCP-2 (CCL8) 10ug 4420
M10-075S ReliaTech Mouse  MCP-2 (CCL8) 5ug 2080
M10-075 ReliaTech Mouse  MCP-2 (CCL8) 20ug 4420
101-M13 ReliaTech Anti-Human MCP-3 500ug 5590
102-P177G ReliaTech Anti-Human MCP-3 100ug 5590
102-P57 ReliaTech Anti-Human MCP-3 100ug 5590
103-P27G ReliaTech Anti-Mouse MCP-3 100ug 5590
100-067S ReliaTech Human MCP-3 (CCL7) 2ug 2080
100-067 ReliaTech Human MCP-3 (CCL7) 10ug 4420
M10-031S ReliaTech Mouse MCP-3 (CCL7) 2ug 2080
M10-031 ReliaTech Mouse MCP-3 (CCL7) 10ug 4420
102-P180G ReliaTech Anti-Human MCP-4 100ug 5590
102-P58 ReliaTech Anti-Human MCP-4 100ug 5590
101-M76 ReliaTech Anti-Human MCP-4 500ug 5590
100-068S ReliaTech Human MCP-4 (CCL13) 5ug 2080
100-068 ReliaTech Human MCP-4 (CCL13) 20ug 4420
103-P28 ReliaTech Anti-Mouse MCP-5 100ug 5590
M10-032S ReliaTech Mouse MCP-5 (CCL12) 5ug 2080
M10-032 ReliaTech Mouse MCP-5 (CCL12) 20ug 4420
100-064S ReliaTech Human M-CSF 2ug 2080
100-064 ReliaTech Human M-CSF 10ug 4420
M10-078S ReliaTech Mouse  M-CSF 2ug 2080
M10-078 ReliaTech Mouse  M-CSF 10ug 4420
R20-050S ReliaTech Rat M-CSF 2ug 2080
R20-050 ReliaTech Rat M-CSF 10ug 4420
102-P60 ReliaTech Anti-Human M-CSF 100ug 5590
103-P63G ReliaTech Anti-Mouse M-CSF 100ug 5590
101-M564 ReliaTech Anti-Human M-CSF 100ug 7410
101-M565 ReliaTech Anti-Human M-CSF R 100ug 7410
101-M566 ReliaTech Anti-Human MD-1 100ug 7410
103-M435 ReliaTech Anti-Mouse MD-1 100ug 7410
101-M567 ReliaTech Anti-Human MD-2 100ug 7410
100-443S ReliaTech Human MD-2/LY96 10ug 2080
100-443 ReliaTech Human MD-2/LY96 50ug 4420
102-P61 ReliaTech Anti-Human MDC 100ug 5590
103-P66 ReliaTech Anti-Mouse MDC 100ug 5590
101-M77 ReliaTech Anti-Human MDC 500ug 5590
100-069S ReliaTech Human MDC (67 aa) 5ug 2080
100-069 ReliaTech Human MDC (67 aa) 20ug 4420
100-070S ReliaTech Human MDC (69 aa) 5ug 2080
100-070 ReliaTech Human MDC (69 aa) 20ug 4420
M10-033S ReliaTech Mouse MDC (CCL22) 5ug 2080
M10-033 ReliaTech Mouse MDC (CCL22) 20ug 4420
100-246S ReliaTech Human MEC (CCL28) 5ug 2080
100-246 ReliaTech Human MEC (CCL28) 20ug 4420
M10-090S ReliaTech Mouse MEC (CCL28) 5ug 2080
M10-090 ReliaTech Mouse MEC (CCL28) 20ug 4420
103-M188 ReliaTech Anti-Mouse Mer 100ug 7410
101-M568 ReliaTech Anti-Human Mer 100ug 7410
100-155S ReliaTech Human Mesothelin 10ug 2080
100-155 ReliaTech Human Mesothelin 50ug 4420
102-P239 ReliaTech Anti-Human MIA 100ug 5590
100-247S ReliaTech Human MIA (Melanoma inhibitory activity) 5ug 2080
100-247 ReliaTech Human MIA (Melanoma inhibitory activity) 20ug 4420
102-P240 ReliaTech Anti-Human MIA-2 100ug 5590
100-348S ReliaTech Human MIA-2 (Melanoma inhibitory activity 2) 5ug 2080
100-348 ReliaTech Human MIA-2 (Melanoma inhibitory activity 2) 20ug 4420
101-M569 ReliaTech Anti-Human MICA 100ug 7410
101-M570 ReliaTech Anti-Human MICB 100ug 7410
100-071S ReliaTech Human Midkine 5ug 2080
100-071 ReliaTech Human Midkine 20ug 4420
M10-095S ReliaTech Mouse Midkine 5ug 2080
M10-095 ReliaTech Mouse Midkine 20ug 4420
102-P183 ReliaTech Anti-Human Midkine 100ug 5590
100-418S ReliaTech Human MIF 5ug 2080
100-418 ReliaTech Human MIF 25ug 4420
101-M571 ReliaTech Anti-Human MIF 100ug 7410
M10-034S ReliaTech Mouse MIG 5ug 2080
M10-034 ReliaTech Mouse MIG 20ug 4420
102-P62 ReliaTech Anti-Human MIG 100ug 5590
101-M78 ReliaTech Anti-Human MIG 500ug 5590
100-072S ReliaTech Human MIG (CXCL9) 5ug 2080
100-072 ReliaTech Human MIG (CXCL9) 20ug 4420
101-M14 ReliaTech Anti-Human MIP-1 alpha 500ug 5590
M10-035S ReliaTech Mouse MIP-1 alpha 2ug 2080
M10-035 ReliaTech Mouse MIP-1 alpha 10ug 4420
R20-011S ReliaTech Rat MIP-1 alpha 5ug 2080
R20-011 ReliaTech Rat MIP-1 alpha 20ug 4420
102-P63 ReliaTech Anti-Human MIP-1 alpha 100ug 5590
103-P29 ReliaTech Anti-Mouse MIP-1 alpha 100ug 5590
104-P09 ReliaTech Anti-Rat MIP-1 alpha 100ug 5590
100-073S ReliaTech Human MIP-1 alpha (CCL3) 5ug 2080
100-073 ReliaTech Human MIP-1 alpha (CCL3) 20ug 4420
100-074S ReliaTech Human MIP-1 beta 2ug 2080
100-074 ReliaTech Human MIP-1 beta 10ug 4420
M10-077S ReliaTech Mouse MIP-1 beta 2ug 2080
M10-077 ReliaTech Mouse MIP-1 beta 10ug 4420
R20-035S ReliaTech Rat MIP-1 beta 5ug 2080
R20-035 ReliaTech Rat MIP-1 beta 20ug 4420
102-P64 ReliaTech Anti-Human MIP-1 beta 100ug 5590
103-P79 ReliaTech Anti-Mouse MIP-1 beta 100ug 5590
103-P30 ReliaTech Anti-Mouse MIP-1 gamma 100ug 5590
M10-036S ReliaTech Mouse MIP-1 gamma (CCL9/10) 5ug 2080
M10-036 ReliaTech Mouse MIP-1 gamma (CCL9/10) 20ug 4420
103-P31 ReliaTech Anti-Mouse MIP-2 (CXCL2) 100ug 5590
M10-037S ReliaTech Mouse MIP-2 (CXCL2, Gro-beta) 5ug 2080
M10-037 ReliaTech Mouse MIP-2 (CXCL2, Gro-beta) 20ug 4420
102-P66 ReliaTech Anti-Human MIP-3 100ug 5590
100-075S ReliaTech Human MIP-3 (CCL23) 5ug 2080
100-075 ReliaTech Human MIP-3 (CCL23) 20ug 4420
102-P67 ReliaTech Anti-Human MIP-3 alpha 100ug 5590
101-M79 ReliaTech Anti-Human MIP-3 alpha 500ug 5590
100-078S ReliaTech Human MIP-3 alpha (CCL20) 5ug 2080
100-078 ReliaTech Human MIP-3 alpha (CCL20) 20ug 4420
M10-100S ReliaTech Mouse MIP-3 alpha (CCL20) 5ug 2080
M10-100 ReliaTech Mouse MIP-3 alpha (CCL20) 20ug 4420
102-P68 ReliaTech Anti-Human MIP-3 beta 100ug 5590
101-M80 ReliaTech Anti-Human MIP-3 beta 500ug 5590
100-079S ReliaTech Human MIP-3 beta (CCL19) 5ug 2080
100-079 ReliaTech Human MIP-3 beta (CCL19) 20ug 4420
M10-079S ReliaTech Mouse MIP-3 beta (CCL19) 5ug 2080
M10-079 ReliaTech Mouse MIP-3 beta (CCL19) 20ug 4420
102-P69 ReliaTech Anti-Human MIP-4 100ug 5590
100-080S ReliaTech Human  MIP-4 (CCL18) 2ug 2080
100-080 ReliaTech Human  MIP-4 (CCL18) 10ug 4420
102-P70G ReliaTech Anti-Human MIP-5 100ug 5590
100-081S ReliaTech Human MIP-5 (CCL15) 5ug 2080
100-081 ReliaTech Human MIP-5 (CCL15) 25ug 4420
101-M572 ReliaTech Anti-Human MIS 100ug 7410
103-M436 ReliaTech Anti-Mouse MIS 100ug 7410
100-419S ReliaTech Human MMP-1 2ug 2080
100-419 ReliaTech Human MMP-1 10ug 4420
100-372S ReliaTech Human MMP-2 2ug 2080
100-372 ReliaTech Human MMP-2 10ug 4420
101-M573 ReliaTech Anti-Human MMP-2 100ug 7410
101-M110 ReliaTech Anti-Human MMP-3 100ug 7410
103-M266 ReliaTech Anti-Mouse MMP-3 100ug 7410
100-398S ReliaTech Human MMP-3 2ug 2080
100-398 ReliaTech Human MMP-3 10ug 4420
101-M111 ReliaTech Anti-Human MMP-7 100ug 7410
101-M112 ReliaTech Anti-Human MMP-8 100ug 7410
101-M113 ReliaTech Anti-Human MMP-10 100ug 7410
101-M114 ReliaTech Anti-Human MMP-12 100ug 7410
101-M115 ReliaTech Anti-Human MMP-13 100ug 7410
101-M116 ReliaTech Anti-Human MMP-14 100ug 7410
101-M117 ReliaTech Anti-Human MMP-15 100ug 7410
101-M714 ReliaTech Anti-Human MMP-17 100ug 7410
103-M437 ReliaTech Anti-Mouse MMP-24 100ug 7410
101-M118 ReliaTech Anti-Human MMP-25 100ug 7410
101-M574 ReliaTech Anti-Human MSP R 100ug 7410
100-255S ReliaTech Human Myostatin 2ug 2080
100-255 ReliaTech Human Myostatin 10ug 4420
100-349 ReliaTech Human Myostatin-Propeptide 25ug 4420
100-350S ReliaTech Human Nanog 5ug 2080
100-350 ReliaTech Human Nanog 20ug 4420
102-P242 ReliaTech Anti-Human Nanog 100ug 5590
100-110S ReliaTech Human Nanog-TAT 5ug 2080
100-110 ReliaTech Human Nanog-TAT 20ug 4420
100-082S ReliaTech Human NAP-2 (CXCL7) 2ug 2080
100-082 ReliaTech Human NAP-2 (CXCL7) 10ug 4420
102-P191G ReliaTech Anti-Human NAP-2 (CXCL7) 100ug 5590
102-P71 ReliaTech Anti-Human NAP-2 (CXCL7) 100ug 5590
101-M81 ReliaTech Anti-Human NAP-2 (CXCL7) 500ug 5590
101-M575 ReliaTech Anti-Human NCAM-L1 100ug 7410
103-M265 ReliaTech Anti-Mouse Neogenin 100ug 7410
101-M576 ReliaTech Anti-Human Neprilysin 100ug 7410
103-M438 ReliaTech Anti-Mouse Neprilysin 100ug 7410
100-142S ReliaTech Human Nesfatin 20ug 2080
100-142 ReliaTech Human Nesfatin 100ug 4420
103-M439 ReliaTech Anti-Mouse Netrin-1 100ug 7410
101-M577 ReliaTech Anti-Human Netrin-4 100ug 7410
103-M440 ReliaTech Anti-Mouse Netrin-G1a 100ug 7410
101-M578 ReliaTech Anti-Human Neuregulin-1 100ug 7410
100-420S ReliaTech Human Neuritin 5ug 2080
100-420 ReliaTech Human Neuritin 20ug 4420
M10-122S ReliaTech Mouse Neuropoietin 5ug 2080
M10-122 ReliaTech Mouse Neuropoietin 25ug 4420
102-P243 ReliaTech Anti-Human Neuroserpin 100ug 5590
101-M580 ReliaTech Anti-Human Neurotrimin 100ug 7410
102-P72 ReliaTech Anti-Human Neurturin 100ug 5590
100-083S ReliaTech Human Neurturin 5ug 2080
100-083 ReliaTech Human Neurturin 20ug 4420
101-M581 ReliaTech Anti-Human Neurturin 100ug 7410
103-M100 ReliaTech Anti-Mouse Neutrophils 100ug 7410
101-M168 ReliaTech Anti-Human NGF-beta 500ug 5590
102-P73 ReliaTech Anti-Human NGF-beta 100ug 5590
100-084S ReliaTech Human NGF-beta 5ug 2080
100-084 ReliaTech Human NGF-beta 20ug 4420
M10-123S ReliaTech Mouse NGF-beta 20ug 2080
M10-123 ReliaTech Mouse NGF-beta 100ug 4420
101-M582 ReliaTech Anti-Human NGF-beta 100ug 7410
101-M583 ReliaTech Anti-Human NKG2A 100ug 7410
101-M585 ReliaTech Anti-Human NKG2D 100ug 7410
103-M441 ReliaTech Anti-Mouse NKG2D 100ug 7410
101-M586 ReliaTech Anti-Human NKp30 100ug 7410
101-M587 ReliaTech Anti-Human NKp46 100ug 7410
101-M588 ReliaTech Anti-Human NKp80 100ug 7410
102-P244 ReliaTech Anti-Human NNT-1/BCSF-3 100ug 5590
100-259S ReliaTech Human NNT-1/BCSF-3 2ug 2080
100-259 ReliaTech Human NNT-1/BCSF-3 10ug 4420
103-M442 ReliaTech Anti-Mouse Nodal 100ug 7410
100-260S ReliaTech Human NOGGIN 5ug 2080
100-260 ReliaTech Human NOGGIN 20ug 4420
M10-124S ReliaTech Mouse NOGGIN 5ug 2080
M10-124 ReliaTech Mouse NOGGIN 20ug 4420
103-M267 ReliaTech Anti-Mouse Nogo receptor 100ug 7410
101-M589 ReliaTech Anti-Human Nogo Receptor 100ug 7410
102-P245 ReliaTech Anti-Human NOV 100ug 5590
100-351S ReliaTech Human NOV 5ug 2080
100-351 ReliaTech Human NOV 20ug 4420
103-M443 ReliaTech Anti-Mouse NOV 100ug 7410
101-M590 ReliaTech Anti-Human NOV 100ug 7410
102-P194G ReliaTech Anti-Human NP-1 100ug 5590
100-085S ReliaTech Human NP-1 5ug 2080
100-085 ReliaTech Human NP-1 20ug 4420
101-M591 ReliaTech Anti-Human NrCAM 100ug 7410
100-086S ReliaTech Human NT-3 2ug 2080
100-086 ReliaTech Human NT-3 10ug 4420
M10-232S ReliaTech Mouse NT-3 2ug 2080
M10-232 ReliaTech Mouse NT-3 10ug 4420
102-P74 ReliaTech Anti-Human NT-3 100ug 5590
101-M592 ReliaTech Anti-Human NT-3 100ug 7410
101-M15 ReliaTech Anti-Human NT-4 500ug 5590
100-087S ReliaTech Human  NT-4 2ug 2080
100-087 ReliaTech Human  NT-4 10ug 4420
102-P198G ReliaTech Anti-Human NT-4 100ug 5590
102-P75 ReliaTech Anti-Human NT-4 100ug 5590
101-M763 ReliaTech Anti-Human NT-4 100ug 7410
101-M764 ReliaTech Anti-Human NT-4 100ug 7410
103-M444 ReliaTech Anti-Mouse OCAM 100ug 7410
103-M445 ReliaTech Anti-Mouse Omgp 100ug 7410
102-P76 ReliaTech Anti-Human Oncostatin M 100ug 5590
103-M446 ReliaTech Anti-Mouse Oncostatin M 100ug 7410
R20-057S ReliaTech Rat Oncostatin M 2ug 2080
R20-057 ReliaTech Rat Oncostatin M 10ug 4420
100-162S ReliaTech Human Oncostatin M (196aa) (OSM) 2ug 2080
100-162 ReliaTech Human Oncostatin M (196aa) (OSM) 10ug 4420
100-352S ReliaTech Human Oncostatin M (209aa) (OSM) 2ug 2080
100-352 ReliaTech Human Oncostatin M (209aa) (OSM) 10ug 4420
100-088S ReliaTech Human Oncostatin M (227aa) (OSM) 2ug 2080
100-088 ReliaTech Human Oncostatin M (227aa) (OSM) 10ug 4420
102-P200 ReliaTech Anti-Human OPG 100ug 5590
101-M595 ReliaTech Anti-Human Orexin A 100ug 7410
101-M596 ReliaTech Anti-Human Orexin B 100ug 7410
103-M447 ReliaTech Anti-Mouse OSCAR 100ug 7410
101-M597 ReliaTech Anti-Human OSCAR 100ug 7410
100-371S ReliaTech Human Osteopontin 10ug 2080
100-371 ReliaTech Human Osteopontin 50ug 4420
101-M598 ReliaTech Anti-Human Osteopontin 100ug 7410
100-089S ReliaTech Human Osteoprotegerin (OPG) 10ug 2080
100-089 ReliaTech Human Osteoprotegerin (OPG) 50ug 4420
100-353S ReliaTech Human OTOR (Otoraplin) 5ug 2080
100-353 ReliaTech Human OTOR (Otoraplin) 20ug 4420
S01-052S ReliaTech Human OX40 ligand, soluble 2ug 2080
S01-052 ReliaTech Human OX40 ligand, soluble 10ug 4420
100-421S ReliaTech Human p16-INK4a 5ug 2080
100-421 ReliaTech Human p16-INK4a 20ug 4420
100-422S ReliaTech Human p16-INK4a-TAT 5ug 2080
100-422 ReliaTech Human p16-INK4a-TAT 25ug 4420
100-423S ReliaTech Human PAF-AH 5ug 2080
100-423 ReliaTech Human PAF-AH 20ug 4420
102-P246 ReliaTech Anti-Human PAI-1 100ug 5590
100-424S ReliaTech Human PAI-1 2ug 2080
100-424 ReliaTech Human PAI-1 10ug 4420
100-425S ReliaTech Human PAI-2 2ug 2080
100-425 ReliaTech Human PAI-2 10ug 4420
103-M190 ReliaTech Anti-Mouse Pan-Endothelial Cell Marker 100ug 7410
101-M600 ReliaTech Anti-Human Pappalysin-2 100ug 7410
103-M448 ReliaTech Anti-Mouse PARP 100ug 7410
103-M449 ReliaTech Anti-Mouse P-Cadherin 100ug 7410
101-M601 ReliaTech Anti-Human P-Cadherin 100ug 7410
103-M450 ReliaTech Anti-Mouse PCPE-1 100ug 7410
101-M602 ReliaTech Anti-Human PD-1 100ug 7410
100-445S ReliaTech Human PD-1 Fc 10ug 2080
100-445 ReliaTech Human PD-1 Fc 50ug 4420
101-M603 ReliaTech Anti-Human PD-ECGF 100ug 7410
101-M44 ReliaTech Anti-Human PDGF-A 100ug 7410
M10-049S ReliaTech Mouse PDGF-AA 2ug 2080
M10-049 ReliaTech Mouse PDGF-AA 10ug 4420
102-P77 ReliaTech Anti-Human PDGF-AA 100ug 5590
101-M45 ReliaTech Anti-Human PDGF-B 100ug 7410
M10-125S ReliaTech Mouse PDGF-BB 2ug 2080
M10-125 ReliaTech Mouse PDGF-BB 10ug 4420
102-P78 ReliaTech Anti-Human PDGF-BB 100ug 5590
103-M451 ReliaTech Anti-Mouse PDGF-C 100ug 7410
100-354S ReliaTech Human PDGF-CC 5ug 2080
100-354 ReliaTech Human PDGF-CC 20ug 4420
101-M42 ReliaTech Anti-Human PDGFR-alpha 100ug 7410
101-M43A ReliaTech Anti-Human PDGFR-beta 100ug 7410
103-M44 ReliaTech Anti-Mouse PDGFR-beta 100ug 7410
101-M604 ReliaTech Anti-Human PD-L2 100ug 7410
100-355S ReliaTech Human PEDF 5ug 2080
100-355 ReliaTech Human PEDF 20ug 4420
103-M452 ReliaTech Anti-Mouse Pentraxin-3 100ug 7410
101-M605 ReliaTech Anti-Human Pentraxin-3 100ug 7410
103-M49 ReliaTech Anti-Mouse Pentraxin-3 100ug 7410
103-M453 ReliaTech Anti-Mouse Persephin 100ug 7410
100-120S ReliaTech Human Persephin (PSP) 5ug 2080
100-120 ReliaTech Human Persephin (PSP) 20ug 4420
M10-126S ReliaTech Mouse Persephin (PSP) 5ug 2080
M10-126 ReliaTech Mouse Persephin (PSP) 20ug 4420
102-P247 ReliaTech Anti-Human Persephin (PSP) 100ug 5590
102-P79 ReliaTech Anti-Human PF-4 100ug 5590
100-093S ReliaTech Human PF-4 (CXCL4) 5ug 2080
100-093 ReliaTech Human PF-4 (CXCL4) 20ug 4420
M10-230S ReliaTech Mouse PF-4 (CXCL4) 5ug 2080
M10-230 ReliaTech Mouse PF-4 (CXCL4) 20ug 4420
101-M606 ReliaTech Anti-Human PIN 100ug 7410
103-M454 ReliaTech Anti-Mouse Plasminogen Kringle 5 100ug 7410
100-094S ReliaTech Human Pleiotrophin 5ug 2080
100-094 ReliaTech Human Pleiotrophin 20ug 4420
103-M455 ReliaTech Anti-Mouse Plfr 100ug 7410
101-M03 ReliaTech Anti-Human PlGF 100ug 7410
103-M03 ReliaTech Anti-Mouse PlGF 100ug 7410
102-P248 ReliaTech Anti-Human PlGF 100ug 5590
mP1002r-m ReliaTech Anti-Mouse PlGF, blocking antibody 200ug 12870
100-370S ReliaTech Human PlGF-3 5ug 2080
100-370 ReliaTech Human PlGF-3 25ug 4420
101-M607 ReliaTech Anti-Human Pref-1 100ug 7410
101-M608 ReliaTech Anti-Human Presenilin-1 100ug 7410
101-M609 ReliaTech Anti-Human Presenilin-2 100ug 7410
103-M508 ReliaTech Anti-mouse Progranulin 100ug 7410
103-M53 ReliaTech Anti-mouse Progranulin 100ug 7410
100-272S ReliaTech Human Prokineticin-2 5ug 2080
100-272 ReliaTech Human Prokineticin-2 20ug 4420
101-M610 ReliaTech Anti-Human Prolactin 100ug 7410
103-M456 ReliaTech Anti-Mouse Prolactin 100ug 7410
100-273S ReliaTech Human Prolactin 10ug 2080
100-273 ReliaTech Human Prolactin 50ug 4420
M10-127S ReliaTech Mouse Prolactin 10ug 2080
M10-127 ReliaTech Mouse Prolactin 50ug 4420
R20-051S ReliaTech Rat Prolactin 10ug 2080
R20-051 ReliaTech Rat Prolactin 50ug 4420
101-M611 ReliaTech Anti-Human Prolactin R 100ug 7410
103-M457 ReliaTech Anti-Mouse P-Selectin 100ug 7410
100-275S ReliaTech Human PTHrP 10ug 2080
100-275 ReliaTech Human PTHrP 50ug 4420
103-M268 ReliaTech Anti-Mouse RAGE 100ug 7410
101-M612 ReliaTech Anti-Human RAGE 100ug 7410
102-P206 ReliaTech Anti-Human RANK Receptor 100ug 5590
100-117S ReliaTech Human RANK Receptor, soluble 20ug 2080
100-117 ReliaTech Human RANK Receptor, soluble 100ug 4420
102-P205G ReliaTech Anti-Human RANKL 100ug 5590
102-P204 ReliaTech Anti-Human RANKL 100ug 5590
103-P71 ReliaTech Anti-Mouse RANKL 100ug 5590
101-M82 ReliaTech Anti-Human RANKL 500ug 5590
100-276S ReliaTech Human RANKL, soluble 2ug 2080
100-276 ReliaTech Human RANKL, soluble 10ug 4420
100-156S ReliaTech Human RANKL, soluble 2ug 2080
100-156 ReliaTech Human RANKL, soluble 10ug 4420
M10-083S ReliaTech Mouse RANKL, soluble 2ug 2080
M10-083 ReliaTech Mouse RANKL, soluble 10ug 4420
M10-080S ReliaTech Mouse RANKL, soluble 2ug 2080
M10-080 ReliaTech Mouse RANKL, soluble 10ug 4420
R20-020S ReliaTech Rat RANKL, soluble 2ug 2080
R20-020 ReliaTech Rat RANKL, soluble 10ug 4420
101-M16 ReliaTech Anti-Human RANTES 500ug 5590
102-P80 ReliaTech Anti-Human RANTES 100ug 5590
103-P32 ReliaTech Anti-Mouse RANTES 100ug 5590
104-P10 ReliaTech Anti-Rat RANTES 100ug 5590
100-095S ReliaTech Human RANTES (CCL 5) 5ug 2080
100-095 ReliaTech Human RANTES (CCL 5) 20ug 4420
M10-038S ReliaTech Mouse RANTES (CCL 5) 5ug 2080
M10-038 ReliaTech Mouse RANTES (CCL 5) 20ug 4420
R20-012S ReliaTech Rat RANTES (CCL 5) 5ug 2080
R20-012 ReliaTech Rat RANTES (CCL 5) 20ug 4420
103-M54 ReliaTech Anti-Mouse Reelin 100ug 7410
103-M459 ReliaTech Anti-Mouse Reg II 100ug 7410
101-M615 ReliaTech Anti-Human Reg IV 100ug 7410
100-113S ReliaTech Human Relaxin-2 5ug 2080
100-113 ReliaTech Human Relaxin-2 25ug 4420
101-M617 ReliaTech Anti-Human Relaxin-3 100ug 7410
100-356S ReliaTech Human Relaxin-3 5ug 2080
100-356 ReliaTech Human Relaxin-3 25ug 4420
103-M460 ReliaTech Anti-Mouse RELM alpha 100ug 7410
M10-081S ReliaTech Mouse RELM alpha 5ug 2080
M10-081 ReliaTech Mouse RELM alpha 25ug 4420
103-P80 ReliaTech Anti-Mouse RELM alpha 100ug 5590
100-279S ReliaTech Human RELM beta 5ug 2080
100-279 ReliaTech Human RELM beta 25ug 4420
M10-082S ReliaTech Mouse RELM beta 5ug 2080
M10-082 ReliaTech Mouse RELM beta 25ug 4420
102-P249 ReliaTech Anti-Human RELM beta 100ug 5590
103-P50 ReliaTech Anti-Mouse RELM beta 100ug 5590
M10-053S ReliaTech Mouse RELM gamma 5ug 2080
M10-053 ReliaTech Mouse RELM gamma 25ug 4420
101-M170 ReliaTech Anti-Human Resistin 500ug 5590
101-M618 ReliaTech Anti-Human Resistin 100ug 7410
103-M461 ReliaTech Anti-Mouse Resistin 100ug 7410
100-280S ReliaTech Human Resistin 5ug 2080
100-280 ReliaTech Human Resistin 25ug 4420
M10-084S ReliaTech Mouse Resistin 5ug 2080
M10-084 ReliaTech Mouse Resistin 25ug 4420
R20-054S ReliaTech Rat Resistin 5ug 2080
R20-054 ReliaTech Rat Resistin 25ug 4420
102-P92G ReliaTech Anti-Human Resistin 100ug 5590
103-P51G ReliaTech Anti-Mouse Resistin 100ug 5590
103-M192 ReliaTech Anti-Mouse Ret 100ug 7410
101-M619 ReliaTech Anti-Human Ret 100ug 7410
S01-048S ReliaTech Human ROR1, soluble 20ug 2080
S01-048 ReliaTech Human ROR1, soluble 100ug 4420
101-M620 ReliaTech Anti-Human ROR2 100ug 7410
100-130S ReliaTech Human R-Spondin-1 5ug 2080
100-130 ReliaTech Human R-Spondin-1 20ug 4420
M10-004S ReliaTech Mouse R-Spondin-1 5ug 2080
M10-004 ReliaTech Mouse R-Spondin-1 20ug 4420
100-426S ReliaTech Human R-Spondin-2 5ug 2080
100-426 ReliaTech Human R-Spondin-2 20ug 4420
100-427S ReliaTech Human R-Spondin-3 5ug 2080
100-427 ReliaTech Human R-Spondin-3 20ug 4420
101-M621 ReliaTech Anti-Human SCF 100ug 7410
R20-040S ReliaTech Rat SCF 2ug 2080
R20-040 ReliaTech Rat SCF 10ug 4420
102-P81G ReliaTech Anti-Human SCF 100ug 5590
102-P81 ReliaTech Anti-Human SCF 100ug 5590
103-P33 ReliaTech Anti-Mouse SCF 100ug 5590
104-P30 ReliaTech Anti-Rat SCF 100ug 5590
101-M83 ReliaTech Anti-Human SCF 500ug 5590
103-M194 ReliaTech Anti-Mouse SCF-R 100ug 7410
101-M622 ReliaTech Anti-Human SCF-R 100ug 7410
101-M623 ReliaTech Anti-Human SCGF 100ug 7410
100-098S ReliaTech Human SCGF-alpha 2ug 2080
100-098 ReliaTech Human SCGF-alpha 10ug 4420
102-P260 ReliaTech Anti-Human SCGF-alpha 100ug 5590
100-096S ReliaTech Human SCGF-beta 2ug 2080
100-096 ReliaTech Human SCGF-beta 10ug 4420
102-P150G ReliaTech Anti-Human SCGF-beta 100ug 5590
103-M270 ReliaTech Anti-Mouse Sclerostin 100ug 7410
102-P82 ReliaTech Anti-Human SDF-1 alpha 100ug 5590
103-P34G ReliaTech Anti-Mouse SDF-1 alpha 100ug 5590
100-099S ReliaTech Human  SDF-1 alpha (CXCL12) 2ug 2080
100-099 ReliaTech Human  SDF-1 alpha (CXCL12) 10ug 4420
M10-040S ReliaTech Mouse SDF-1 alpha (CXCL12) 2ug 2080
M10-040 ReliaTech Mouse SDF-1 alpha (CXCL12) 10ug 4420
R20-052S ReliaTech Rat SDF-1 alpha (CXCL12) 2ug 2080
R20-052 ReliaTech Rat SDF-1 alpha (CXCL12) 10ug 4420
102-P83G ReliaTech Anti-Human SDF-1 beta 100ug 5590
100-100S ReliaTech Human SDF-1 beta (CXCL12) 2ug 2080
100-100 ReliaTech Human SDF-1 beta (CXCL12) 10ug 4420
M10-085S ReliaTech Mouse SDF-1 beta (CXCL12) 2ug 2080
M10-085 ReliaTech Mouse SDF-1 beta (CXCL12) 10ug 4420
R20-056S ReliaTech Rat SDF-1 beta (CXCL12) 2ug 2080
R20-056 ReliaTech Rat SDF-1 beta (CXCL12) 10ug 4420
100-151S ReliaTech Human Semaphorin 3A 5ug 2080
100-151 ReliaTech Human Semaphorin 3A 25ug 4420
103-M462 ReliaTech Anti-Mouse Semaphorin 3C 100ug 7410
101-M721 ReliaTech Anti-human Semaphorin 3C 100ug 7410
103-M463 ReliaTech Anti-Mouse Semaphorin 6A 100ug 7410
101-M624 ReliaTech Anti-Human Semaphorin 6A 100ug 7410
103-M464 ReliaTech Anti-Mouse Semaphorin 6B 100ug 7410
101-M722 ReliaTech Anti-Human Semaphorin 6B 100ug 7410
101-M625 ReliaTech Anti-Human Semaphorin 6C 100ug 7410
103-M465 ReliaTech Anti-Mouse Semaphorin 6C 100ug 7410
101-M626 ReliaTech Anti-Human Semaphorin 7A 100ug 7410
103-M466 ReliaTech Anti-Mouse Semaphorin 7A 100ug 7410
101-M627 ReliaTech Anti-Human Serpin A1 100ug 7410
101-M628 ReliaTech Anti-Human Serpin A3 100ug 7410
103-M468 ReliaTech Anti-Mouse Serpin C1 100ug 7410
103-M469 ReliaTech Anti-Mouse Serpin E2 100ug 7410
103-M470 ReliaTech Anti-Mouse Serpin F1 100ug 7410
103-M471 ReliaTech Anti-Mouse Serpin F2 100ug 7410
M10-092S ReliaTech Mouse SF-20 2ug 2080
M10-092 ReliaTech Mouse SF-20 10ug 4420
103-P81 ReliaTech Anti-Mouse SF-20 100ug 5590
101-M629 ReliaTech Anti-Human SIGIRR 100ug 7410
103-M472 ReliaTech Anti-Mouse SIGIRR 100ug 7410
101-M631 ReliaTech Anti-Human Siglec-3 100ug 7410
101-M630 ReliaTech Anti-Human Siglec-5-14 100ug 7410
101-M632 ReliaTech Anti-Human Siglec-5-14 100ug 7410
101-M634 ReliaTech Anti-Human Siglec-9 100ug 7410
103-M69 ReliaTech Anti-Mouse Siglec-E 100ug 7410
103-M473 ReliaTech Anti-Mouse Siglec-F 100ug 7410
103-M474 ReliaTech Anti-Mouse SIGNR-4 100ug 7410
101-M635 ReliaTech Anti-Human SLAM 100ug 7410
100-357S ReliaTech Human Slit2-N 5ug 2080
100-357 ReliaTech Human Slit2-N 25ug 4420
101-M636 ReliaTech Anti-Human SLPI 100ug 7410
101-M637 ReliaTech Anti-Human SNCA 100ug 7410
101-M638 ReliaTech Anti-Human Soggy-1 100ug 7410
103-M475 ReliaTech Anti-Mouse Soggy-1 100ug 7410
103-M476 ReliaTech Anti-Mouse Sonic Hedgehog 100ug 7410
100-153S ReliaTech Human Sonic Hedgehog 5ug 2080
100-153 ReliaTech Human Sonic Hedgehog 25ug 4420
M10-057S ReliaTech Mouse Sonic Hedgehog 5ug 2080
M10-057 ReliaTech Mouse Sonic Hedgehog 25ug 4420
103-M269 ReliaTech Anti-Mouse Sonic Hedgehog (Shh) C-terminal 100ug 7410
101-M639 ReliaTech Anti-Human SOST 100ug 7410
100-358S ReliaTech Human Sox2 5ug 2080
100-358 ReliaTech Human Sox2 25ug 4420
100-152S ReliaTech Human Sox2-TAT 5ug 2080
100-152 ReliaTech Human Sox2-TAT 25ug 4420
103-M271 ReliaTech Anti-Mouse SPARC 100ug 7410
101-M640 ReliaTech Anti-Human SPARC 100ug 7410
100-399S ReliaTech Human SPARC/Osteonectin 10ug 2080
100-399 ReliaTech Human SPARC/Osteonectin 50ug 4420
101-M641 ReliaTech Anti-Human Spinesin 100ug 7410
101-M642 ReliaTech Anti-Human ST2 100ug 7410
103-M72 ReliaTech Anti-Mouse ST2 100ug 7410
103-M477 ReliaTech Anti-Mouse Stem Cell Antigen 1/Sca-1 100ug 7410
102-P94G ReliaTech Anti-Human TACI 100ug 5590
100-285S ReliaTech Human TACI (TNFRSF13B) 5ug 2080
100-285 ReliaTech Human TACI (TNFRSF13B) 20ug 4420
100-359S ReliaTech Human TAFA-2 5ug 2080
100-359 ReliaTech Human TAFA-2 20ug 4420
102-P84 ReliaTech Anti-Human TARC 100ug 5590
100-101S ReliaTech Human  TARC (CCL17) 5ug 2080
100-101 ReliaTech Human  TARC (CCL17) 20ug 4420
M10-058S ReliaTech Mouse TARC (CCL17) 5ug 2080
M10-058 ReliaTech Mouse TARC (CCL17) 20ug 4420
101-M643 ReliaTech Anti-Human TCCR 100ug 7410
102-P85 ReliaTech Anti-Human TECK 100ug 5590
101-M84 ReliaTech Anti-Human TECK 500ug 5590
100-102S ReliaTech Human TECK (CCL25) 5ug 2080
100-102 ReliaTech Human TECK (CCL25) 20ug 4420
101-M715 ReliaTech Anti-Human Tetranectin 100ug 7410
100-288S ReliaTech Human TFF-1 5ug 2080
100-288 ReliaTech Human TFF-1 20ug 4420
M10-242S ReliaTech Mouse TFF-1 5ug 2080
M10-242 ReliaTech Mouse TFF-1 20ug 4420
100-289S ReliaTech Human TFF-2 5ug 2080
100-289 ReliaTech Human TFF-2 20ug 4420
M10-243S ReliaTech Mouse TFF-2 5ug 2080
M10-243 ReliaTech Mouse TFF-2 20ug 4420
100-290S ReliaTech Human TFF-3 5ug 2080
100-290 ReliaTech Human TFF-3 20ug 4420
101-M749 ReliaTech Anti-Human TFPI-2 100ug 7410
101-M178 ReliaTech Anti-Human TGF beta R2 100ug 7410
103-M273 ReliaTech Anti-Mouse TGF beta R2 100ug 7410
101-M179 ReliaTech Anti-Human TGF beta R3 100ug 7410
100-103S ReliaTech Human TGF-alpha 20ug 2080
100-103 ReliaTech Human TGF-alpha 100ug 4420
102-P86 ReliaTech Anti-Human TGF-alpha 100ug 5590
101-M85 ReliaTech Anti-Human TGF-beta1 500ug 5590
100-105S ReliaTech Human TGF-beta2 2ug 2080
100-105 ReliaTech Human TGF-beta2 10ug 4420
101-M723 ReliaTech Anti-Human TGF-beta2 100ug 7410
102-P50 ReliaTech Anti-Human TGF-beta3 100ug 5590
101-M95 ReliaTech Anti-Human TGFR-1 (ALK-1) 100ug 7410
S01-062S ReliaTech Human Thrombomodulin, soluble 2ug 2080
S01-062 ReliaTech Human Thrombomodulin, soluble 10ug 4420
101-M647 ReliaTech Anti-Human Thrombopoietin 100ug 7410
102-P53 ReliaTech Anti-Human Thrombopoietin 100ug 5590
101-M646 ReliaTech Anti-Human Thrombospondin-2 100ug 7410
101-M648 ReliaTech Anti-Human Thymopoietin 100ug 7410
100-428S ReliaTech Human Thymosin-beta4 20ug 2080
100-428 ReliaTech Human Thymosin-beta4 100ug 4420
101-M47 ReliaTech Anti-Human TIE-1 100ug 7410
101-M55 ReliaTech Anti-Human TIE-2 100ug 7410
103-M55 ReliaTech Anti-Mouse TIE-2 100ug 7410
BMS2042 ReliaTech Human TIE-2 ELISA 96well 9880
mT1002r-m ReliaTech Anti-Mouse TIE-2, agonistic 96well 12870
100-429S ReliaTech Human TIGAR 96well 2080
100-429 ReliaTech Human TIGAR 96well 4420
100-138S ReliaTech Human TIGAR-TAT 96well 2080
100-138 ReliaTech Human TIGAR-TAT 96well 4420
101-M649 ReliaTech Anti-Human TIM-1 96well 7410
103-M274 ReliaTech Anti-Mouse T-cell Immunoglobulin Mucin-1 (TIM-1) 96well 7410
103-M275 ReliaTech Anti-Mouse T-cell Immunoglobulin Mucin-2 (TIM-2) 100ug 7410
103-M276 ReliaTech Anti-Mouse T-cell Immunoglobulin Mucin-3 (TIM-3) 100ug 7410
101-M123 ReliaTech Anti-Human TIMP-1 100ug 7410
103-M277 ReliaTech Anti-Mouse TIMP-1 100ug 7410
102-P252 ReliaTech Anti-Human TIMP-1 100ug 5590
100-430S ReliaTech Human TIMP-1 2ug 2080
100-430 ReliaTech Human TIMP-1 10ug 4420
101-M124 ReliaTech Anti-Human TIMP-2 100ug 7410
100-431S ReliaTech Human TIMP-2 2ug 2080
100-431 ReliaTech Human TIMP-2 10ug 4420
101-M125 ReliaTech Anti-Human TIMP-3 100ug 7410
101-M126 ReliaTech Anti-Human TIMP-4 100ug 7410
100-158aS ReliaTech Human Tissue factor (TF1) 2ug 2080
100-158a ReliaTech Human Tissue factor (TF1) 10ug 4420
102-P253 ReliaTech Anti-Human TL-1A 100ug 5590
100-294S ReliaTech Human TL-1A 5ug 2080
100-294 ReliaTech Human TL-1A 20ug 4420
100-360S ReliaTech Human TLR-3 5ug 2080
100-360 ReliaTech Human TLR-3 25ug 4420
101-M650 ReliaTech Anti-Human TMEFF1 100ug 7410
103-M132 ReliaTech Anti-Mouse TNF R1 100ug 7410
103-M134 ReliaTech Anti-Mouse TNF R2 100ug 7410
100-118S ReliaTech Human TNF receptor type I, soluble 5ug 2080
100-118 ReliaTech Human TNF receptor type I, soluble 20ug 4420
102-P95 ReliaTech Anti-Human TNF receptor type I, soluble 100ug 5590
102-P96 ReliaTech Anti-Human TNF receptor type II 100ug 5590
100-119S ReliaTech Human TNF receptor type II, soluble 5ug 2080
100-119 ReliaTech Human TNF receptor type II, soluble 20ug 4420
101-M17 ReliaTech Anti-Human TNF-alpha 500ug 5590
M10-041S ReliaTech Mouse TNF-alpha 5ug 2080
M10-041 ReliaTech Mouse TNF-alpha 20ug 4420
R20-013S ReliaTech Rat TNF-alpha 5ug 2080
R20-013 ReliaTech Rat TNF-alpha 20ug 4420
103-P35G ReliaTech Anti-Mouse TNF-alpha 100ug 5590
103-P35 ReliaTech Anti-Mouse TNF-alpha 100ug 5590
104-P11 ReliaTech Anti-Rat TNF-alpha 100ug 5590
102-P87G ReliaTech Anti-Human TNF-alpha 100ug 5590
102-P87 ReliaTech Anti-Human TNF-alpha 100ug 5590
100-108S ReliaTech Human TNF-beta 5ug 2080
100-108 ReliaTech Human TNF-beta 20ug 4420
102-P88 ReliaTech Anti-Human TNF-beta 100ug 5590
101-M661 ReliaTech Anti-Human TNFRSF1A 100ug 7410
101-M662 ReliaTech Anti-Human TNFRSF1B 100ug 7410
103-M485 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF3 100ug 7410
101-M665 ReliaTech Anti-Human TNFRSF3 100ug 7410
101-M666 ReliaTech Anti-Human TNFRSF6B 100ug 7410
103-M486 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF7 100ug 7410
101-M667 ReliaTech Anti-Human TNFRSF7 100ug 7410
103-M487 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF8 100ug 7410
101-M668 ReliaTech Anti-Human TNFRSF8 100ug 7410
103-M488 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF9 100ug 7410
101-M669 ReliaTech Anti-Human TNFRSF9 100ug 7410
101-M651 ReliaTech Anti-Human TNFRSF10A 100ug 7410
103-M478 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF10B 100ug 7410
101-M652 ReliaTech Anti-Human TNFRSF10B 100ug 7410
101-M653 ReliaTech Anti-Human TNFRSF10C 100ug 7410
101-M654 ReliaTech Anti-Human TNFRSF10D 100ug 7410
103-M479 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF11A 100ug 7410
103-M480 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF11B 100ug 7410
101-M655 ReliaTech Anti-Human TNFRSF11B 100ug 7410
103-M481 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF13B 100ug 7410
101-M656 ReliaTech Anti-Human TNFRSF13B 100ug 7410
103-M490 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF13C 100ug 7410
101-M657 ReliaTech Anti-Human TNFRSF14 100ug 7410
103-M482 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF17 100ug 7410
101-M658 ReliaTech Anti-Human TNFRSF17 100ug 7410
103-M492 ReliaTech Anti-Mouse TNFRSF18 100ug 7410
101-M659 ReliaTech Anti-Human TNFRSF18 100ug 7410
101-M660 ReliaTech Anti-Human TNFRSF19L 100ug 7410
101-M664 ReliaTech Anti-Human TNFRSF25 100ug 7410
103-M493 ReliaTech Anti-Mouse TNFSF1A 100ug 7410
101-M678 ReliaTech Anti-Human TNFSF1A 100ug 7410
103-M494 ReliaTech Anti-Mouse TNFSF1B 100ug 7410
101-M679 ReliaTech Anti-Human TNFSF1B 100ug 7410
101-M680 ReliaTech Anti-Human TNFSF3 100ug 7410
101-M681 ReliaTech Anti-Human TNFSF4 100ug 7410
101-M682 ReliaTech Anti-Human TNFSF5 100ug 7410
103-M495 ReliaTech Anti-Mouse TNFSF6 100ug 7410
101-M683 ReliaTech Anti-Human TNFSF6 100ug 7410
103-M496 ReliaTech Anti-Mouse TNFSF8 100ug 7410
101-M684 ReliaTech Anti-Human TNFSF8 100ug 7410
101-M671 ReliaTech Anti-Human TNFSF10 100ug 7410
101-M672 ReliaTech Anti-Human TNFSF11 100ug 7410
101-M673 ReliaTech Anti-Human TNFSF12 100ug 7410
101-M675 ReliaTech Anti-Human TNFSF13B 100ug 7410
101-M676 ReliaTech Anti-Human TNFSF14 100ug 7410
101-M677 ReliaTech Anti-Human TNFSF18 100ug 7410
103-M278 ReliaTech Anti-Mouse Toll-like Receptor 2 (TLR2) 100ug 7410
100-109S ReliaTech Human TPO 2ug 2080
100-109 ReliaTech Human TPO 10ug 4420
100-109-SC ReliaTech Human TPO 50ug 10790
M10-087S ReliaTech Mouse TPO 2ug 2080
M10-087 ReliaTech Mouse TPO 10ug 4420
R20-058S ReliaTech Rat TPO 2ug 2080
R20-058 ReliaTech Rat TPO 10ug 4420
102-P100 ReliaTech Anti-Human TPO 100ug 5590
102-P89G ReliaTech Anti-Human TPO 100ug 5590
M10-128S ReliaTech Mouse TRAIL 10ug 2080
M10-128 ReliaTech Mouse TRAIL 50ug 4420
S01-035 ReliaTech Human TRAIL R-1/DR4, soluble 50ug 4420
S01-035S ReliaTech Human TRAIL R-1/DR4, soluble 10ug 2080
S01-036 ReliaTech Human TRAIL R-2/DR5, soluble 50ug 4420
S01-036S ReliaTech Human TRAIL R-2/DR5, soluble 10ug 2080
102-P97 ReliaTech Anti-Human TRAIL/Apo2L 100ug 5590
101-M86 ReliaTech Anti-Human TRAIL/Apo2L 500ug 5590
100-301S ReliaTech Human TRAIL/Apo2L, soluble 10ug 2080
100-301 ReliaTech Human TRAIL/Apo2L, soluble 50ug 4420
101-M765 ReliaTech Anti-Human Transferrin R 100ug 7410
101-M686 ReliaTech Anti-Human Trappin-2 100ug 7410
103-M279 ReliaTech Anti-Mouse TREM-1 100ug 7410
101-M687 ReliaTech Anti-Human TREM-1 100ug 7410
S01-049S ReliaTech Human Trem-1 Fc 10ug 2080
S01-049 ReliaTech Human Trem-1 Fc 50ug 4420
103-M280 ReliaTech Anti-Mouse TREM-2b 100ug 7410
103-M78 ReliaTech Anti-Mouse TREML1 100ug 7410
101-M688 ReliaTech Anti-Human Trk-A 100ug 7410
103-M196 ReliaTech Anti-Mouse Trk-B 100ug 7410
101-M689 ReliaTech Anti-Human Trk-B 100ug 7410
103-M198 ReliaTech Anti-Mouse Trk-C 100ug 7410
101-M690 ReliaTech Anti-Human Trk-C 100ug 7410
103-M497 ReliaTech Anti-Mouse TROP-2 100ug 7410
101-M691 ReliaTech Anti-Human TROP-2 100ug 7410
103-M498 ReliaTech Anti-Mouse Tryptase-beta 1 100ug 7410
103-M499 ReliaTech Anti-Mouse Tryptase-epsilon 100ug 7410
100-361S ReliaTech Human TSG 10ug 2080
100-361 ReliaTech Human TSG 50ug 4420
103-M281 ReliaTech Anti-Mouse TSG (Twisted gastrulation) 100ug 7410
103-M282 ReliaTech Anti-Mouse TSLP 100ug 7410
100-304S ReliaTech Human TSLP 2ug 2080
100-304 ReliaTech Human TSLP 10ug 4420
102-P254 ReliaTech Anti-Human TSLP 100ug 5590
101-M692 ReliaTech Anti-Human TSLP R 100ug 7410
103-M283 ReliaTech Anti-Mouse TSP50 (Testes-specific protease 50) 100ug 7410
100-111S ReliaTech Human TWEAK 5ug 2080
100-111 ReliaTech Human TWEAK 25ug 4420
102-P90G ReliaTech Anti-Human TWEAK 100ug 5590
S01-037S ReliaTech Human TWEAK receptor, soluble 5ug 2080
S01-037 ReliaTech Human TWEAK receptor, soluble 25ug 4420
101-M693 ReliaTech Anti-Human ULBP-1 100ug 7410
101-M694 ReliaTech Anti-Human ULBP-2 100ug 7410
101-M695 ReliaTech Anti-Human ULBP-3 100ug 7410
101-M696 ReliaTech Anti-Human UNC5H3 100ug 7410
101-M697 ReliaTech Anti-Human uPA 100ug 7410
103-M284 ReliaTech Anti-Mouse uPAR 100ug 7410
101-M698 ReliaTech Anti-Human uPAR 100ug 7410
100-432S ReliaTech Human Uteroglobin 10ug 2080
100-432 ReliaTech Human Uteroglobin 50ug 4420
100-141S ReliaTech Human VAP-1 2ug 2080
100-141 ReliaTech Human VAP-1 10ug 4420
102-P108 ReliaTech Anti-Human VAP-1 100ug 5590
101-M699 ReliaTech Anti-Human VASA 100ug 7410
101-M700 ReliaTech Anti-Human Vasorin 100ug 7410
100-362S ReliaTech Human Vaspin 5ug 2080
100-362 ReliaTech Human Vaspin 25ug 4420
102-P255 ReliaTech Anti-Human Vaspin 100ug 5590
100-380S ReliaTech Human VCAM-1 10ug 2080
100-380 ReliaTech Human VCAM-1 50ug 4420
103-M98 ReliaTech Anti-Mouse VCAM-1 100ug 7410
S01-M05S ReliaTech Mouse VCAM-1 10ug 2080
S01-M05 ReliaTech Mouse VCAM-1 50ug 4420
101-M99 ReliaTech Anti-Human VE-Cadherin 100ug 7410
101-M180 ReliaTech Anti-Human VEGF165b 100ug 7410
101-M57 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 7410
103-M57 ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A 100ug 7410
102-P91G ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 5590
102-P91 ReliaTech Anti-Human VEGF-A 100ug 5590
103-P36 ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A 100ug 5590
104-P15 ReliaTech Anti-Rat VEGF-A 100ug 5590
BMS277/2 ReliaTech Human VEGF-A ELISA (total) 96well 9880
BMS619/2 ReliaTech Mouse VEGF-A ELISA (total) 96well 9880
mV1007m-m ReliaTech Anti-Mouse VEGF-A, Blocking Antibody 200ug 12870
101-M62 ReliaTech Anti-Human VEGF-B 100ug 7410
103-M62 ReliaTech Anti-Mouse VEGF-B 100ug 7410
101-M64 ReliaTech Anti-Human VEGF-C 100ug 7410
BMS297/2 ReliaTech Human VEGF-C ELISA (total) 96well 9880
BMS626/2 ReliaTech Rat VEGF-C ELISA (total) 96well 9880
101-M66 ReliaTech Anti-Human VEGF-D 100ug 7410
103-M66 ReliaTech Anti-Mouse VEGF-D 100ug 7410
100-374S ReliaTech Human VEGF-D 2ug 2080
100-374 ReliaTech Human VEGF-D 10ug 4420
BMS268 ReliaTech Human VEGFR-1 ELISA (soluble) 96well 9880
103-M31 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-1/Flt-1 96well 7410
mV1004m-h ReliaTech Anti-Human VEGFR-1/Flt-1, Agonistic 96well 12870
mV1004.1m-h-m ReliaTech Anti-Hu/Mo VEGFR-1/Flt-1, Antagonistic 200ug 12870
103-M35 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/FLK-1 100ug 7410
103-M35A ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/FLK-1 100ug 7410
101-M35 ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 7410
101-M35A ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR 100ug 7410
BMS2019 ReliaTech Human  VEGFR-2/KDR ELISA (total) 96well 9880
mV1001.3m-h ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR, Agonistic 96well 12870
mV1001r-m ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/KDR, Agonistic 96well 12870
mV1001.1m-h ReliaTech Anti-Human VEGFR-2/KDR, Antagonistic 200ug 12870
mV1001.1r-m ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-2/KDR, Antagonistic 200ug 12870
101-M38 ReliaTech Anti-Human VEGFR-3/FLT-4 100ug 7410
103-M38 ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-3/FLT-4 100ug 7410
BMS2064 ReliaTech Human  VEGFR-3/FLT-4 ELISA (total) 96well 9880
mV1003m-m ReliaTech Anti-Mouse VEGFR-3/FLT-4, Antagonistic 96well 12870
100-433S ReliaTech human VE-Statin/EGFL7 96well 2080
100-433 ReliaTech human VE-Statin/EGFL7 10ug 4420
100-434S ReliaTech human Vimentin 20ug 2080
100-434 ReliaTech human Vimentin 100ug 4420
100-364S ReliaTech Human Viral-MIP-2 10ug 2080
100-364 ReliaTech Human Viral-MIP-2 50ug 4420
100-363S ReliaTech Human Visfatin 5ug 2080
100-363 ReliaTech Human Visfatin 25ug 4420
100-385S ReliaTech Human Vitronectin 100ug 2080
100-385 ReliaTech Human Vitronectin 500ug 4420
101-M702 ReliaTech Anti-Human vWF-A2 100ug 7410
101-M703 ReliaTech Anti-Human WIF-1 100ug 7410
103-M285 ReliaTech Anti-Mouse WIF-1 (Wnt inhibitory factor 1) 100ug 7410
103-M500 ReliaTech Anti-Mouse WISP-1 100ug 7410
101-M704 ReliaTech Anti-Human WISP-1 100ug 7410
100-365S ReliaTech Human WISP-1 5ug 2080
100-365 ReliaTech Human WISP-1 20ug 4420
100-366S ReliaTech Human WISP-3 5ug 2080
100-366 ReliaTech Human WISP-3 20ug 4420
100-367S ReliaTech Human Wnt-1 2ug 2080
100-367 ReliaTech Human Wnt-1 10ug 4420
102-P256 ReliaTech Anti-Human Wnt-1 100ug 5590
M10-231S ReliaTech Mouse Wnt-3a 2ug 2080
M10-231 ReliaTech Mouse Wnt-3a 10ug 4420
102-P257 ReliaTech Anti-Human Wnt-3a 100ug 5590
103-M502 ReliaTech Anti-Mouse Wnt-4 100ug 7410
100-129S ReliaTech Human Wnt-7a 3ug 2080
100-129 ReliaTech Human Wnt-7a 15ug 4420
103-M503 ReliaTech Anti-Mouse Wnt-8a 100ug 7410
100-159S ReliaTech Human Wnt-9b 5ug 2080
100-159 ReliaTech Human Wnt-9b 20ug 4420
103-M504 ReliaTech Anti-Mouse XCL-1 100ug 7410
101-M705 ReliaTech Anti-Human XCL-1 100ug 7410

* 仅供科研使用,不得用于医疗.

 

看到这儿,您心动了吗?马上联系小艾吧!

或者扫描下方二维码,即可联系您的专属客服哦~

 

作为一家具有高端的技术实力、先进的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。

 

艾美捷科技与国内外优秀的生物试剂供应商优保持着密切的合作关系,目前已成为众多国际知名品牌的中国总代理或一级代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immundiagnostik、ImmunoReagents、IQ Products、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、ReliaTech、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological 等,可以在短时间内为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品及物流服务。

艾美捷科技优势代理品牌

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: