Biogradetech即用型大师级ELISA试剂盒解决方案

超高优点:

  • 高品质捕获抗体和检测抗体
  • 使用便捷,灵敏度高,特异性强
  • 提供48次小包装,自由选择48T/96T
  • 可拆卸式酶标板设计,使用灵活
  • 适用于多种类型的样品
  • 专业的技术支持,提供售后服务

 

即用型的Biogradetech ELISA试剂盒提供全套试剂,有效减少变量,缩短实验时间,同时您还可以选择48T或者96T预包被板的不同包装。

 

 

细胞因子ELISA试剂盒

细胞因子(Cytokine)是指由免疫细胞和某些非免疫细胞经刺激而合成、分泌的一类具有生物学效应的小分子蛋白质(5-20kDa)的总称。它们主要由巨噬细胞、B细胞、T细胞等免疫细胞以及内皮细胞、纤维母细胞、各类干细胞等非免疫细胞分泌。虽然细胞因子通常会与白介素、趋化因子和干扰素这类免疫调节分子联系在一起,但它还包括其它蛋白,比如:生长因子和肿瘤坏死因子等。ELISA是检测细胞因子的主流方法,也是当今众多其它检测方法的基础。经过验证的特异性抗体、高品质试剂和优化的实验方案,为您提供一个灵敏度高、特异性强的检测方案,涵盖了人、小鼠、大鼠等物种的绝大多数细胞因子。

 

试剂盒举例:

英文名称 中文名称 规格 货号
EZElisa™ Human IL-1α/IL-1 alpha ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-1α ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6012
EZElisa™ Human IL-1β/IL-1 beta ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-1β ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6013
EZElisa™ Human IL-2 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-2 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6014
EZElisa™ Human IL-4 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-4 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6015
EZElisa™ Human IL-5 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-5 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6016
EZElisa™ Human IL-6 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-6 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6017
EZElisa™ Human IL-8 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-8 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6018
EZElisa™ Human IL-10 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-10 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6019
EZElisa™ Human IL-12 p70 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-12 p70 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6020
EZElisa™ Human IL-13 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-13 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6021
EZElisa™ Human IL-17 ELISA Kit EZElisa™ 人白介素-17 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6022

 

激素ELISA试剂盒

激素(Hormone)音译作荷尔蒙或贺尔蒙,在希腊文原意为“兴奋活动"。激素是指体内的某一细胞、腺体或者器官所产生的可以影响机体内其他细胞活动的化学物质。激素有很多种化学结构,主要有三类:分别是类二十烷酸、类固醇、氨基酸或蛋白质衍生物。器官与组织通过激素这一信使,产生交流并实现生理行为活动的调控,例如消化、新陈代谢和组织功能。除了熟知的双抗夹心ELISA,竞争法ELISA通过检测干扰物的信号,基于标准品校正,常被用于检测样品中小分子物质的含量,比如激素、多肽等。

 

试剂盒举例:

英文名称 中文名称 规格 货号
EZElisa™ Testosterone (T) ELISA Kit EZElisa™ 睾酮 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0001
EZElisa™ Progesterone (Pg) ELISA Kit EZElisa™ 孕酮 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0002
EZElisa™ Estradiol (E2) ELISA Kit EZElisa™ 雌二醇 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0003
EZElisa™ Free Triiodothyronine (fT3) ELISA Kit EZElisa™ 游离三碘甲状腺原氨酸 (fT3) ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0004
EZElisa™ Free Thyroxine (fT4) ELISA Kit EZElisa™ 游离甲状腺素 (fT4) ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0005
EZElisa™ Triiodothyronine (T3) ELISA Kit EZElisa™ 三碘甲状腺原氨酸 (T3) ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0006
EZElisa™ Thyroxine (T4) ELISA Kit EZElisa™ 甲状腺素 (T4) ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK0007

 

其他蛋白ELISA试剂盒

ELISA试剂盒还覆盖其它多种类型蛋白质,满足您各类生物学的研究需要。我们旨在为全世界研究者提供优质的产品以及完善的服务,以促进科学进步。

英文名称 中文名称 规格 货号
EZElisa™ Human IgG ELISA Kit EZElisa™ 人类IgG ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6034
EZElisa™ Human PD-1 ELISA Kit EZElisa™ 人程序性细胞死亡蛋白1/PD-1 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6035
EZElisa™ Human PD-L1 ELISA Kit EZElisa™ 人程序性死亡配体1/PD-L1 ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6036
EZElisa™ Human Alpha Fetoprotein (AFP) ELISA Kit EZElisa™ 人甲胎蛋白 (AFP) ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6037
EZElisa™ Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit EZElisa™ 人癌胚抗原 (CEA) ELISA试剂盒 48T/96T D-AEK6038

 

选择我们的ELISA试剂盒,您将获得高性能、可靠性和精准性的保证。我们致力于为您提供卓越的质量和无与伦比的科学可靠性。无论是在学术研究还是临床诊断中,我们的试剂盒将成为您的不可或缺的科研利器。信赖我们,迈向科学研究的新高度!

Biogradetech专注于蛋白质组学和细胞学,致力于抗体、蛋白质、分析试剂和试剂盒的创新和开发,成为生命科学研发、药物发现等领域的关键推动者。我们为您提供最受蛋白质和免疫学研究用户欢迎的产品,从蛋白质提取定量等基础免疫学产品,到免疫学实验用的内参标记抗体、一抗和二抗。细胞研究用户最喜欢的产品,从细胞状态检测的染料和试剂盒,细胞器提取试剂盒,细胞亚结构染色示踪剂和细胞代谢检测产品,到细胞培养的细胞因子和蛋白质检测试剂盒,只为帮助您的研究事业!

 

作为Biogradetech在中国的区域代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的Biogradetech以及客户订制化服务。欢迎大家随时联系我们。

艾美捷科技优势代理品牌

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: